Qurani Kərimin mənaca tərcüməsi - Özbək dilinə tərcümə- Məhəmməd Sadiq. * - Tərcumənin mündəricatı


Zəhmət olmasa surə seçin
1. Фотиҳа сураси - əl-Fatihə 2. Бақара сураси - əl-Bəqərə 3. Оли Имрон сураси - Ali-İmran 4. Нисо сураси - ən-Nisa 5. Моида сураси - əl-Maidə 6. Анъом сураси - əl-Ənam 7. Аъроф сураси - əl-Əraf 8. Анфол сураси - əl-Ənfal 9. Тавба сураси - ət-Tovbə 10. Юнус сураси - Yunus 11. Ҳуд сураси - Hud 12. Юсуф сураси - Yusuf 13. Раъд сураси - ər-Rəd 14. Иброҳим сураси - İbrahim 15. Ҳижр сураси - əl-Hicr 16. Наҳл сураси - ən-Nəhl 17. Исроъ сураси - əl-İsra 18. Каҳф сураси - əl-Kəhf 19. Марям сураси - Məryəm 20. Тоҳа сураси - Ta ha 21. Анбиё сураси - əl-Ənbiya 22. Ҳаж сураси - əl-Həcc 23. Мўъминун сураси - əl-Muminun 24. Нур сураси - ən-Nur 25. Фурқон сураси - əl-Furqan 26. Шуъаро сураси - əş-Şuəra 27. Намл сураси - ən-Nəml 28. Қасас сураси - əl-Qəsəs 29. Анкабут сураси - əl-Ənkəbut 30. Рум сураси - ər-Rum 31. Луқмон сураси - Loğman 32. Сажда сураси - əs-Səcdə 33. Аҳзоб сураси - əl-Əhzab 34. Сабаъ сураси - Səba 35. Фотир сураси - Fatir 36. Ёсин сураси - Ya sin 37. Соффот сураси - əs-Saffat 38. Сод сураси - Sad 39. Зумар сураси - əz-Zumər 40. Ғофир сураси - Ğafir 41. Фуссилат сураси - Fussilət 42. Шўро сураси - əş-Şura 43. Зухруф сураси - əz-Zuxruf 44. Духон сураси - əd-Duxan 45. Жосия сураси - əl-Casiyə 46. Аҳқоф сураси - əl-Əhqaf 47. Муҳаммад сураси - Muhəmməd 48. Фатҳ сураси - əl-Fəth 49. Ҳужурот сураси - əl-Hucurat 50. Қоф сураси - Qaf 51. Зориёт сураси - əz-Zariyat 52. Тур сураси - ət-Tur 53. Нажм сураси - ən-Nəcm 54. Қамар сураси - əl-Qəmər 55. ар-Раҳмон сураси - ər-Rəhman 56. Воқеъа сураси - əl-Vaqiə 57. Ҳадид сураси - əl-Hədid 58. Мужодала сураси - əl-Mucadilə 59. Ҳашр сураси - əl-Həşr 60. Мумтаҳана сураси - əl-Mumtəhənə 61. Софф сураси - əs-Saff 62. Жумъа сураси - əl-Cumuə 63. Мунофиқун сураси - əl-Munafiqun 64. Тағобун сураси - ət-Təğabun 65. Талоқ сураси - ət-Talaq 66. Таҳрим сураси - ət-Təhrim 67. Мулк сураси - əl-Mulk 68. Қалам сураси - əl-Qələm 69. ал-Ҳааққаҳ сураси - əl-Haqqə 70. Маъориж сураси - əl-Məaric 71. Нуҳ сураси - Nuh 72. Жин сураси - əl-Cinn 73. Муззаммил сураси - əl-Muzzəmmil 74. Муддассир сураси - əl-Muddəssir 75. Қиёмат сураси - əl-Qiyamə 76. Инсон сураси - əl-İnsan 77. Мурсалот сураси - əl-Mursəlat 78. Набаъ сураси - ən-Nəbə 79. Нозиъот сураси - ən-Naziat 80. Абаса сураси - Əbəsə 81. Таквир сураси - ət-Təkvir 82. Инфитор сураси - əl-İnfitar 83. Мутоффифийн сураси - əl-Mutaffifin 84. Иншиқоқ сураси - əl-İnşiqaq 85. Буруж сураси - əl-Buruc 86. Ториқ сураси - ət-Tariq 87. Аъло сураси - əl-Əla 88. Ғошия сураси - əl-Ğaşiyə 89. Фажр сураси - əl-Fəcr 90. Балад сураси - əl-Bələd 91. Шамс сураси - əş-Şəms 92. Лайл сураси - əl-Leyl 93. Зуҳо сураси - əd-Duha 94. Иншироҳ сураси - əş-Şərh 95. Тийн сураси - ət-Tin 96. Алақ сураси - əl-Ələq 97. Қадр сураси - əl-Qədr 98. Баййина сураси - əl-Beyyinə 99. Залзала сураси - əz-Zəlzələ 100. вал-Одиёт сураси - əl-Adiyat 101. Қориъа сураси - əl-Qariə 102. Такосур сураси - ət-Təkasur 103. Аср сураси - əl-Əsr 104. Ҳумаза сураси - əl-Huməzə 105. Фил сураси - əl-Fil 106. Қурайш сураси - Qureyş 107. Моун сураси - əl-Maun 108. Кавсар сураси - əl-Kovsər 109. Кофирун сураси - əl-Kafirun 110. Наср сураси - ən-Nəsr 111. Масад сураси - əl-Məsəd 112. Ихлос сураси - əl-İxlas 113. Фалақ сураси - əl-Fələq 114. Нос сураси - ən-Nas
Bağlamaq