Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran * - Translations’ Index


Translation of the meanings Surah: Al-‘Alaq   Ayah:

Al-‘Alaq

Purposes of the Surah:
الإنسان بين هدايته بالوحي وضلاله بالاستكبار والجهل.
Ang tao ay nasa pagitan ng kapatnubayan niya dahil sa pagkasi at ng pagkaligaw niya dahil sa pagmamalaki at kamangmangan.

ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ
Bumasa ka, O Sugo, ng ikinakasi ni Allāh sa iyo, na nagpapasimula sa ngalan ng Panginoon mo na lumikha sa lahat ng mga nilikha,
Arabic explanations of the Qur’an:
خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ
lumikha sa tao mula sa isang piraso ng dugong namuo matapos na ito dati ay isang patak.
Arabic explanations of the Qur’an:
ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ
Bumasa ka, O Sugo, ng ikinakasi ni Allāh sa iyo samantalang ang Panginoon mo ay ang Napakamapagbigay, na walang nakapapantay sa pagkamapagbigay Niya na isang mapagbigay sapagkat Siya ay ang marami ang kagalantehan at ang paggawa ng mabuti.
Arabic explanations of the Qur’an:
ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ
na nagturo ng pagsasatitik at pagsulat sa pamamagitan ng panulat,
Arabic explanations of the Qur’an:
عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ
nagturo sa tao ng hindi dati nito nalaman.
Arabic explanations of the Qur’an:
كَلَّآ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَيَطۡغَىٰٓ
Sa katotohanan, tunay na ang taong masamang-loob tulad ni Abū Jahl ay talagang lumampas sa hangganan sa paglabag sa mga hangganan ni Allāh.
Arabic explanations of the Qur’an:
أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَىٰٓ
dahilan sa nakakita siya sa sarili niya na nakasapat dahil sa taglay niya na impluwensiya at yaman.
Arabic explanations of the Qur’an:
إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجۡعَىٰٓ
Tunay na tungo sa Panginoon mo, O tao, ang pagbabalik sa Araw ng Pagbangon para gumanti Siya sa bawat ayon sa magiging karapat-dapat dito.
Arabic explanations of the Qur’an:
أَرَءَيۡتَ ٱلَّذِي يَنۡهَىٰ
Nakakita ka ba ng higit na kataka-taka kaysa sa nauukol kay Abū Jahl na sumasaway
Arabic explanations of the Qur’an:
عَبۡدًا إِذَا صَلَّىٰٓ
sa lingkod Naming si Muḥammad – sumakanya ang basbas at ang pagbati ng kapayapaan – kapag nagdasal siya sa tabi ng Ka`bah?
Arabic explanations of the Qur’an:
أَرَءَيۡتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلۡهُدَىٰٓ
Nakakita ka ba kung itong sinasaway ay nasa isang patnubay at isang pagkatalos mula sa Panginoon niya,
Arabic explanations of the Qur’an:
أَوۡ أَمَرَ بِٱلتَّقۡوَىٰٓ
o nag-uutos noon ng pangingilag magkasala kay Allāh sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos Niya at pag-iwas sa mga sinasaway Niya? Sinasaway ba ang sinumang ito ang pumapatungkol sa kanya?
Arabic explanations of the Qur’an:
Benefits of the verses in this page:
• رضا الله هو المقصد الأسمى.
Ang pagpaparangal ni Allāh – pagkataas-taas Siya – sa Propeta – basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan – sa pamamagitan ng pag-angat para sa kanya ng alaala sa kanya.

• أهمية القراءة والكتابة في الإسلام.
Ang pagkalugod ni Allāh ay ang pinakamatayog na pakay.

• خطر الغنى إذا جرّ إلى الكبر والبُعد عن الحق.
Ang kahalagahan ng pagbabasa at pagsusulat sa Islām.

• النهي عن المعروف صفة من صفات الكفر.
Ang panganib ng pagkamayaman kapag humatak ito tungo sa pagmamalaki at paglayo sa katotohanan.

