Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an - الترجمة الياؤو * - Indise ng mga Salin


Salin ng mga Kahulugan Surah: Al-Burūj
Ayah:
 

Al-Burȗj

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلۡبُرُوجِ
Ngulilumbila liwunde lyalikwete ndondwa syekulungwa-kulungwa ni mwakwenda mwakwe.
Ang mga Tafsir na Arabe:
وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡمَوۡعُودِ
Ni Lisiku Lyeŵichidwe chilanga.
Ang mga Tafsir na Arabe:
وَشَاهِدٖ وَمَشۡهُودٖ
Kwisa soni nkuŵichila ni nkuŵichilidwa umboni.
Ang mga Tafsir na Arabe:
قُتِلَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡأُخۡدُودِ
Pamasile paŵalaniwe achinsyene masimbo,
Ang mga Tafsir na Arabe:
ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلۡوَقُودِ
(Ga) moto wawakwete sasu (syejinji syakuukolechesya ni kwachomela ŵandu ŵakulupilila).
Ang mga Tafsir na Arabe:
إِذۡ هُمۡ عَلَيۡهَا قُعُودٞ
Pandema janti ŵanganyao ŵaliji ali chitamile mungulugulu mwakwe.
Ang mga Tafsir na Arabe:
وَهُمۡ عَلَىٰ مَا يَفۡعَلُونَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ شُهُودٞ
Soni ŵanganyao ŵaliji aku ali nkulolela yaŵaliji nkwatenda ŵakulupilila (yakwachoma motoyo).
Ang mga Tafsir na Arabe:
وَمَا نَقَمُواْ مِنۡهُمۡ إِلَّآ أَن يُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ
Ni nganauwona ulemwa uliose kwa jamanjao ikaŵeje ligongo lyanti ŵaliji nkunkulupilila Allah Jwamachili gakupunda, Jwakulapilildwa kusyesyene.[1]
(85:1(4-8)) Aga ma Ȃyaga gakusimba ngani ja achinsyene masimbo ga moto waŵaukolesyisye pakwachomela ŵandu ŵakulupilila, ngani jakwe jajikumanyika ni lina lya: Ngani ja nchanda ni nchimwene. Akusimulila Suhaibu رضى الله عنه yanti: Ntenga jwa Allah ﷺ jwatite: “Mwa ŵandu ŵaŵaliji paujo penu; jwapali nchimwene juŵakwete abimbi. Ndema jaŵachekulwipe abimbi ŵala, ŵansalile nchimwene jula kuti: ‘Chisimu une sano pamasile panjekulwipe, basi musoselani nchanda kuti nan’jiganye ubimbi.’ Nchimwene ni jwantumichisye jwalakwe nchanda kuti an’jiganyeje ubimbi. Ndaŵi ni katema kajwaliji nkwawula nchanda kwa abimbi, jwaliji nkutama kaje kwa mundu jwakun’jogopa Nnungu jwaŵaliji mungulugulu litala, ni kupikanilaga yakuŵecheta yakwe, basi ni yaliji nkunsengwasya (yakuŵechetayo). Sano ni jaliji nyendele jakwe nchandaju kuti ndaŵi jilijose jajwajawulaga kwa abimbi nganalepelaga kusepuka kaje pa mundu jwakun’jogopa Nnungu jula ni kutama najo. Sano naga ayiche kwa abimbi mwakuchelewa, basi abimbi ŵannyesyaga ikoti. Jwalakwe jwapachile kwa mundu jwakun’jogopa Nnungu jula. Mundu jula ŵansalile nchandajo kuti: ‘Naga n’di nkwajogopa abimbi, mwasalileje kuti: Ŵandu ŵangu ni ŵaakunjelewasyaga, nombe soni naga n’di nkwajogopa ŵandu ŵenu, mwasalileje kuti: Abimbi ni ŵaakunjelewasyaga.’ Nchanda ni jwaliji nkutenda yalakwe ila kwa kandaŵi. Lisiku line nchanda jula jujile sayi jwachisimene chinyama chekulungwa chili chasiŵilikangenye ŵandu litala. Nchanda jwatite: ‘Lelo tinayimanye kuti; ana jwali jwambone nnope ninduni sikati ja abimbi ni mundu jwakun’jogopa Nnungu jula.’ Jwalakwe jwajigele liganga, ni jwatite: ‘E Allah! Nayiŵaga itendo ya mundu jwakun’jogopa Nnungu ila ili yakunonyeledwa Kukwenu kupunda itendo ya abimbi, basi chiwulagani achi chinyamachi, kuti ŵandu akombole kwenda petalapa.’ Kaneka jwalakwe ni jwachisomile ni liganga lila, ni chawile, ŵandu ni ŵakombwele kwenda petala pala. Nchanda jula jwapite kwa mundu jwakun’jogopa Nnungu jula ni kunsalila yalakwe ila. Jwalakwe jwatite: ‘E mwanangu! Mmwetu lelo n’di ŵambone nnope kumbunda une, mwanti ichindu yenu (chikulupi chenu) iyiche mwanguionelamu! Nikuti mmwe tin’dinjidwe mayeso. Nambo patin’dinjidweje mayesogo chonde ngasimwasalila ŵanganyao yangune.’ Basi nchanda jula jwaliji nkwaposya ŵangalola kwa chipago, ŵachinaŵa, kwisa soni ilwele yakulekanganalekangana. Mundu jwangalola jwaŵaliji nkutama kunganya ja nchimwene, jwapikene ya nchanda jula, ni jwapite kwa nchandajo juli jujigele mituka jejinji, ni jwatite: ‘Yoseyi tiyiŵe yenu naga mmwe mumbosye une.’ Nchanda jwatite: ‘Une ngaŵa ni jwanguposyaga, nambo nkuposya ni Allah. Mmwejo naga munkulupilile Allah, basi une tinam’bende Allah jo kuti amposye.’ Basi mundu jula ni jwakulupilile mwa Allah, basi Allah ni ŵamposyisye. Kaneka jwa kunganya kwa nchimwene jula jwapite kukutama pajwatamaga moŵa gose. Nchimwene ŵam’busyisye jwalakwe kuti: ‘Ŵani ŵam’buchisye kulola kwenu?’ Jwakunganya jwatite: ‘Ambuje ŵangu Allah.’ Nchimwene jwatite: ‘Ana nkwete ambuje ŵane jwangaŵaga une?’ Jwakunganya jwatite: ‘M’mbuje gwangu nambo soni M’mbuje gwenu ni Allah.’ Nchimwene ŵankamwile jwalakwe, ni nganaleka kunnagasya, mpaka jwajuwile ya nchanda jula. Kaneka nchanda jwajigalidwe wa kwa nchimwene. Nchimwene jwam’busyisye nchanda kuti: ‘Ana (umanyilisi wenu wa) ubimbi uyikene pakuposya nao ŵangalola kwachipago, ŵachinaŵa, ni nkutenda yantiyanti?’ Nchanda jwatite: ‘Une ngaŵa ni jwanguposya, nambo Allah pe ni jwaakuposya.’ Nchimwene ŵankamwile nchanda, ni nganaleka kunnagasya mpaka jwajuwile ya mundu jwakun’jogopa Nnungu jula. Kaneka jwakun’jogopa Nnungu jwajigalidwe wa kwa nchimwene, ni jwasalilidwe yanti: ‘Lekani dini jenu.’ Nambo jwalakwe jwakanile. Sano nchimwene ni jwaŵilasisye likwesa (chakuchechela matabwa), ni lyaŵichidwe pewuwo pakwe, ni jwachechedwe mpaka jwagwile juli jukatidwe ipande iŵili. Kaneka ŵayiche najo jwakunganya kwa nchimwene jula, ni jwasalilidwe yanti: ‘Lekani dini jenu.’ Nambo jwalakwe jwakanile. Basi likwesa ni lyaŵichidwe pewuwo pakwe, ni jwachechedwe mpaka jwagwile juli jukatidwe ipande iŵili. Kaneka ŵayiche najo nchanda jula, ni jwasalilidwe yanti: ‘Lekani dini jenu.’ Nambo jwalakwe jwakanile. Sano nchimwene ni jwalamwile ŵane mwa ŵakunganya ŵakwe kuti ajawule najo nchandajo kwitumbi lyantilyanti, niŵasalile yanti: ‘Nkakwele najo mwitumbimo mpaka nkayiche pachanya, ni nkannole kuti ana chijukaleche dini jakwe! Naga jukaleche, (basi niyambone). Nambo naga jukaja kuleka, basi nkamponye pasi (petumbi).’ Ŵanganyao ŵaŵigwile najo, mpaka ŵajile kwela najo petumbi pala. Nchanda jwatite: ‘E Allah! Mungulupusyani kwa ŵanganyaŵa ni chilichose chankusaka.’ Basi litumbi lila lyatenganyiche, mwanti wosope ŵene ŵagwilile pasi (petumbi). Sano nchanda jula ni jwajesile kuwujila kwa nchimwene. Nchimwene ŵam’busyisye nchanda kuti: ‘Ana chichi chachapatile achimijenu ŵala?’ Nchanda jwatite: ‘Allah anjenjele ku ŵanganyao.’ Kaneka nchimwene jwalamwile soni ŵane mwa ŵakunganya ŵakwe kuti ajawule najo nchandajo ni akakwele najo liboti, ni kwawula najo chilikati cha mbwani, ni ŵatesile kuti: ‘Nkannole kuti ana chijukaleche dini jakwe! Naga jukaleche, (basi niyambone), nambo naga jukaja kuleka, nkamponye m’mbwani.’ Ŵanganyao ŵaŵigwile najo. Paŵajile kwika, jwalakwe jwatite: ‘E Allah! Mungulupusyani kwa ŵanganyaŵa ni chilichose chankusaka.’ Basi liboti ni lyapitikwiche, wosope ni ŵamisilwe. Sano nchanda jula ni jwajesile kuwujila kwa nchimwene. Nchimwene ŵam’busyisye nchanda kuti: ‘Ana chichi chachapatile achimijenu ŵala?’ Nchanda jwatite: ‘Allah anjenjele ku ŵanganyao.’ Jwalakwe ni jwatite soni: ‘Mmwe nganim’ba npakombwele kumbulaga une, ikaŵeje mpaka n’di ntesile yatinallamule.’ Nchimwene jwatite: ‘Ni yapi yele?’ Nchanda jwatite: ‘Mwasonganganye ŵandu pachiŵata chakunyakuchila, ni mundaŵilile pachitela, nikuswekula mpamba kuumila mwigonelo lyangu, nikuŵika mu ukunje, nikuŵecheta maloŵe ganti: - Mulina lya Allah, M’mbuje jwa nchandaju. Kaneka ni kuusoma nawo mpambao. Naga n’di ntesile yele, basi mpaka mumbulaje.’ Basi nchimwene jwasonganganyisye ŵandu pachiŵata chakunyakuchila, nikuswekula mpamba kuumila mwigonelo mwakwe, ni kuŵika mu ukunje, nikuŵecheta maloŵe ganti: - Mulina lya Allah, M’mbuje jwa nchandaju. Kaneka ni ŵansomile pachikalakasa chakwe, ni jwajigele ligasa lyakwe nikuŵika pamalo gaŵansomilepo, basi ni jwawile. Ŵandu ni ŵagumisile kuti: ‘Uwwe tunkulupilile M’mbuje jwa nchandaju.’ Kaneka ŵandu ŵane ŵansalile nchimwene jula kuti: ‘Ngati nyyiweni yayyijogwepeje ila? Tukunnumbila Allah! Yayyijogwepeje ila pamasile payintendekwele. Ŵandu amasile paakulupilile (mwa Allah).’ Kaneka jwalakwe jwalamwile yanti; gasoledwe masimbo kundanda kwa matala, ni ukolesyedwemo moto. Ayi ili itendekwe, nchimwene jula jwatite: ‘Jwalijose jwachatende ngaleka dini jakwe aponyedweje m’motomo, kapena aliponyeje nsyene.’ Ŵandu ni ŵaliponyaga, mpaka jwayiche jwankongwe jwana likandi kunyuma, ni jwawujililaga kuliponya. Kaneka likandi lila lyaŵechete kuti: ‘Mama pililani, mmwejo n’di pa haki’. (Basi jwankongwe ni jwaliponyisye m’moto mula pampepe ni likandi lyakwe lila, ni kuja kuŵa imo ku Mbepo ni ŵandu ŵakuwila petala lya Allah.)” (Swahîh Muslim, Hadith No. 3005).
