വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


പരിഭാഷ ആയത്ത്: (33) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ
ആയത്ത്:
 
وَٱلَّيۡلِ إِذۡ أَدۡبَرَ
退こうとする、夜にかけて、
അറബി ഖുർആൻ വിവരണങ്ങൾ:
ഈ പേജിലെ ആയത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ:
• خطورة الكبر حيث صرف الوليد بن المغيرة عن الإيمان بعدما تبين له الحق.
●アルワリード・ビン・アルムギーラが、真理が判明してから信仰を離れたような場合の、尊大さの危険性。

• مسؤولية الإنسان عن أعماله في الدنيا والآخرة.
●現世と来世における、人間の負う、言動に対する責任。

• عدم إطعام المحتاج سبب من أسباب دخول النار.
●必要としている人びとへの食糧の提供がないことは、地獄行きの原因となる。


 
പരിഭാഷ ആയത്ത്: (33) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ
സൂറത്തുകളുടെ സൂചിക പേജ് നമ്പർ
 
വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ, മർകസു തഫ്സീർ ലി ദ്ദിറാസാത്ത് അൽ ഖുർആനിയ്യ പ്രസിദ്ദീകരിച്ചത്

അടക്കുക