ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ - "ߟߊߘߛߏߣߍ߲" ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߛߌ߯ߣߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫ * - ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ


ߌ ߖߏ߫ ߞߊ߬ ߝߐߘߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫
1. 法提哈 - ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 2. 拜格勒 - ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ 3. 阿里欧姆拉尼 - ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ 4. 尼萨仪 - ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 5. 玛仪戴 - ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߝߐߘߊ 6. 艾奈尔姆 - ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 7. 艾尔拉夫 - ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲߫ ߝߐߘߊ 8. 安法里 - ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 9. 讨拜 - ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߝߐߘߊ 10. 优努斯 - ߦߣߎߛߊ߫ ߝߐߘߊ 11. 呼德 - ߤߎ߯ߘߎ߫ ߝߐߘߊ 12. 优素福 - ߦߛߎߝߎ߫ ߝߐߘߊ 13. 拉尔德 - ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ ߝߐߘߊ 14. 易卜拉欣 - ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߝߐߘߊ 15. 哈吉拉 - ߤߌߖߙߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߐߘߊ 16. 奈哈里 - ߟߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 17. 伊斯拉仪 - ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ ߝߐߘߊ 18. 开海菲 - ߝߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 19. 麦尔彦 - ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߝߐߘߊ 20. 塔哈 - ߕ߭ߤߊ߫ ߝߐߘߊ 21. 安比亚仪 - ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 22. 哈吉 - ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߝߐߘߊ 23. 穆米尼奈 - ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 24. 奴尔 - ߦߋߟߋ߲ ߝߐߘߊ 25. 福勒嘎里 - ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߝߐߘߊ 26. 舍尔拉仪 - ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 27. 奈姆里 - ߡߣߍߡߣߍ ߝߐߘߊ 28. 盖萨斯 - ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 29. 尔开布特 - ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ߓߊ ߝߐߘߊ 30. 罗姆 - ߙߎ߯ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 31. 鲁格玛尼 - ߟߎߞߌߡߊ߲߫ ߝߐߘߊ 32. 赛智德 - ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߝߐߘߊ 33. 艾哈拉布 - ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 34. 赛拜艾 - ߛߓߊߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 35. 嘎推勒 - ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߐߘߊ 36. 亚斯 - ߦߊߛߌߣ ߝߐߘߊ 37. 隋法提 - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 38. 隋德 - ߛ߫ ߝߐߘߊ 39. 宰姆拉 - ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 40. 艾菲拉 - ߦߝߊ߬ߓߊ߮ ߝߐߘߊ 41. 嘎萨特 - ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 42. 舒拉 - ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߝߐߘߊ 43. 宰哈柔福 - ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߝߐߘߊ 44. 杜哈尼 - ߛߌ߬ߛߌ ߝߐߘߊ 45. 嘉斯亚 - ߢߐ߲߬ߞߌ߲߬ߣߍ߲ ߝߐߘߊ 46. 艾哈嘎夫 - ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 47. 穆罕默德 - ߞߍ߬ߟߍ ߝߐߘߊ 48. 法提哈 - ߟߊ߬ߥߛߊ ߝߐߘߊ 49. 哈吉拉特 - ߓߏ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 50. 嘎夫 - ߞ߫ ߝߐߘߊ 51. 扎勒亚提 - ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 52. 