કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - જાપનીઝ ભાષાતર - કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા


શબ્દોનું ભાષાંતર આયત: (1) સૂરહ: અલ્ મુતફ્ફીન

量を減らす者章

સૂરતના હેતુઓ માંથી:
تحذير المكذبين الظالمين من يوم القيامة وبشارة المؤمنين به.
不正で嘘つきの人たちに復活の日を警告し、信者のその日の幸せなこと

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ
量を減らす者に、破滅と損失あれ。
અરબી તફસીરો:
આયતોના ફાયદાઓ માંથી:
• التحذير من الغرور المانع من اتباع الحق.
●真実に従わなくさせる自信過剰に対する警戒。

• الجشع من الأخلاق الذميمة في التجار ولا يسلم منه إلا من يخاف الله.
●強欲は商売人の悪徳。かれらからは、アッラーを意識する人しか受け入れられない。

• تذكر هول القيامة من أعظم الروادع عن المعصية.
●審判の恐怖を語ることは、背信に対する最強の防護策である。

 
શબ્દોનું ભાષાંતર આયત: (1) સૂરહ: અલ્ મુતફ્ફીન
સૂરહ માટે અનુક્રમણિકા પેજ નંબર
 
કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - જાપનીઝ ભાષાતર - કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

જાપનીઝ ભાષાતર - કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી, તફસીર લિદ્દિરાસતિલ્ કુરઆન મજીદ સેન્ટર દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યું છે.

બંધ કરો