पवित्र कुरअानको अर्थको अनुवाद - उज्बेक अनुवादः मुहम्मद सादिक । * - अनुवादहरूको सूची


कृपया अध्यायलार्इ चयन गर
1. Фотиҳа сураси - सूरतुल् फातिहा 2. Бақара сураси - सूरतुल् बकरः 3. Оли Имрон сураси - सूरतु अाले इम्रान 4. Нисо сураси - सूरतुन्निसा 5. Моида сураси - सूरतुल् माइदः 6. Анъом сураси - सूरतुल् अनअाम 7. Аъроф сураси - सूरतुल् अअराफ 8. Анфол сураси - सूरतुल् अन्फाल 9. Тавба сураси - सूरतुत्ताैबः 10. Юнус сураси - सूरतु यूनुस 11. Ҳуд сураси - सूरतु हूद 12. Юсуф сураси - सूरतु यूसुफ 13. Раъд сураси - सूरतुर्रअद 14. Иброҳим сураси - सूरतु इब्राहीम 15. Ҳижр сураси - सूरतुल् हिज्र 16. Наҳл сураси - सूरतुन्नहल 17. Исроъ сураси - सूरतुल् इस्रा 18. Каҳф сураси - सूरतुल् कहफ 19. Марям сураси - सूरतु मरयम 20. Тоҳа сураси - सूरतु ताहा 21. Анбиё сураси - सूरतुल् अंबिया 22. Ҳаж сураси - सूरतुल् हज्ज 23. Мўъминун сураси - सूरतुल् मुमिनून 24. Нур сураси - सूरतुन्नूर 25. Фурқон сураси - सूरतुल् फुर्कान 26. Шуъаро сураси - सूरतुश्शुअरा 27. Намл сураси - सूरतुन्नमल 28. Қасас сураси - सूरतुल् कसस 29. Анкабут сураси - सूरतुल् अन्कबूत 30. Рум сураси - सूरतुर्रूम 31. Луқмон сураси - सूरतु लुकमान 32. Сажда сураси - सूरतस्सजिदः 33. Аҳзоб сураси - सूरतुल् अहजाब 34. Сабаъ сураси - सूरत सबा 35. Фотир сураси - सूरतु फातिर 36. Ёсин сураси - सूरतु यासीन 37. Соффот сураси - सूरतुस्साफ्फात 38. Сод сураси - सूरतु साद 39. Зумар сураси - सूरतुज्जुमर 40. Ғофир сураси - सूरतु गाफिर 41. Фуссилат сураси - सूरतु फुस्सिलत 42. Шўро сураси - सूरतुश्शूरा 43. Зухруф сураси - सूरतुज्जुखरूफ 44. Духон сураси - सूरतुद्दुखान 45. Жосия сураси - सूरतुल् जासिया 46. Аҳқоф сураси - सूरतुल् अहकाफ 47. Муҳаммад сураси - सूरतु मुहम्मद 48. Фатҳ сураси - सूरतुल् फतह 49. Ҳужурот сураси - सूरतुल् हुजुरात 50. Қоф сураси - सूरतु काफ 51. Зориёт сураси - सूरतुज्जारियात 52. Тур сураси - सूरतुत्तूर 53. Нажм сураси - सूरतुन्नज्म 54. Қамар сураси - सूरतुल् कमर 55. ар-Раҳмон сураси - सूरतुर्रहमान 56. Воқеъа сураси - सूरतुल् वाकियह 57. Ҳадид сураси - सूरतुल् हदीद 58. Мужодала сураси - सूरतुल् मुजादिलह 59. Ҳашр сураси - सूरतुल् हश्र 60. Мумтаҳана сураси - सूरतुल् मुमतहिना 61. Софф сураси - सूरतुस्सफ्फ 62. Жумъа сураси - सूरतुल् जुमुअः 63. Мунофиқун сураси - सूरतुल् मुनाफिकून 64. Тағобун сураси - सूरतुत्तगाबुन 65. Талоқ сураси - सूरतुत्तलाक 66. Таҳрим сураси - सूरतुत्तहरीम 67. Мулк сураси - सूरतुल् मुल्क 68. Қалам сураси - सूरतुल् कलम 69. ал-Ҳааққаҳ сураси - सूरतुल् हाक्कः 70. Маъориж сураси - सूरतुल् मअारिज 71. Нуҳ сураси - सूरतु नूह 72. Жин сураси - सूरतुल् जिन्न 73. Муззаммил сураси - सूरतुल् मुज्जम्मिल 74. Муддассир сураси - सूरतुल् मुद्दस्सिर 75. Қиёмат сураси - सूरतुल् कियामः 76. Инсон сураси - सूरतुल् इन्सान 77. Мурсалот сураси - सूरतुल् मुर्सलात 78. Набаъ сураси - सूरतुन्नबा 79. Нозиъот сураси - सूरतुन्नाजिअात 80. Абаса сураси - सूरतु अबस 81. Таквир сураси - सूरतुत्तक्वीर 82. Инфитор сураси - सूरतुल् इन्फितार 83. Мутоффифийн сураси - सूरतुल् मुतफ्फिफीन 84. Иншиқоқ сураси - सूरतुल् इन्शिकाक 85. Буруж сураси - सूरतुल् बुरूज 86. Ториқ сураси - सूरतुत्तारिक 87. Аъло сураси - सूरतुल् अअ्ला 88. Ғошия сураси - सूरतुल् गाशियः 89. Фажр сураси - सूरतुल् पज्र 90. Балад сураси - सूरतुल् बलद 91. Шамс сураси - सूरतुश्शम्स 92. Лайл сураси - सूरतुल्लैल 93. Зуҳо сураси - सूरतुज्जुहा 94. Иншироҳ сураси - सूरतुश्शरह 95. Тийн сураси - सूरतुत्तीन 96. Алақ сураси - सूरतुल् अलक 97. Қадр сураси - सूरतुल् कद्र 98. Баййина сураси - सूरतुल् बैयिनः 99. Залзала сураси - सूरतुज्जलजलः 100. вал-Одиёт сураси - सूरतुल् अादियात 101. Қориъа сураси - सूरतुल् कारिअः 102. Такосур сураси - सूरतुत्तकासुर 103. Аср сураси - सूरतुल् अस्र 104. Ҳумаза сураси - सूरतुल् हुमुजः 105. Фил сураси - सूरतुल् फील 106. Қурайш сураси - सूरतु कुरैश 107. Моун сураси - सूरतुल् माऊन 108. Кавсар сураси - सूरतुल् काैसर 109. Кофирун сураси - सूरतुल् काफिरून 110. Наср сураси - सूरतुन्नस्र 111. Масад сураси - सूरतुल् मसद 112. Ихлос сураси - सूरतुल् इख्लास 113. Фалақ сураси - सूरतुल् फलक 114. Нос сураси - सूरतुन्नास
बन्द गर्नुस्