ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាជប៉ុនលើការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអាន * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ


ការបកប្រែអត្ថន័យ អាយ៉ាត់: (9) ជំពូក​: សូរ៉ោះជូមូអះ
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ
信仰する人よ、また定められたことを守る人よ、合同礼拝の日の礼拝の呼びかけが唱えられ、説教師が台に立ったならば、マスジドへ急ぎ説教を聞き礼拝しなさい。そして商売から離れ、帰依に没頭しなさい。信者よ、合同礼拝の呼び掛けの後はそのように尽力し、商売を離れることは、あなた方にとり最も善いことなのだ。それが分かっていれば、アッラーの命令に従いなさい。
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ក្នុង​ចំណោម​អត្ថប្រយោជន៍​នៃអាយ៉ាត់ទាំងនេះក្នុងទំព័រនេះ:
• وجوب السعي إلى الجمعة بعد النداء وحرمة ما سواه من الدنيا إلا لعذر.
●金曜礼拝の呼び掛けがあれば、現世のことは離れて礼拝に向かうべきである。ただし正当な理由があれば別だ。

• تخصيص سورة للمنافقين فيه تنبيه على خطورتهم وخفاء أمرهم.
●偽信者たち章は、偽信者の問題の大きさとそれが隠されていることに、注意を喚起している。

• العبرة بصلاح الباطن لا بجمال الظاهر ولا حسن المنطق.
●外見の良さや口上手ではなく、内面の正しさについての教訓である。

 
ការបកប្រែអត្ថន័យ អាយ៉ាត់: (9) ជំពូក​: សូរ៉ោះជូមូអះ
សន្ទស្សន៍នៃជំពូក លេខ​ទំព័រ
 
ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាជប៉ុនលើការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអាន - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ការបកប្រែជាភាសាជប៉ុនលើការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានចេញដោយមជ្ឍមណ្ឌល តាហ្វសៀរនៃការសិក្សាគម្ពីគួរអាន

បិទ