పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - జపనీసు అనువాదం - అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానం * - అనువాదాల విషయసూచిక


భావార్ధాల అనువాదం వచనం: (17) సూరహ్: సూరహ్ అల్ ఖమర్
وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا ٱلۡقُرۡءَانَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرٖ
われらはクルアーンを訓戒の得やすいものとした。果たしてそこから訓戒を得ようとする者はあるか。
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
ఈ పేజీలోని వచనాల ద్వారా లభించే ప్రయోజనాలు:
• مشروعية الدعاء على الكافر المصرّ على كفره.
●不信仰にこだわり続ける不信仰者に対する祈り(呪い)は許可される。

• إهلاك المكذبين وإنجاء المؤمنين سُنَّة إلهية.
●真理を否定する者が滅び、信者が救われるのは、神の摂理である。

• تيسير القرآن للحفظ وللتذكر والاتعاظ.
●クルアーンは暗記、訓戒、教訓のために容易なものとされた。

 
భావార్ధాల అనువాదం వచనం: (17) సూరహ్: సూరహ్ అల్ ఖమర్
సూరాల విషయసూచిక పేజీ నెంబరు
 
పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - జపనీసు అనువాదం - అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానం - అనువాదాల విషయసూచిక

జపనీసు భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ సంక్షిప్త వ్యాఖ్యాన అనువాదం, మర్కజ్ తఫ్సీర్ లిల్ దిరాసాత్ అల్ ఖురానియ్యహ్ ప్రచురణ

మూసివేయటం