ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විිවරණයේ සංෂිප්ත අනුවාදය - පර්සියානු පරිවර්තනය * - පරිවර්තන පටුන


අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අත් තීන්   වාක්‍යය:

سوره تين

සූරාවෙහි අරමුණු:
امتنان الله على الإنسان باستقامة فطرته وخلقته، وكمال الرسالة الخاتمة.
نیکی و احسان الهی به انسان که فطرت و خلقت نیکوی به آن بخشيده، و بیان کمال آخرین رسالت.

وَالتِّیْنِ وَالزَّیْتُوْنِ ۟ۙ
الله به انجیر و مکان روییدنش، و به زیتون و مکان روییدنش در سرزمین فلسطین که در آنجا عیسی علیه السلام را مبعوث کرد سوگند یاد فرمود.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَطُوْرِ سِیْنِیْنَ ۟ۙ
و به کوه سیناء که کنار آن با پیامبرش موسی علیه السلام نجوا کرد سوگند یاد فرمود.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِیْنِ ۟ۙ
و به مکه شهر حرمت‌داری که هرکس در آن داخل شود ایمن است و محمد صلی الله علیه وسلم را در آن مبعوث کرد سوگند یاد فرمود.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْۤ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ ۟ؗ
که به تحقیق انسان را در نیکوترین آفرینش و بهترین سیما آفریدیم.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِیْنَ ۟ۙ
سپس او را در دنیا به سالخوردگی و خرفتی بازگرداندیم که از جسمش سودی نمی‌برد چنان‌که اگر فطرتش فاسد شود و رهسپار جهنم شود از جسم خویش سودی نمی‌برد.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُوْنٍ ۟ؕ
مگر کسانی‌که به الله ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند که آنها هر چند بسیار پیر و کهنسال شوند، پاداشی همیشگی و جاویدان، یعنی بهشت، دارند؛ چون فطرت‌شان را پاک کرده‌اند.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَمَا یُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّیْنِ ۟ؕ
پس - ای انسان- با وجود اینکه نشانه‌های فراوان قدرت الله را مشاهده کردی چه چیزی تو را به تکذیب روز جزا وامی‌دارد؟!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
اَلَیْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِیْنَ ۟۠
آیا الله - با قراردادن روز قیامت به عنوان روز جزا- بهترین و عادل‌ترین داوران نیست؟! آیا عاقلانه است که الله بندگانش را بیهوده به حال خودشان رها کند، بدون اینکه میان آنها داوری کند، و نیکوکار را به نیکوکاری‌اش، و بدکار را به بدکاری‌اش جزا دهد؟!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
මෙ⁣ම පිටුවේ තිබෙන වැකිවල ප්‍රයෝජන:
• رضا الله هو المقصد الأسمى.
نهی از معروف صفتى از صفت هاى کفر است.

• أهمية القراءة والكتابة في الإسلام.
گرامیداشت پیامبر -صلی الله علیه وسلم- توسط الله متعال، همان گونه که نام او را پر آوازه كرده است.

• خطر الغنى إذا جرّ إلى الكبر والبُعد عن الحق.
رضایت الله متعال والاترین هدف است.

• النهي عن المعروف صفة من صفات الكفر.
اهمیت خواندن و نوشتن در اسلام.

• إكرام الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن رفع له ذكره.
خطر ثروت، اگر انسان را به تکبر و دوری از حق بکشاند.

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අත් තීන්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විිවරණයේ සංෂිප්ත අනුවාදය - පර්සියානු පරිවර්තනය - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විිවරණයේ සංෂිප්ත අනුවාදය- - පර්සියානු පරිවර්තනය අල්කුර්ආන් අධ්‍යයන සඳහා වූ තෆ්සීර් මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කරන ලදී.

වසන්න