വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


പരിഭാഷ ആയത്ത്: (1) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ
ആയത്ത്:
 

包まる者章

സൂറത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്:
الأمر بالاجتهاد في دعوة المكذبين، وإنذارهم بالآخرة والقرآن.
不信仰者への呼び掛けの努力を命じて、かれらに来世とクルアーンの警告をすること

يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ
衣に包る者(ムハンマド(アッラーの祝福と平安を)のこと)よ、
അറബി ഖുർആൻ വിവരണങ്ങൾ:
ഈ പേജിലെ ആയത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ:
• المشقة تجلب التيسير.
●困難は容易さを招来する。

• وجوب الطهارة من الخَبَث الظاهر والباطن.
●内外の汚れを、清浄にする必要性。

• الإنعام على الفاجر استدراج له وليس إكرامًا.
●掟破りを厚遇することは、破滅へ少しずつ引き入れることであり、それは栄誉を与えているのではない。


 
പരിഭാഷ ആയത്ത്: (1) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ
സൂറത്തുകളുടെ സൂചിക പേജ് നമ്പർ
 
വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ, മർകസു തഫ്സീർ ലി ദ്ദിറാസാത്ത് അൽ ഖുർആനിയ്യ പ്രസിദ്ദീകരിച്ചത്

അടക്കുക