Ang mga Tafsir na Arabe:
ٱلَّذِي لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ
Ajula Jwauli wakwe uchimwene wa kumawunde ni petaka, sanotu Allah pa chindu chilichose aŵele Mboni.
Ang mga Tafsir na Arabe:
إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَتُوبُواْ فَلَهُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمۡ عَذَابُ ٱلۡحَرِيقِ
Chisimu aŵala ŵaŵalagasisye ŵakulupilila ŵachilume ni ŵakulupilila ŵachikongwe (pakwachoma moto) kaneka ni ngatenda toba, basi akwete kupata ilagasyo ya Jahannama, soni akwete kupata ilagasyo yakutinisya.
Ang mga Tafsir na Arabe:
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ لَهُمۡ جَنَّـٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡكَبِيرُ
Chisimu aŵala ŵaakulupilile ni kutendaga yambone, akwete kupata Matimbe ga ku Mbepo gasikujilima cha pasi pakwe sulo. Kwalakweko nikupunda kwekulungwa.
Ang mga Tafsir na Arabe:
إِنَّ بَطۡشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ
Chisimu kapeleche ka ilagasyo ka Ambuje ŵenu (Allah) kaŵele kaukali nnope.
Ang mga Tafsir na Arabe:
إِنَّهُۥ هُوَ يُبۡدِئُ وَيُعِيدُ
Chisimu Jwelepejo ni juŵatandisye (gumba iwumbe) soni ni jutachiyiusya-usya (kuigumba panyuma pakonasika).
Ang mga Tafsir na Arabe:
وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلۡوَدُودُ
Soni Jwalakwe ni Jwakululuka kusyene Jwachinonyelo chejinji.
Ang mga Tafsir na Arabe:
ذُو ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡمَجِيدُ
Nsyene Arish (Chindanda Chaulungu), Jwakuchimbichika kusyene.
Ang mga Tafsir na Arabe:
فَعَّالٞ لِّمَا يُرِيدُ
Jwakutenda yajukusaka mwangalepeleka.
Ang mga Tafsir na Arabe:
هَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلۡجُنُودِ
Ana jinyyiche abali ja mikutula ja asilikali?
Ang mga Tafsir na Arabe:
فِرۡعَوۡنَ وَثَمُودَ
Achina Firiauna ni achina Samuda?
Ang mga Tafsir na Arabe:
بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكۡذِيبٖ
Nambo kuti achimakafili ali mu kukanila basi.
Ang mga Tafsir na Arabe:
وَٱللَّهُ مِن وَرَآئِهِم مُّحِيطُۢ
Sano Allah ni ŵasyungulile chakunyuma kwao.
Ang mga Tafsir na Arabe:
بَلۡ هُوَ قُرۡءَانٞ مَّجِيدٞ
Nambo jalakweji ni Qur’an Jakuchimbichika.
Ang mga Tafsir na Arabe:
فِي لَوۡحٖ مَّحۡفُوظِۭ
(Jilembedwe) mu Ubawo Wagosedwa.
Ang mga Tafsir na Arabe:

 
Salin ng mga Kahulugan Surah: Al-Burūj
Indise ng mga Surah Numero ng Pahina
 
Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an - الترجمة الياؤو - Indise ng mga Salin

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة الياؤو، ترجمها محمد بن عبدالحميد سليكا.

Isara