Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an - الترجمة الياؤو * - Indise ng mga Salin


Salin ng mga Kahulugan Surah: Al-Feel
Ayah:
 

Al-Fîl

أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصۡحَٰبِ ٱلۡفِيلِ
Ana nganinyyiona yaŵatite Ambuje ŵenu (Allah) pakwajonanga achinsyene ndembo (ŵaŵayikaga kugumula Likaaba)?
Ang mga Tafsir na Arabe:
أَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِي تَضۡلِيلٖ
Ana nganagatenda malindi gao kuŵa gakusokonechela?
Ang mga Tafsir na Arabe:
وَأَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا أَبَابِيلَ
Ni ŵatumichisye ŵanganyao ijuni mikutula-mikutula.
Ang mga Tafsir na Arabe:
تَرۡمِيهِم بِحِجَارَةٖ مِّن سِجِّيلٖ
Yaliji nkwaasoma ni maganga gelongo lyejoche (ni moto wa ku Jahannama).
Ang mga Tafsir na Arabe:
فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٖ مَّأۡكُولِۭ
Niŵatesile kuŵa mpela masapi gagalilidwe (ni inyama ni kulukulidwa).[1]
(105:1) Aji Suraji jikusimulila abali ja asilikali ŵaŵakwesile ndembo wa kuugumula Likaaba ku Maaka. Yeleyi yatendekwe chaka chajwapali Ntume Muhammadi ﷺ.
Abrahah Al-Ashram ŵaliji nkulolela upande wa ku Yemen m’malo mwa nchimwene jwa ku Ethiopia (ligongo Yemene gele moŵago jaliji upande umpepe wa uchimwene wa ku Ethiopia). Abrahah jwaganisyisye yakutaŵa nyumba ku Swan‘a (nsinda wekulungwa wa Yemen) jakulandana ni Likaaba lya ku Maaka, ni kwaŵilanga ŵandu kuti ajawuleje kwalakweko kukutenda Hija m’malo mwa ku Likaaba lya ku Maaka. Yeleyi jwatendelaga kuti agalawusye malonda ni yambone ine yayatendekwelaga ku Maaka kuti sano ikatendekweleje ku Yemen. Jwalakwe jwasipeleche nganisyo syakwesi kwa nchimwene jwa ku Ethiopia, basi jwalakwe ni jwasijitichisye. Kaneka nyumba jila jataŵidwe, ni ŵajipele lina lyakuti: Al-Qullais, ni paliji pangali chalichi chakulandana nacho pa jele ndemajo. Kaneka mundu jwa lukosyo lya Quraish jwakutyochela ku Maaka jwachiweni chalichi chila, ni champikasyisye ntima, kaneka ni jwasakachisyemo, ni kupakasya soni matope mmapupa mwakwe, ni jwapite kumangwakwe. Abrahah Al-Ashram pajwayiweni yalakweyo, jwalepele kuukamula ntima wakwe, ni jwakusenye asilikali kuti akawupute ngondo nsinda wa Maaka, ni kuja kugumula Likaaba. Jwalakwe jwakwete mu ŵele asilikalio, ndembo syakwana likumi kwisa sitatu. Mwa syalakwesyo, japali ndembo jekulungwa nnope jajaŵilanjikwaga kuti Mah’mȗd. Ŵele asilikaliŵa ŵaŵigwile wa ku Maaka. Pangali lukosyo lulilose lwa ŵarabu lwalwalimbanaga nao pakwakanya kuti akajawula ku Maakako, ikaŵeje ŵaluwulagaga, mpaka ŵajile kuŵandichila ku Maaka. Sano kwele ni kwapali kuŵechetana sikati ja Abrahah ni nchimwene jwa pa Maaka (Abdul Muttwalib, angangagwe Ntume ﷺ). Mbesi jakwe ŵapikanganene yanti: Abrahah awusye ngamiya sya Abdul Muttwalib sya ŵajigele, ni aganisye Abrahao asyene yachatende nalyo Likaaba. Abdul Muttwalib ŵalamwile ŵandu ŵakwe yakusama mu nsindamo, ni kuja kwela m’matumbi pampepe ni achimmasyeto ŵao kwisa soni ŵanache, kogopela ita kwapata nao ipotesi yampaka yapate asilikali ŵayiche kukuwuputa ngondo nsinda wa Maaka. Kaneka asilikali ŵala ŵalungeme ku Maaka mpaka ŵayiche pa chiŵata chakuŵilanjikwa Muhassir. Sano asilikali ali nkuŵandichila kuujinjila nsinda wa Maaka, ali pa chilikati pa chiŵatacho, ajile sayi; ŵagambile kuiona ijuni yayaliji nkwikangana mikutula-mikutula, yayaliji nkwaponya tumagaga twakulilapo kupunda songolo sya nkuya. Nganikan’gwilaga kagangako nsilikali jwalijose ikaŵeje kapwelembwesulaga chilu chakwe ni chakatikagakatikaga. Basi ŵanganyao ni ŵajonasiche kwakogoya. Sano Abrahah Al-Ashram ni ŵatilaga mwanja wa kumangwao aku chilu chao chinankukatika panandipanandi, mpaka ŵajile kwika ku Yemen. Paŵagambile kwasalila ŵandu yayatendekwe ku Maaka, basi papopo nombenao ŵawile.
Aku ni kupunda kwa Allah kwa ŵapele ŵandu ŵa pa Maaka, nambo soni chikulupusyo cha kujikulupusya nyumba Jakwe ja Likaaba. (Nnole mu Tafsîr ja Ibn Kathîr, pa jele Suraji).
Ang mga Tafsir na Arabe:

 
Salin ng mga Kahulugan Surah: Al-Feel
Indise ng mga Surah Numero ng Pahina
 
Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an - الترجمة الياؤو - Indise ng mga Salin

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة الياؤو، ترجمها محمد بن عبدالحميد سليكا.

Isara