పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - జపనీసు అనువాదం - అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానం * - అనువాదాల విషయసూచిక


భావార్ధాల అనువాదం వచనం: (26) సూరహ్: సూరహ్ అత్-తక్వీర్
فَأَيۡنَ تَذۡهَبُونَ
それほど多くの証拠があるのに、あなた方は、それはアッラーからのものであることを拒否して、どの道を行くのか。
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
ఈ పేజీలోని వచనాల ద్వారా లభించే ప్రయోజనాలు:
• حَشْر المرء مع من يماثله في الخير أو الشرّ.
●善行と悪行で、似た者同士が集められること。

• إذا كانت الموءُودة تُسأل فما بالك بالوائد؟ وهذا دليل على عظم الموقف.
●娘を生きたまま埋めることは罪であり、それはアッラーが尋問される。それは審判の日に起こること。

• مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله.
●僕の意思は、アッラーの意思に従うこと。

 
భావార్ధాల అనువాదం వచనం: (26) సూరహ్: సూరహ్ అత్-తక్వీర్
సూరాల విషయసూచిక పేజీ నెంబరు
 
పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - జపనీసు అనువాదం - అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానం - అనువాదాల విషయసూచిక

జపనీసు భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ సంక్షిప్త వ్యాఖ్యాన అనువాదం, మర్కజ్ తఫ్సీర్ లిల్ దిరాసాత్ అల్ ఖురానియ్యహ్ ప్రచురణ

మూసివేయటం