Translation of the meaning of the noble Quran - Azerbaijani translation * - Translations


Choose Sura


Page number
1. əl-Fatihə - Al-Faatiha 2. əl-Bəqərə - Al-Baqara 3. Ali-İmran - Aal-i-Imraan 4. ən-Nisa - An-Nisaa 5. əl-Maidə - Al-Maaida 6. əl-Ənam - Al-An'aam 7. əl-Əraf - Al-A'raaf 8. əl-Ənfal - Al-Anfaal 9. ət-Tovbə - At-Tawba 10. Yunus - Yunus 11. Hud - Hud 12. Yusuf - Yusuf 13. ər-Rəd - Ar-Ra'd 14. İbrahim - Ibrahim 15. əl-Hicr - Al-Hijr 16. ən-Nəhl - An-Nahl 17. əl-İsra - Al-Israa 18. əl-Kəhf - Al-Kahf 19. Məryəm - Maryam 20. Ta ha - Taa-Haa 21. əl-Ənbiya - Al-Anbiyaa 22. əl-Həcc - Al-Hajj 23. əl-Muminun - Al-Muminoon 24. ən-Nur - An-Noor 25. əl-Furqan - Al-Furqaan 26. əş-Şuəra - Ash-Shu'araa 27. ən-Nəml - An-Naml 28. əl-Qəsəs - Al-Qasas 29. əl-Ənkəbut - Al-Ankaboot 30. ər-Rum - Ar-Room 31. Loğman - Luqman 32. əs-Səcdə - As-Sajda 33. əl-Əhzab - Al-Ahzaab 34. Səba - Saba 35. Fatir - Faatir 36. Ya sin - Yaseen 37. əs-Saffat - As-Saaffaat 38. Sad - Saad 39. əz-Zumər - Az-Zumar 40. Ğafir - Al-Ghaafir 41. Fussilət - Fussilat 42. əş-Şura - Ash-Shura 43. əz-Zuxruf - Az-Zukhruf 44. əd-Duxan - Ad-Dukhaan 45. əl-Casiyə - Al-Jaathiya 46. əl-Əhqaf - Al-Ahqaf 47. Muhəmməd - Muhammad 48. əl-Fəth - Al-Fath 49. əl-Hucurat - Al-Hujuraat 50. Qaf - Qaaf 51. əz-Zariyat - Adh-Dhaariyat 52. ət-Tur - At-Tur 53. ən-Nəcm - An-Najm 54. əl-Qəmər - Al-Qamar 55. ər-Rəhman - Ar-Rahmaan 56. əl-Vaqiə - Al-Waaqia 57. əl-Hədid - Al-Hadid 58. əl-Mucadilə - Al-Mujaadila 59. əl-Həşr - Al-Hashr 60. əl-Mumtəhənə - Al-Mumtahana 61. əs-Saff - As-Saff 62. əl-Cumuə - Al-Jumu'a 63. əl-Munafiqun - Al-Munaafiqoon 64. ət-Təğabun - At-Taghaabun 65. ət-Talaq - At-Talaaq 66. ət-Təhrim - At-Tahrim 67. əl-Mulk - Al-Mulk 68. əl-Qələm - Al-Qalam 69. əl-Haqqə - Al-Haaqqa 70. əl-Məaric - Al-Ma'aarij 71. Nuh - Nooh 72. əl-Cinn - Al-Jinn 73. əl-Muzzəmmil - Al-Muzzammil 74. əl-Muddəssir - Al-Muddaththir 75. əl-Qiyamə - Al-Qiyaama 76. əl-İnsan - Al-Insaan 77. əl-Mursəlat - Al-Mursalaat 78. ən-Nəbə - An-Naba 79. ən-Naziat - An-Naazi'aat 80. Əbəsə - Abasa 81. ət-Təkvir - At-Takwir 82. əl-İnfitar - Al-Infitaar 83. əl-Mutaffifin - Al-Mutaffifin 84. əl-İnşiqaq - Al-Inshiqaaq 85. əl-Buruc - Al-Burooj 86. ət-Tariq - At-Taariq 87. əl-Əla - Al-A'laa 88. əl-Ğaşiyə - Al-Ghaashiya 89. əl-Fəcr - Al-Fajr 90. əl-Bələd - Al-Balad 91. əş-Şəms - Ash-Shams 92. əl-Leyl - Al-Lail 93. əd-Duha - Ad-Dhuhaa 94. əş-Şərh - Ash-Sharh 95. ət-Tin - At-Tin 96. əl-Ələq - Al-Alaq 97. əl-Qədr - Al-Qadr 98. əl-Beyyinə - Al-Bayyina 99. əz-Zəlzələ - Az-Zalzala 100. əl-Adiyat - Al-Aadiyaat 101. əl-Qariə - Al-Qaari'a 102. ət-Təkasur - At-Takaathur 103. əl-Əsr - Al-Asr 104. əl-Huməzə - Al-Humaza 105. əl-Fil - Al-Fil 106. Qureyş - Quraish 107. əl-Maun - Al-Maa'un 108. əl-Kovsər - Al-Kawthar 109. əl-Kafirun - Al-Kaafiroon 110. ən-Nəsr - An-Nasr 111. əl-Məsəd - Al-Masad 112. əl-İxlas - Al-Ikhlaas 113. əl-Fələq - Al-Falaq 114. ən-Nas - An-Naas
 
 
Translation of the meaning of the noble Quran - Azerbaijani translation - Translations

Khan Musayev's translation of the meanings of the noble Qur'an into Azerbaijani (Madinah: King Fahd Glorious Quran Printing Complex, 1433 AH). NB. The translation of some verses (which are indicated) are corrected by the Rowwad Translation Center. Original translations are available for comments, assessment, and development.

Close