വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


പരിഭാഷ ആയത്ത്: (11) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുൽ ഖമർ
فَفَتَحۡنَآ أَبۡوَٰبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٖ مُّنۡهَمِرٖ
そうしてわれらは天の諸門を開き、水を続けざまに降らせた。
അറബി ഖുർആൻ വിവരണങ്ങൾ:
ഈ പേജിലെ ആയത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ:
• مشروعية الدعاء على الكافر المصرّ على كفره.
●不信仰にこだわり続ける不信仰者に対する祈り(呪い)は許可される。

• إهلاك المكذبين وإنجاء المؤمنين سُنَّة إلهية.
●真理を否定する者が滅び、信者が救われるのは、神の摂理である。

• تيسير القرآن للحفظ وللتذكر والاتعاظ.
●クルアーンは暗記、訓戒、教訓のために容易なものとされた。

 
പരിഭാഷ ആയത്ത്: (11) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുൽ ഖമർ
സൂറത്തുകളുടെ സൂചിക പേജ് നമ്പർ
 
വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ, മർകസു തഫ്സീർ ലി ദ്ദിറാസാത്ത് അൽ ഖുർആനിയ്യ പ്രസിദ്ദീകരിച്ചത്

അടക്കുക