Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Bosnian - Mihanuvitsh * - Mục lục các bản dịch


Vui lòng chọn chương kinh


Số trang
1. Sura el-Fatiha - Chương Al-Fatihah 2. Sura el-Bekara - Chương Al-Baqarah 3. Sura Alu Imran - Chương Ali 'Imran 4. Sura en-Nisa - Chương Al-Nisa' 5. Sura el-Maida - Chương Al-Ma-idah 6. Sura el-En'am - Chương Al-An-'am 7. Sura el-A'araf - Chương Al-'Araf 8. Sura el-Enfal - Chương Al-Anfal 9. Sura et-Tevba - Chương Al-Tawbah 10. Sura Junus - Chương Yunus 11. Sura Hud - Chương Hud 12. Sura Jusuf - Chương Yusuf 13. Sura er-Ra'd - Chương Al-R'ad 14. Sura Ibrahim - Chương Ibrahim 15. Sura el-Hidžr - Chương Al-Hijr 16. Sura en-Nahl - Chương Al-Nahl 17. Sura el-Isra - Chương Al-Isra' 18. Sura el-Kehf - Chương Al-Kahf 19. Sura Merjem - Chương Mar-yam 20. Sura Ta-Ha - Chương Taha 21. Sura el-Enbija - Chương Al-Ambiya' 22. Sura el-Hadždž - Chương Al-Hajj 23. Sura el-Mu'minun - Chương Al-Muminun 24. Sura en-Nur - Chương Al-Nur 25. Sura el-Furkan - Chương Al-Furqan 26. Sura eš-Šuara - Chương Al-Shu-'ara' 27. Sura en-Neml - Chương Al-Naml 28. Sura el-Kasas - Chương Al-Qasas 29. Sura el-Ankebut - Chương Al-'Ankabut 30. Sura er-Rum - Chương Al-Rum 31. Sura Lukman - Chương Luqman 32. Sura es-Sedžda - Chương Al-Sajadah 33. Sura el-Ahzab - Chương Al-Ahzab 34. Sura Sebe - Chương Saba' 35. Sura Fatir - Chương Fatir 36. Sura Ja-Sin - Chương Yasin 37. Sura es-Saffat - Chương Saffat 38. Sura Sad - Chương Sad 39. Sura ez-Zumer - Chương Al-Zumar 40. Sura Gafir - Chương Ghafir 41. Sura Fussilet - Chương Fussilat 42. Sura eš-Šura - Chương Al-Shura 43. Sura ez-Zuhruf - Chương Al-Zukhruf 44. Sura ed-Duhan - Chương Al-Dukhan 45. Sura el-Džasija - Chương Al-Jathiyah 46. Sura el-Ahkaf - Chương Al-Jathiyah 47. Sura Muhammed - Chương Muhammad 48. Sura el-Feth - Chương Al-Fat-h 49. Sura el-Hudžurat - Chương Al-Hujurat 50. Sura Kaf - Chương Qaf 51. Sura ez-Zarijat - Chương Al-Zariyat 52. Sura et-Tur - Chương Al-Tur 53. Sura en-Nedžm - Chương Al-Najm 54. Sura el-Kamer - Chương Al-Qamar 55. Sura er-Rahman - Chương Al-Rahman 56. Sura el-Vakia - Chương Al-Waqi-'ah 57. Sura el-Hadid - Chương Al-Hadid 58. Sura el-Mudžadela - Chương Al-Mujadalah 59. Sura el-Hašr - Chương Al-Hashr 60. Sura el-Mumtehina - Chương Al-Mumtahinah 61. Sura es-Saff - Chương Al-Saf 62. Sura el-Džuma - Chương Al-Jumu-'ah 63. Sura el-Munafikun - Chương Al-Munafiqun 64. Sura et-Tegabun - Chương Al-Taghabun 65. Sura et-Talak - Chương Al-Talaq 66. Sura et-Tahrim - Chương Al-Tahrim 67. Sura el-Mulk - Chương Al-Mulk 68. Sura el-Kalem - Chương Al-Qalam 69. Sura el-Hakka - Chương Al-Haqah 70. Sura el-Mearidž - Chương Al-Ma-'arij 71. Sura Nuh - Chương Nuh 72. Sura el-Džinn - Chương Al-Jinn 73. Sura el-Muzzemmil - Chương Al-Muzzammil 74. Sura el-Muddessir - Chương Al-Muddaththir 75. Sura el-Kijama - Chương Al-Qiyamah 76. Sura el-Insan - Chương Al-Insan 77. Sura el-Murselat - Chương Al-Mursalat 78. Sura en-Nebe - Chương Al-Naba' 79. Sura en-Naziat - Chương Al-Nazi-'at 80. Sura Abese - Chương 'Abasa 81. Sura et-Tekvir - Chương Al-Takwir 82. Sura el-Infitar - Chương Al-Infitar 83. Sura el-Mutaffifin - Chương Al-Mutaffifin 84. Sura el-Inšikak - Chương Al-Inshiqaq 85. Sura el-Burudž - Chương Al-Buruj 86. Sura et-Tarik - Chương Al-Tariq 87. Sura el-A'la - Chương Al-'Ala 88. Sura el-Gašija - Chương Al-Ghashiyah 89. Sura el-Fedžr - Chương Al-Fajr 90. Sura el-Beled - Chương Al-Balad 91. Sura eš-Šems - Chương Al-Shams 92. Sura el-Lejl - Chương Al-Lail 93. Sura ed-Duha - Chương Al-Dhuha 94. Sura eš-Šerh - Chương Al-Sharh 95. Sura et-Tin - Chương Al-Tin 96. Sura el-Alek - Chương Al-'Alaq 97. Sura el-Kadr - Chương Al-Qadar 98. Sura el-Bejjina - Chương Al-Baiyinah 99. Sura ez-Zelzela - Chương Al-Zalzalah 100. Sura el-Adijat - Chương Al-'Adiyat 101. Sura el-Karia - Chương Al-Qari-'ah 102. Sura et-Tekasur - Chương Al-Takathur 103. Sura el-Asr - Chương Al-'Asr 104. Sura el-Humeza - Chương Al-Humazah 105. Sura el-Fil - Chương Al-Fil 106. Sura Kurejš - Chương Quraish 107. Sura el-Maun - Chương Al-Ma-'un 108. Sura el-Kevser - Chương Al-Kawthar 109. Sura el-Kafirun - Chương Al-Kafirun 110. Sura en-Nasr - Chương Al-Nasr 111. Sura el-Mesed - Chương Al-Masad 112. Sura el-Ihlas - Chương Al-Ikhlas 113. Sura el-Felek - Chương Al-Falaq 114. Sura en-Nas - Chương Al-Nas
 
 
Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Bosnian - Mihanuvitsh - Mục lục các bản dịch

Al-Qur'an Al-karim và bản dịch bằng ngôn ngữ Bosnian được chuyển ngữ do Muhammad Mihanuvitsh. Ấn hành đầu năm 2013. Một số cấu kinh được trích dẫn do trung tâm Ruwwad chuyển ngữ.

Đóng lại