Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Indonesia về phân tích ngắn gọn về Qur'an * - Mục lục các bản dịch


Vui lòng chọn chương kinh


Số trang
1. Surah Al-Fātiḥah - Chương Al-Fatihah 2. Surah Al-Baqarah - Chương Al-Baqarah 3. Surah Āli 'Imrān - Chương Ali 'Imran 4. Surah An-Nisā` - Chương Al-Nisa' 5. Surah Al-Māidah - Chương Al-Ma-idah 6. Surah Al-An'ām - Chương Al-An-'am 7. Surah Al-A'rāf - Chương Al-'Araf 8. Surah Al-Anfāl - Chương Al-Anfal 9. Surah At-Taubah - Chương Al-Tawbah 10. Surah Yūnus - Chương Yunus 11. Surah Hūd - Chương Hud 12. Surah Yūsuf - Chương Yusuf 13. Surah Ar-Ra'd - Chương Al-R'ad 14. Surah Ibrāhīm - Chương Ibrahim 15. Surah Al-Ḥijr - Chương Al-Hijr 16. Surah An-Naḥl - Chương Al-Nahl 17. Surah Al-Isrā` - Chương Al-Isra' 18. Surah Al-Kahf - Chương Al-Kahf 19. Surah Maryam - Chương Mar-yam 20. Surah Ṭāha - Chương Taha 21. Surah Al-Anbiyā` - Chương Al-Ambiya' 22. Surah Al-Ḥajj - Chương Al-Hajj 23. Surah Al-Mu`minūn - Chương Al-Muminun 24. Surah An-Nūr - Chương Al-Nur 25. Surah Al-Furqān - Chương Al-Furqan 26. Surah Asy-Syu'arā` - Chương Al-Shu-'ara' 27. Surah An-Naml - Chương Al-Naml 28. Surah Al-Qaṣaṣ - Chương Al-Qasas 29. Surah Al-'Ankabūt - Chương Al-'Ankabut 30. Surah Ar-Rūm - Chương Al-Rum 31. Surah Luqmān - Chương Luqman 32. Surah As-Sajdah - Chương Al-Sajadah 33. Surah Al-Aḥzāb - Chương Al-Ahzab 34. Surah Saba` - Chương Saba' 35. Surah Fāṭir - Chương Fatir 36. Surah Yāsīn - Chương Yasin 37. Surah Aṣ-Ṣaffāt - Chương Saffat 38. Surah Ṣād - Chương Sad 39. Surah Az-Zumar - Chương Al-Zumar 40. Surah Gāfir - Chương Ghafir 41. Surah Fuṣṣilat - Chương Fussilat 42. Surah Asy-Syūrā - Chương Al-Shura 43. Surah Az-Zukhruf - Chương Al-Zukhruf 44. Surah Ad-Dukhān - Chương Al-Dukhan 45. Surah Al-Jāṡiyah - Chương Al-Jathiyah 46. Surah Al-Aḥqāf - Chương Al-Jathiyah 47. Surah Muḥammad - Chương Muhammad 48. Surah Al-Fatḥ - Chương Al-Fat-h 49. Surah Al-Ḥujurāt - Chương Al-Hujurat 50. Surah Qāf - Chương Qaf 51. Surah Aż-Żāriyāt - Chương Al-Zariyat 52. Surah Aṭ-Ṭūr - Chương Al-Tur 53. Surah An-Najm - Chương Al-Najm 54. Surah Al-Qamar - Chương Al-Qamar 55. Surah Ar-Raḥmān - Chương Al-Rahman 56. Surah Al-Wāqi'ah - Chương Al-Waqi-'ah 57. Surah Al-Ḥadīd - Chương Al-Hadid 58. Surah Al-Mujādilah - Chương Al-Mujadalah 59. Surah Al-Ḥasyr - Chương Al-Hashr 60. Surah Al-Mumtaḥanah - Chương Al-Mumtahinah 61. Surah Aṣ-Ṣaf - Chương Al-Saf 62. Surah Al-Jumu'ah - Chương Al-Jumu-'ah 63. Surah Al-Munāfiqūn - Chương Al-Munafiqun 64. Surah At-Tagābun - Chương Al-Taghabun 65. Surah Aṭ-Ṭalāq - Chương Al-Talaq 66. Surah At-Taḥrīm - Chương Al-Tahrim 67. Surah Al-Mulk - Chương Al-Mulk 68. Surah Al-Qalam - Chương Al-Qalam 69. Surah Al-Ḥāqqah - Chương Al-Haqah 70. Surah Al-Ma'ārij - Chương Al-Ma-'arij 71. Surah Nūḥ - Chương Nuh 72. Surah Al-Jinn - Chương Al-Jinn 73. Surah Al-Muzzammil - Chương Al-Muzzammil 74. Surah Al-Muddaṡṡir - Chương Al-Muddaththir 75. Surah Al-Qiyāmah - Chương Al-Qiyamah 76. Surah Al-Insān - Chương Al-Insan 77. Surah Al-Mursalāt - Chương Al-Mursalat 78. Surah An-Naba` - Chương Al-Naba' 79. Surah An-Nāzi'āt - Chương Al-Nazi-'at 80. Surah 'Abasa - Chương 'Abasa 81. Surah At-Takwīr - Chương Al-Takwir 82. Surah Al-Infiṭār - Chương Al-Infitar 83. Surah Al-Muṭaffifīn - Chương Al-Mutaffifin 84. Surah Al-Insyiqāq - Chương Al-Inshiqaq 85. Surah Al-Burūj - Chương Al-Buruj 86. Surah Aṭ-Ṭāriq - Chương Al-Tariq 87. Surah Al-A'lā - Chương Al-'Ala 88. Surah Al-Gāsyiyah - Chương Al-Ghashiyah 89. Surah Al-Fajr - Chương Al-Fajr 90. Surah Al-Balad - Chương Al-Balad 91. Surah Asy-Syams - Chương Al-Shams 92. Surah Al-Lail - Chương Al-Lail 93. Surah Aḍ-Ḍuḥā - Chương Al-Dhuha 94. Surah Asy-Syarḥ - Chương Al-Sharh 95. Surah At-Tīn - Chương Al-Tin 96. Surah Al-'Alaq - Chương Al-'Alaq 97. Surah Al-Qadr - Chương Al-Qadar 98. Surah Al-Bayyinah - Chương Al-Baiyinah 99. Surah Az-Zalzalah - Chương Al-Zalzalah 100. Surah Al-'Ādiyāt - Chương Al-'Adiyat 101. Surah Al-Qāri'ah - Chương Al-Qari-'ah 102. Surah At-Takāṡur - Chương Al-Takathur 103. Surah Al-'Āṣr - Chương Al-'Asr 104. Surah Al-Humazah - Chương Al-Humazah 105. Surah Al-Fīl - Chương Al-Fil 106. Surah Quraisy - Chương Quraish 107. Surah Al-Mā'ūn - Chương Al-Ma-'un 108. Surah Al-Kauṡar - Chương Al-Kawthar 109. Surah Al-Kāfirūn - Chương Al-Kafirun 110. Surah An-Naṣr - Chương Al-Nasr 111. Surah Al-Masad - Chương Al-Masad 112. Surah Al-Ikhlāṣ - Chương Al-Ikhlas 113. Surah Al-Falaq - Chương Al-Falaq 114. Surah An-Nās - Chương Al-Nas
 
 
Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Indonesia về phân tích ngắn gọn về Qur'an - Mục lục các bản dịch

Bản dịch tiếng Indonesia về phân tích ngắn gọn về Qur'an, do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an

Đóng lại