ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - බොස්නියානු පරිවර්තනය - රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථාන * - පරිවර්තන පටුන

PDF XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා කුරෙය්ෂ්   වාක්‍යය:

Sura Kurejš

لِإِيلَٰفِ قُرَيۡشٍ
Zbog navike Kurejšija,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِۦلَٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيۡفِ
navike njihove da zimi i ljeti putuju,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَٰذَا ٱلۡبَيۡتِ
neka oni Gospodaru ove Kuće [1] ibadet čine,
[1] Ka'ba
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلَّذِيٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۭ
Koji ih gladne hrani i od straha brani.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා කුරෙය්ෂ්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - බොස්නියානු පරිවර්තනය - රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථාන - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි බොස්නියානු පරිවර්තනය, රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථාන කණ්ඩායම විසින් ඉස්ලාම් හවුස් වෙබ් අඩවිය සමඟ සහයෝගයෙන් පරිවර්තනය කරන ලදි.

වසන්න