图勒 - ߞߐ߲߬ߞߍ ߝߐߘߊ 53. 奈智姆 - ߟߏ߬ߟߏ ߝߐߘߊ 54. 嘎姆勒 - ߞߊߙߏ ߝߐߘߊ 55. 拉哈迈尼 - ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 56. 瓦格尔 - ߟߏ߲߫ ߞߍߕߊ ߝߐߘߊ 57. 哈地德 - ߣߍ߰ߝߌ߲ ߝߐߘߊ 58. 穆扎底拉 - ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߟߊ ߝߐߘߊ 59. 哈舍拉 - ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 60. 穆姆泰哈戴 - ߡߛߏ߬ ߞߘߐߓߐߕߊ ߝߐߘߊ 61. 蒜夫 - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߝߐߘߊ 62. 朱姆尔 - ߖߎߡߊ ߝߐߘߊ 63. 穆奈夫古奈 - ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 64. 塔哈仪尼 - ߢߐ߲߯ߠߊߓߣߐ ߝߐߘߊ 65. 泰拉格 - ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 66. 塔哈勒姆 - ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 67. 迈立克 - ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߝߐߘߊ 68. 盖拉姆 - ߞߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 69. 哈格 - ߕߌ߯ߕߌ߯ߦߕߊ ߝߐߘߊ 70. 穆阿智姆 - ߛߊ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 71. 努哈 - ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߝߐߘߊ 72. 金尼 - ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 73. 穆资米拉 - ߡߊ߬ߡߟߋ߬ߞߋ߬ߓߊ߰ߕߐ ߝߐߘߊ 74. 穆丹斯拉 - ߘߌ߬ߛߊ߬ߕߌ߮ ߝߐߘߊ 75. 给亚迈 - ߟߐ߬ߓߊ ߝߐߘߊ 76. 印萨尼 - ߡߐ߱ ߝߐߘߊ 77. 穆勒萨拉提 - ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 78. 奈拜艾 - ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߝߐߘߊ 79. 奈扎尔提 - ߓߏ߬ߛߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 80. 阿拜萨 - ߢߊߞߘߐߛߘߌ ߝߐߘߊ 81. 泰嘎唯拉 - ߓߎߘߎ߲ߛߊߟߌ ߝߐߘߊ 82. 印菲塔尔 - ߝߙߊߟߌ ߝߐߘߊ 83. 穆团菲给尼 - ߕߊ߲ߓߏ߲߫ ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 84. 印舍嘎格 - ߛߍ߲ߞߍߟߌ ߝߐߘߊ 85. 布柔智 - ߛߘߍߟߏߟߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 86. 塔勒格 - ߛߎߡߐ߬ߡߐ ߝߐߘߊ 87. 艾尔拉 - ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 88. 阿舍也 - ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߬ߟߊ߲ ߝߐߘߊ 89. 法吉尔 - ߖߍ߲ߓߎߙߍ߲ ߝߐߘߊ 90. 拜莱德 - ߛߏ ߝߐߘߊ 91. 舍姆斯 - ߕߋ߬ߟߋ ߝߐߘߊ 92. 莱仪拉 - ߛߎ ߝߐߘߊ 93. 杜哈 - ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߕߟߋ ߝߐߘߊ 94. 舍拉哈 - ߦߙߌߥߊߟߌ ߝߐߘߊ 95. 提尼 - ߕߏ߬ߙߏ ߝߐߘߊ 96. 塔拉格 - ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߝߐߘߊ 97. 盖德尔 - ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߝߐߘߊ 98. 伴仪奈 - ߔߊߞߌ ߝߐߘߊ 99. 则里扎莱 - ߦߙߍߦߙߍ ߝߐߘߊ 100. 阿迪亚特 - ( ߛߏ߬) ߜߛߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 101. 嘎勒尔 - ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 102. 泰开苏尔 - ߥߊߛߏߢߐ߲߯ߠߊ ߝߐߘߊ 103. 阿苏尔 - ߥߎ߬ߛߎ ߝߐߘߊ 104. 哈姆宰 - ߡߊ߬ߕߋ߰ߙߎ߬ߟߌ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 105. 菲里 - ߛߋ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 106. 古莱氏 - ߞߎ߬ߙߊߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 107. 玛欧奈 - ߓߟߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߝߋ߲ ߝߐߘߊ 108. 考赛尔 - ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߝߐߘߊ 109. 卡菲柔乃 - ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 110. 奈苏尔 - ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 111. 麦赛德 - ߛߊ߲ߖߟߎ ߝߐߘߊ 112. 仪赫拉斯 - ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 113. 法莱格 - ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߝߐߘߊ 114. 奈斯 - ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ
ߘߊߕߎ߲߯ߠߌ߲