ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាជប៉ុនលើការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអាន * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ


ការបកប្រែអត្ថន័យ អាយ៉ាត់: (24) ជំពូក​: សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍
سَلَٰمٌ عَلَيۡكُم بِمَا صَبَرۡتُمۡۚ فَنِعۡمَ عُقۡبَى ٱلدَّارِ
天使たちは「あなた方に平安あれ」と挨拶する。つまり「アッラーへの服従、辛い定め、罪への抑制における忍耐のため、あなた方は害悪から無事となった。」あなた方の行き着いた世界は、何と素晴らしいことか。
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ក្នុង​ចំណោម​អត្ថប្រយោជន៍​នៃអាយ៉ាត់ទាំងនេះក្នុងទំព័រនេះ:
• الترغيب في جملة من فضائل الأخلاق الموجبة للجنة، ومنها: حسن الصلة، وخشية الله تعالى، والوفاء بالعهود، والصبر والإنفاق، ومقابلة السيئة بالحسنة والتحذير من ضدها.
●近親の絆、アッラーへの恐れ、約束の遵守、忍耐、施し、悪行を善行で返すことなど、天国に入る理由となる道徳の勧め。その逆のことに対する警告。

• أن مقاليد الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن توسعة الله تعالى أو تضييقه في رزق عبدٍ ما لا ينبغي أن يكون موجبًا لفرح أو حزن، فهو ليس دليلًا على رضا الله أو سخطه على ذلك العبد.
●糧はアッラーが司る。アッラーからの糧の多寡のために、人は悲喜すべきではない。それは人に対するアッラーのお喜びや怒りを表すものではないためである。

• أن الهداية ليست بالضرورة مربوطة بإنزال الآيات والمعجزات التي اقترح المشركون إظهارها.
●多神教徒たちがその実現を要求するような印や奇跡は、必ずしも導きと関連があるわけではない。

• من آثار القرآن على العبد المؤمن أنه يورثه طمأنينة في القلب.
●心にもたらされる安心は、信徒に対するクルアーンの効果の1つである。

 
ការបកប្រែអត្ថន័យ អាយ៉ាត់: (24) ជំពូក​: សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍
សន្ទស្សន៍នៃជំពូក លេខ​ទំព័រ
 
ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាជប៉ុនលើការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអាន - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ការបកប្រែជាភាសាជប៉ុនលើការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានចេញដោយមជ្ឍមណ្ឌល តាហ្វសៀរនៃការសិក្សាគម្ពីគួរអាន

បិទ