ترجمهٔ معانی قرآن کریم - ترجمه اندونزیایی - شرکت سابق * - لیست ترجمه ها

دانلود XML - دانلود CSV - دانلود Excel

لطفا سوره را انتخاب کنید


شماره صفحه
1. Surah Al-Fātiḥah - سوره فاتحه 2. Surah Al-Baqarah - سوره بقره 3. Surah Āli 'Imrān - سوره آل عمران 4. Surah An-Nisā` - سوره نساء 5. Surah Al-Māidah - سوره مائده 6. Surah Al-An'ām - سوره انعام 7. Surah Al-A'rāf - سوره اعراف 8. Surah Al-Anfāl - سوره انفال 9. Surah At-Taubah - سوره توبه 10. Surah Yūnus - سوره يونس 11. Surah Hūd - سوره هود 12. Surah Yūsuf - سوره يوسف 13. Surah Ar-Ra'd - سوره رعد 14. Surah Ibrāhīm - سوره ابراهيم 15. Surah Al-Ḥijr - سوره حجر 16. Surah An-Naḥl - سوره نحل 17. Surah Al-Isrā` - سوره اسراء 18. Surah Al-Kahf - سوره كهف 19. Surah Maryam - سوره مريم 20. Surah Ṭāha - سوره طه 21. Surah Al-Anbiyā` - سوره انبياء 22. Surah Al-Ḥajj - سوره حج 23. Surah Al-Mu`minūn - سوره مؤمنون 24. Surah An-Nūr - سوره نور 25. Surah Al-Furqān - سوره فرقان 26. Surah Asy-Syu'arā` - سوره شعراء 27. Surah An-Naml - سوره نمل 28. Surah Al-Qaṣaṣ - سوره قصص 29. Surah Al-'Ankabūt - سوره عنكبوت 30. Surah Ar-Rūm - سوره روم 31. Surah Luqmān - سوره لقمان 32. Surah As-Sajdah - سوره سجده 33. Surah Al-Aḥzāb - سوره احزاب 34. Surah Saba` - سوره سبأ 35. Surah Fāṭir - سوره فاطر 36. Surah Yāsīn - سوره يس 37. Surah Aṣ-Ṣaffāt - سوره صافات 38. Surah Ṣād - سوره ص 39. Surah Az-Zumar - سوره زمر 40. Surah Gāfir - سوره غافر 41. Surah Fuṣṣilat - سوره فصلت 42. Surah Asy-Syūrā - سوره شورى 43. Surah Az-Zukhruf - سوره زخرف 44. Surah Ad-Dukhān - سوره دخان 45. Surah Al-Jāṡiyah - سوره جاثيه 46. Surah Al-Aḥqāf - سوره احقاف 47. Surah Muḥammad - سوره محمد 48. Surah Al-Fatḥ - سوره فتح 49. Surah Al-Ḥujurāt - سوره حجرات 50. Surah Qāf - سوره ق 51. Surah Aż-Żāriyāt - سوره ذاريات 52. Surah Aṭ-Ṭūr - سوره طور 53. Surah An-Najm - سوره نجم 54. Surah Al-Qamar - سوره قمر 55. Surah Ar-Raḥmān - سوره رحمن 56. Surah Al-Wāqi'ah - سوره واقعه 57. Surah Al-Ḥadīd - سوره حديد 58. Surah Al-Mujādilah - سوره مجادله 59. Surah Al-Ḥasyr - سوره حشر 60. Surah Al-Mumtaḥanah - سوره ممتحنه 61. Surah Aṣ-Ṣaf - سوره صف 62. Surah Al-Jumu'ah - سوره جمعه 63. Surah Al-Munāfiqūn - سوره منافقون 64. Surah At-Tagābun - سوره تغابن 65. Surah Aṭ-Ṭalāq - سوره طلاق 66. Surah At-Taḥrīm - سوره تحريم 67. Surah Al-Mulk - سوره ملك 68. Surah Al-Qalam - سوره قلم 69. Surah Al-Ḥāqqah - سوره حاقه 70. Surah Al-Ma'ārij - سوره معارج 71. Surah Nūḥ - سوره نوح 72. Surah Al-Jinn - سوره جن 73. Surah Al-Muzzammil - سوره مزمل 74. Surah Al-Muddaṡṡir - سوره مدثر 75. Surah Al-Qiyāmah - سوره قيامه 76. Surah Al-Insān - سوره انسان 77. Surah Al-Mursalāt - سوره مرسلات 78. Surah An-Naba` - سوره نبأ 79. Surah An-Nāzi'āt - سوره نازعات 80. Surah 'Abasa - سوره عبس 81. Surah At-Takwīr - سوره تكوير 82. Surah Al-Infiṭār - سوره انفطار 83. Surah Al-Muṭaffifīn - سوره مطففين 84. Surah Al-Insyiqāq - سوره انشقاق 85. Surah Al-Burūj - سوره بروج 86. Surah Aṭ-Ṭāriq - سوره طارق 87. Surah Al-A'lā - سوره اعلى 88. Surah Al-Gāsyiyah - سوره غاشيه 89. Surah Al-Fajr - سوره فجر 90. Surah Al-Balad - سوره بلد 91. Surah Asy-Syams - سوره شمس 92. Surah Al-Lail - سوره ليل 93. Surah Aḍ-Ḍuḥā - سوره ضحى 94. Surah Asy-Syarḥ - سوره شرح 95. Surah At-Tīn - سوره تين 96. Surah Al-'Alaq - سوره علق 97. Surah Al-Qadr - سوره قدر 98. Surah Al-Bayyinah - سوره بينه 99. Surah Az-Zalzalah - سوره زلزله 100. Surah Al-'Ādiyāt - سوره عاديات 101. Surah Al-Qāri'ah - سوره قارعه 102. Surah At-Takāṡur - سوره تكاثر 103. Surah Al-'Āṣr - سوره عصر 104. Surah Al-Humazah - سوره همزه 105. Surah Al-Fīl - سوره فيل 106. Surah Quraisy - سوره قريش 107. Surah Al-Mā'ūn - سوره ماعون 108. Surah Al-Kauṡar - سوره كوثر 109. Surah Al-Kāfirūn - سوره كافرون 110. Surah An-Naṣr - سوره نصر 111. Surah Al-Masad - سوره مسد 112. Surah Al-Ikhlāṣ - اخلاص 113. Surah Al-Falaq - سوره فلق 114. Surah An-Nās - سوره ناس
 
 
ترجمهٔ معانی قرآن کریم - ترجمه اندونزیایی - شرکت سابق - لیست ترجمه ها

ترجمه معانی قرآن کریم به زبان اندونزیایی، مترجم: شرکت سابق، چاپ سال: 2016م. نکته: ترجمه برخی از آیات (مورد اشاره) تحت نظارت مرکز رواد الترجمة اصلاح شده است و برای بیان دیدگاه، ارزیابی و پیشرفت مستمر، ترجمه اصلی در دسترس قرار گرفته است.

بستن