ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាជប៉ុនលើការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអាន * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ


ការបកប្រែអត្ថន័យ អាយ៉ាត់: (10) ជំពូក​: សូរ៉ោះជូមូអះ
فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ
合同礼拝が終ったならば、あなた方は方々に散り、許された収入を図り、必要な庶務を果たしなさい。アッラーの恩寵を求め、収入を図り収益を得て糧を得る際には、アッラーを多く唱念しなさい。欲しいものを得ようとして、また恐れるものから逃れようとして、それを失念するではない。
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ក្នុង​ចំណោម​អត្ថប្រយោជន៍​នៃអាយ៉ាត់ទាំងនេះក្នុងទំព័រនេះ:
• وجوب السعي إلى الجمعة بعد النداء وحرمة ما سواه من الدنيا إلا لعذر.
●金曜礼拝の呼び掛けがあれば、現世のことは離れて礼拝に向かうべきである。ただし正当な理由があれば別だ。

• تخصيص سورة للمنافقين فيه تنبيه على خطورتهم وخفاء أمرهم.
●偽信者たち章は、偽信者の問題の大きさとそれが隠されていることに、注意を喚起している。

• العبرة بصلاح الباطن لا بجمال الظاهر ولا حسن المنطق.
●外見の良さや口上手ではなく、内面の正しさについての教訓である。

 
ការបកប្រែអត្ថន័យ អាយ៉ាត់: (10) ជំពូក​: សូរ៉ោះជូមូអះ
សន្ទស្សន៍នៃជំពូក លេខ​ទំព័រ
 
ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាជប៉ុនលើការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអាន - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ការបកប្រែជាភាសាជប៉ុនលើការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានចេញដោយមជ្ឍមណ្ឌល តាហ្វសៀរនៃការសិក្សាគម្ពីគួរអាន

បិទ