• إكرام الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن رفع له ذكره.
Ang pagsaway sa nakabubuti ay isang katangian kabilang sa mga katangian ng kawalang-pananampalataya.

أَرَءَيۡتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ
Nakakita ka ba kung nagpasinungaling sa inihatid ng Sugo ang tagasaway na ito o umayaw siya roon? Hindi ba siya natatakot kay Allāh?
Arabic explanations of the Qur’an:
أَلَمۡ يَعۡلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ
Hindi ba nakaalam ang tagasaway ng lingkod na iyan sa pagdarasal na si Allāh ay nakakikita sa ginagawa nito, na walang nakakukubli sa Kanya mula roon na anuman?
Arabic explanations of the Qur’an:
كَلَّا لَئِن لَّمۡ يَنتَهِ لَنَسۡفَعَۢا بِٱلنَّاصِيَةِ
Ang usapin ay hindi gaya ng ginuniguni ng mangmang na ito! Talagang kung hindi siya nagpigil sa pananakit niya sa lingkod Namin at pagpapasinungaling niya rito ay talagang dadaklot nga Kami sa kanya habang hinihila patungo sa apoy sa pamamagitan ng unahan ng ulo niya nang may karahasan.
Arabic explanations of the Qur’an:
نَاصِيَةٖ كَٰذِبَةٍ خَاطِئَةٖ
Ang nagmamay-ari ng bumbunang iyon ay nagsisinungaling sa sabi, nagkakamali sa gawa.
Arabic explanations of the Qur’an:
فَلۡيَدۡعُ نَادِيَهُۥ
Kaya tumawag siya – kapag dinadaklot siya sa unahan ng ulo niya patungo sa Apoy – sa mga kasamahan niya at mga tao ng umpukan niya upang magpatulong sa kanila upang sumagip sila sa kanya mula sa pagdurusa.
Arabic explanations of the Qur’an:
سَنَدۡعُ ٱلزَّبَانِيَةَ
Tatawag Kami mismo sa mga tanod ng Impiyerno na mga anghel na mababagsik, na hindi sumusuway sa Amin sa ipinag-utos sa kanila at gumagawa sa ipinag-uutos sa kanila. Kaya tumingin siya sa kung alin sa dalawang pangkat ang higit na malakas at higit na nakakakaya.
Arabic explanations of the Qur’an:
كَلَّا لَا تُطِعۡهُ وَٱسۡجُدۡۤ وَٱقۡتَرِب۩
Ang usapin ay hindi gaya ng hinaka-haka ng tagalabag sa katarungan na ito na magparating siya sa iyo ng isang kasagwaan. Kaya huwag kang tumalima sa kanya sa isang pag-uutos ni isang pagsaway, magpatirapa ka kay Allāh, at lumapit ka sa Kanya sa pamamagitan ng mga pagtalima sapagkat ang mga ito ay nakapagpapalapit sa Kanya.
Arabic explanations of the Qur’an:
Benefits of the verses in this page:
• فضل ليلة القدر على سائر ليالي العام.
Ang kainaman ng Gabi ng Pagtatakda higit sa mga ibang gabi ng taon.

• الإخلاص في العبادة من شروط قَبولها.
Ang pagpapakawagas sa pagsamba ay kabilang sa mga kundisyon ng pagtanggap nito.

• اتفاق الشرائع في الأصول مَدعاة لقبول الرسالة.
Ang mga tagatangging sumampalataya ay ang pinakamasama sa mga nilikha at ang mga mananampalataya ay ang pinakamabuti sa mga ito.

Ang pagkakaisa ng mga batas sa mga prinsipyo ay nag-aanyaya sa pagtanggap sa mensahe.

 
Translation of the meanings Surah: Al-‘Alaq
Surahs’ Index Page Number
 
Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran - Translations’ Index

Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran, issued by Tafsir Center

close