Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Dịch thuật tiếng Urdu * - Mục lục các bản dịch

Tải về XML - Tải về CSV - Tải về Excel

Vui lòng chọn chương kinh


Số trang
1. سورۂ فاتحہ - Chương Al-Fatihah 2. سورۂ بقرہ - Chương Al-Baqarah 3. سورۂ آل عمران - Chương Ali 'Imran 4. سورۂ نساء - Chương Al-Nisa' 5. سورۂ مائدہ - Chương Al-Ma-idah 6. سورۂ انعام - Chương Al-An-'am 7. سورۂ اعراف - Chương Al-'Araf 8. سورۂ انفال - Chương Al-Anfal 9. سورۂ توبہ - Chương Al-Tawbah 10. سورۂ یونس - Chương Yunus 11. سورۂ ھود - Chương Hud 12. سورۂ یوسف - Chương Yusuf 13. سورۂ رعد - Chương Al-R'ad 14. سورۂ ابراہیم - Chương Ibrahim 15. سورۂ حِجر - Chương Al-Hijr 16. سورۂ نحل - Chương Al-Nahl 17. سورۂ اِسراء - Chương Al-Isra' 18. سورۂ کہف - Chương Al-Kahf 19. سورۂ مریم - Chương Mar-yam 20. سورۂ طٰہ - Chương Taha 21. سورۂ انبیاء - Chương Al-Ambiya' 22. سورۂ حج - Chương Al-Hajj 23. سورۂ مؤمنون - Chương Al-Muminun 24. سورۂ نور - Chương Al-Nur 25. سورۂ فرقان - Chương Al-Furqan 26. سورۂ شعراء - Chương Al-Shu-'ara' 27. سورۂ نمل - Chương Al-Naml 28. سورۂ قصص - Chương Al-Qasas 29. سورۂ عنکبوت - Chương Al-'Ankabut 30. سورۂ روم - Chương Al-Rum 31. سورۂ لقمان - Chương Luqman 32. سورۂ سجدہ - Chương Al-Sajadah 33. سورۂ احزاب - Chương Al-Ahzab 34. سورۂ سبأ - Chương Saba' 35. سورۂ فاطر - Chương Fatir 36. سورۂ یٰس - Chương Yasin 37. سورۂ صافات - Chương Saffat 38. سورۂ صٓ - Chương Sad 39. سورۂ زُمر - Chương Al-Zumar 40. سورۂ غافر - Chương Ghafir 41. سورۂ فُصّلت - Chương Fussilat 42. سورۂ شوریٰ - Chương Al-Shura 43. سورۂ زُخرُف - Chương Al-Zukhruf 44. سورہ دُخان - Chương Al-Dukhan 45. سورۂ جاثیہ - Chương Al-Jathiyah 46. سورۂ احقاف - Chương Al-Jathiyah 47. سورۂ محمد - Chương Muhammad 48. سورۂ فتح - Chương Al-Fat-h 49. سورۂ حُجرات - Chương Al-Hujurat 50. سورۂ قٓ - Chương Qaf 51. سورۂ ذاریات - Chương Al-Zariyat 52. سورۂ طور - Chương Al-Tur 53. سورۂ نجم - Chương Al-Najm 54. سورۂ قمر - Chương Al-Qamar 55. سورۂ رحمٰن - Chương Al-Rahman 56. سورۂ واقعہ - Chương Al-Waqi-'ah 57. سورۂ حدید - Chương Al-Hadid 58. سورۂ مجادلہ - Chương Al-Mujadalah 59. سورۂ حشر - Chương Al-Hashr 60. سورۂ مُمْتحنہ - Chương Al-Mumtahinah 61. سورۂ صف - Chương Al-Saf 62. سورۂ جمعہ - Chương Al-Jumu-'ah 63. سورۂ منافقون - Chương Al-Munafiqun 64. سورۂ تغابن - Chương Al-Taghabun 65. سورۂ طلاق - Chương Al-Talaq 66. سورۂ تحریم - Chương Al-Tahrim 67. سورۂ مُلک - Chương Al-Mulk 68. سورۂ قلم - Chương Al-Qalam 69. سورۂ حاقہ - Chương Al-Haqah 70. سورۂ معارج - Chương Al-Ma-'arij 71. سورۂ نوح - Chương Nuh 72. سورۂ جِن - Chương Al-Jinn 73. سورۂ مُزّمّل - Chương Al-Muzzammil 74. سورۂ مُدثِّر - Chương Al-Muddaththir 75. سورۂ قیامہ - Chương Al-Qiyamah 76. سورۂ اِنسان - Chương Al-Insan 77. سورۂ مُرسلات - Chương Al-Mursalat 78. سورۂ نبأ - Chương Al-Naba' 79. سورۂ نازعات - Chương Al-Nazi-'at 80. سورۂ عبَسْ - Chương 'Abasa 81. سورۂ تکویر - Chương Al-Takwir 82. سورۂ اِنفطار - Chương Al-Infitar 83. سورۂ مُطفّفین - Chương Al-Mutaffifin 84. سورۂ انشقاق - Chương Al-Inshiqaq 85. سورۂ بُروج - Chương Al-Buruj 86. سورۂ طارق - Chương Al-Tariq 87. سورۂ أعلی - Chương Al-'Ala 88. سورۂ غاشیہ - Chương Al-Ghashiyah 89. سورۂ فجر - Chương Al-Fajr 90. سورۂ بَلَد - Chương Al-Balad 91. سورۂ شمس - Chương Al-Shams 92. سورۂ لیل - Chương Al-Lail 93. سورۂ ضحٰی - Chương Al-Dhuha 94. سورۂ شرح - Chương Al-Sharh 95. سورۂ تین - Chương Al-Tin 96. سورۂ علَق - Chương Al-'Alaq 97. سورۂ قَدر - Chương Al-Qadar 98. سورۂ بیّنہ - Chương Al-Baiyinah 99. سورۂ زلزلہ - Chương Al-Zalzalah 100. سورۂ عادیات - Chương Al-'Adiyat 101. سورۂ قارعہ - Chương Al-Qari-'ah 102. سورۂ تکاثر - Chương Al-Takathur 103. سورۂ عصر - Chương Al-'Asr 104. سورۂ ہُمّزہ - Chương Al-Humazah 105. سورۂ فیل - Chương Al-Fil 106. سورۂ قریش - Chương Quraish 107. سورۂ ماعون - Chương Al-Ma-'un 108. سورۂ کوثر - Chương Al-Kawthar 109. سورۂ کافرون - Chương Al-Kafirun 110. سورۂ نصر - Chương Al-Nasr 111. سورۂ مَسد - Chương Al-Masad 112. سورۂ اِخلاص - Chương Al-Ikhlas 113. سورۂ فلق - Chương Al-Falaq 114. سورۂ ناس - Chương Al-Nas
 
 
Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Dịch thuật tiếng Urdu - Mục lục các bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Urdu, dịch thuật bởi Muhammad Ibrahim Jonakry, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1417 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao.

Đóng lại