വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


പരിഭാഷ ആയത്ത്: (57) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ
فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكَۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ
これは主からかれらへの歓待であり、誉れである。地獄から守られ、天国に入ることが出来たということは、いかなる勝利も匹敵することのない偉大な勝利なのだ。
അറബി ഖുർആൻ വിവരണങ്ങൾ:
ഈ പേജിലെ ആയത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ:
• الجمع بين العذاب الجسمي والنفسي للكافر.
●不信仰者には、身体的および精神的な罰がある。

• الفوز العظيم هو النجاة من النار ودخول الجنة.
●偉大な勝利とは地獄から救われ、天国に入ることである。

• تيسير الله لفظ القرآن ومعانيه لعباده.
●アッラーは僕たちのために、クルアーンの語と意味を易しいものとした。

 
പരിഭാഷ ആയത്ത്: (57) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ
സൂറത്തുകളുടെ സൂചിക പേജ് നമ്പർ
 
വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ, മർകസു തഫ്സീർ ലി ദ്ദിറാസാത്ത് അൽ ഖുർആനിയ്യ പ്രസിദ്ദീകരിച്ചത്

അടക്കുക