Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Indonesian - Do hội dịch thuật củ * - Mục lục các bản dịch


Vui lòng chọn chương kinh


Số trang
1. Surah Al-Fātiḥah - Chương Al-Fatihah 2. Surah Al-Baqarah - Chương Al-Baqarah 3. Surah Āli 'Imrān - Chương Ali 'Imran 4. Surah An-Nisā` - Chương Al-Nisa' 5. Surah Al-Māidah - Chương Al-Ma-idah 6. Surah Al-An'ām - Chương Al-An-'am 7. Surah Al-A'rāf - Chương Al-'Araf 8. Surah Al-Anfāl - Chương Al-Anfal 9. Surah At-Taubah - Chương Al-Tawbah 10. Surah Yūnus - Chương Yunus 11. Surah Hūd - Chương Hud 12. Surah Yūsuf - Chương Yusuf 13. Surah Ar-Ra'd - Chương Al-R'ad 14. Surah Ibrāhīm - Chương Ibrahim 15. Surah Al-Ḥijr - Chương Al-Hijr 16. Surah An-Naḥl - Chương Al-Nahl 17. Surah Al-Isrā` - Chương Al-Isra' 18. Surah Al-Kahf - Chương Al-Kahf 19. Surah Maryam - Chương Mar-yam 20. Surah Ṭāha - Chương Taha 21. Surah Al-Anbiyā` - Chương Al-Ambiya' 22. Surah Al-Ḥajj - Chương Al-Hajj 23. Surah Al-Mu`minūn - Chương Al-Muminun 24. Surah An-Nūr - Chương Al-Nur 25. Surah Al-Furqān - Chương Al-Furqan 26. Surah Asy-Syu'arā` - Chương Al-Shu-'ara' 27. Surah An-Naml - Chương Al-Naml 28. Surah Al-Qaṣaṣ - Chương Al-Qasas 29. Surah Al-'Ankabūt - Chương Al-'Ankabut 30. Surah Ar-Rūm - Chương Al-Rum 31. Surah Luqmān - Chương Luqman 32. Surah As-Sajdah - Chương Al-Sajadah 33. Surah Al-Aḥzāb - Chương Al-Ahzab 34. Surah Saba` - Chương Saba' 35. Surah Fāṭir - Chương Fatir 36. Surah Yāsīn - Chương Yasin 37. Surah Aṣ-Ṣaffāt - Chương Saffat 38. Surah Ṣād - Chương Sad 39. Surah Az-Zumar - Chương Al-Zumar 40. Surah Gāfir - Chương Ghafir 41. Surah Fuṣṣilat - Chương Fussilat 42. Surah Asy-Syūrā - Chương Al-Shura 43. Surah Az-Zukhruf - Chương Al-Zukhruf 44. Surah Ad-Dukhān - Chương Al-Dukhan 45. Surah Al-Jāṡiyah - Chương Al-Jathiyah 46. Surah Al-Aḥqāf - Chương Al-Jathiyah 47. Surah Muḥammad - Chương Muhammad 48. Surah Al-Fatḥ - Chương Al-Fat-h 49. Surah Al-Ḥujurāt - Chương Al-Hujurat 50. Surah Qāf - Chương Qaf 51. Surah Aż-Żāriyāt - Chương Al-Zariyat 52. Surah Aṭ-Ṭūr - Chương Al-Tur 53. Surah An-Najm - Chương Al-Najm 54. Surah Al-Qamar - Chương Al-Qamar 55. Surah Ar-Raḥmān - Chương Al-Rahman 56. Surah Al-Wāqi'ah - Chương Al-Waqi-'ah 57. Surah Al-Ḥadīd - Chương Al-Hadid 58. Surah Al-Mujādilah - Chương Al-Mujadalah 59. Surah Al-Ḥasyr - Chương Al-Hashr 60. Surah Al-Mumtaḥanah - Chương Al-Mumtahinah 61. Surah Aṣ-Ṣaf - Chương Al-Saf 62. Surah Al-Jumu'ah - Chương Al-Jumu-'ah 63. Surah Al-Munāfiqūn - Chương Al-Munafiqun 64. Surah At-Tagābun - Chương Al-Taghabun 65. Surah Aṭ-Ṭalāq - Chương Al-Talaq 66. Surah At-Taḥrīm - Chương Al-Tahrim 67. Surah Al-Mulk - Chương Al-Mulk 68. Surah Al-Qalam - Chương Al-Qalam 69. Surah Al-Ḥāqqah - Chương Al-Haqah 70. Surah Al-Ma'ārij - Chương Al-Ma-'arij 71. Surah Nūḥ - Chương Nuh 72. Surah Al-Jinn - Chương Al-Jinn 73. Surah Al-Muzzammil - Chương Al-Muzzammil 74. Surah Al-Muddaṡṡir - Chương Al-Muddaththir 75. Surah Al-Qiyāmah - Chương Al-Qiyamah 76. Surah Al-Insān - Chương Al-Insan 77. Surah Al-Mursalāt - Chương Al-Mursalat 78. Surah An-Naba` - Chương Al-Naba' 79. Surah An-Nāzi'āt - Chương Al-Nazi-'at 80. Surah 'Abasa - Chương 'Abasa 81. Surah At-Takwīr - Chương Al-Takwir 82. Surah Al-Infiṭār - Chương Al-Infitar 83. Surah Al-Muṭaffifīn - Chương Al-Mutaffifin 84. Surah Al-Insyiqāq - Chương Al-Inshiqaq 85. Surah Al-Burūj - Chương Al-Buruj 86. Surah Aṭ-Ṭāriq - Chương Al-Tariq 87. Surah Al-A'lā - Chương Al-'Ala 88. Surah Al-Gāsyiyah - Chương Al-Ghashiyah 89. Surah Al-Fajr - Chương Al-Fajr 90. Surah Al-Balad - Chương Al-Balad 91. Surah Asy-Syams - Chương Al-Shams 92. Surah Al-Lail - Chương Al-Lail 93. Surah Aḍ-Ḍuḥā - Chương Al-Dhuha 94. Surah Asy-Syarḥ - Chương Al-Sharh 95. Surah At-Tīn - Chương Al-Tin 96. Surah Al-'Alaq - Chương Al-'Alaq 97. Surah Al-Qadr - Chương Al-Qadar 98. Surah Al-Bayyinah - Chương Al-Baiyinah 99. Surah Az-Zalzalah - Chương Al-Zalzalah 100. Surah Al-'Ādiyāt - Chương Al-'Adiyat 101. Surah Al-Qāri'ah - Chương Al-Qari-'ah 102. Surah At-Takāṡur - Chương Al-Takathur 103. Surah Al-'Āṣr - Chương Al-'Asr 104. Surah Al-Humazah - Chương Al-Humazah 105. Surah Al-Fīl - Chương Al-Fil 106. Surah Quraisy - Chương Quraish 107. Surah Al-Mā'ūn - Chương Al-Ma-'un 108. Surah Al-Kauṡar - Chương Al-Kawthar 109. Surah Al-Kāfirūn - Chương Al-Kafirun 110. Surah An-Naṣr - Chương Al-Nasr 111. Surah Al-Masad - Chương Al-Masad 112. Surah Al-Ikhlāṣ - Chương Al-Ikhlas 113. Surah Al-Falaq - Chương Al-Falaq 114. Surah An-Nās - Chương Al-Nas
 
 
Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Indonesian - Do hội dịch thuật củ - Mục lục các bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Indonesian được chuyển ngữ do hội dịch thuật củ ấn hành vào năm 2016 M. Lưu ý: Trong bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, với quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Đóng lại