Prijevod značenja časnog Kur'ana - Prijevod na urdu jezik * - Sadržaj prijevodā


Molimo, odaberite suru


Broj stranice
1. سورۂ فاتحہ - Sura el-Fatiha 2. سورۂ بقرہ - Sura el-Bekara 3. سورۂ آل عمران - Sura Alu Imran 4. سورۂ نساء - Sura en-Nisa 5. سورۂ مائدہ - Sura el-Maida 6. سورۂ انعام - Sura el-En'am 7. سورۂ اعراف - Sura el-A'araf 8. سورۂ انفال - Sura el-Enfal 9. سورۂ توبہ - Sura et-Tevba 10. سورۂ یونس - Sura Junus 11. سورۂ ھود - Sura Hud 12. سورۂ یوسف - Sura Jusuf 13. سورۂ رعد - Sura er-Ra'd 14. سورۂ ابراہیم - Sura Ibrahim 15. سورۂ حِجر - Sura el-Hidžr 16. سورۂ نحل - Sura en-Nahl 17. سورۂ اِسراء - Sura el-Isra 18. سورۂ کہف - Sura el-Kehf 19. سورۂ مریم - Sura Merjem 20. سورۂ طٰہ - Sura Ta-Ha 21. سورۂ انبیاء - Sura el-Enbija 22. سورۂ حج - Sura el-Hadždž 23. سورۂ مؤمنون - Sura el-Mu'minun 24. سورۂ نور - Sura en-Nur 25. سورۂ فرقان - Sura el-Furkan 26. سورۂ شعراء - Sura eš-Šuara 27. سورۂ نمل - Sura en-Neml 28. سورۂ قصص - Sura el-Kasas 29. سورۂ عنکبوت - Sura el-Ankebut 30. سورۂ روم - Sura er-Rum 31. سورۂ لقمان - Sura Lukman 32. سورۂ سجدہ - Sura es-Sedžda 33. سورۂ احزاب - Sura el-Ahzab 34. سورۂ سبأ - Sura Sebe 35. سورۂ فاطر - Sura Fatir 36. سورۂ یٰس - Sura Ja-Sin 37. سورۂ صافات - Sura es-Saffat 38. سورۂ صٓ - Sura Sad 39. سورۂ زُمر - Sura ez-Zumer 40. سورۂ غافر - Sura Gafir 41. سورۂ فُصّلت - Sura Fussilet 42. سورۂ شوریٰ - Sura eš-Šura 43. سورۂ زُخرُف - Sura ez-Zuhruf 44. سورہ دُخان - Sura ed-Duhan 45. سورۂ جاثیہ - Sura el-Džasija 46. سورۂ احقاف - Sura el-Ahkaf 47. سورۂ محمد - Sura Muhammed 48. سورۂ فتح - Sura el-Feth 49. سورۂ حُجرات - Sura el-Hudžurat 50. سورۂ قٓ - Sura Kaf 51. سورۂ ذاریات - Sura ez-Zarijat 52. سورۂ طور - Sura et-Tur 53. سورۂ نجم - Sura en-Nedžm 54. سورۂ قمر - Sura el-Kamer 55. سورۂ رحمٰن - Sura er-Rahman 56. سورۂ واقعہ - Sura el-Vakia 57. سورۂ حدید - Sura el-Hadid 58. سورۂ مجادلہ - Sura el-Mudžadela 59. سورۂ حشر - Sura el-Hašr 60. سورۂ مُمْتحنہ - Sura el-Mumtehina 61. سورۂ صف - Sura es-Saff 62. سورۂ جمعہ - Sura el-Džuma 63. سورۂ منافقون - Sura el-Munafikun 64. سورۂ تغابن - Sura et-Tegabun 65. سورۂ طلاق - Sura et-Talak 66. سورۂ تحریم - Sura et-Tahrim 67. سورۂ مُلک - Sura el-Mulk 68. سورۂ قلم - Sura el-Kalem 69. سورۂ حاقہ - Sura el-Hakka 70. سورۂ معارج - Sura el-Mearidž 71. سورۂ نوح - Sura Nuh 72. سورۂ جِن - Sura el-Džinn 73. سورۂ مُزّمّل - Sura el-Muzzemmil 74. سورۂ مُدثِّر - Sura el-Muddessir 75. سورۂ قیامہ - Sura el-Kijama 76. سورۂ اِنسان - Sura el-Insan 77. سورۂ مُرسلات - Sura el-Murselat 78. سورۂ نبأ - Sura en-Nebe 79. سورۂ نازعات - Sura en-Naziat 80. سورۂ عبَسْ - Sura Abese 81. سورۂ تکویر - Sura et-Tekvir 82. سورۂ اِنفطار - Sura el-Infitar 83. سورۂ مُطفّفین - Sura el-Mutaffifin 84. سورۂ انشقاق - Sura el-Inšikak 85. سورۂ بُروج - Sura el-Burudž 86. سورۂ طارق - Sura et-Tarik 87. سورۂ أعلی - Sura el-A'la 88. سورۂ غاشیہ - Sura el-Gašija 89. سورۂ فجر - Sura el-Fedžr 90. سورۂ بَلَد - Sura el-Beled 91. سورۂ شمس - Sura eš-Šems 92. سورۂ لیل - Sura el-Lejl 93. سورۂ ضحٰی - Sura ed-Duha 94. سورۂ شرح - Sura eš-Šerh 95. سورۂ تین - Sura et-Tin 96. سورۂ علَق - Sura el-Alek 97. سورۂ قَدر - Sura el-Kadr 98. سورۂ بیّنہ - Sura el-Bejjina 99. سورۂ زلزلہ - Sura ez-Zelzela 100. سورۂ عادیات - Sura el-Adijat 101. سورۂ قارعہ - Sura el-Karia 102. سورۂ تکاثر - Sura et-Tekasur 103. سورۂ عصر - Sura el-Asr 104. سورۂ ہُمّزہ - Sura el-Humeza 105. سورۂ فیل - Sura el-Fil 106. سورۂ قریش - Sura Kurejš 107. سورۂ ماعون - Sura el-Maun 108. سورۂ کوثر - Sura el-Kevser 109. سورۂ کافرون - Sura el-Kafirun 110. سورۂ نصر - Sura en-Nasr 111. سورۂ مَسد - Sura el-Mesed 112. سورۂ اِخلاص - Sura el-Ihlas 113. سورۂ فلق - Sura el-Felek 114. سورۂ ناس - Sura en-Nas
 
 
Prijevod značenja časnog Kur'ana - Prijevod na urdu jezik - Sadržaj prijevodā

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na urdu jezik - Muhammed Ibrahim Džunakri. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1417. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Zatvaranje