Translation of the meaning of the noble Quran - Turkish translation - Shaban * - Translations


Choose Sura


Page number
1. Sûratu'l-Fâtiha - Al-Faatiha 2. Sûratu'l-Bakarah - Al-Baqara 3. Sûratu Âl-i İmrân - Aal-i-Imraan 4. Sûratu'n-Nisâ - An-Nisaa 5. Sûratu'l-Mâide - Al-Maaida 6. Sûratu'l-En'âm - Al-An'aam 7. Sûratu'l-A'râf - Al-A'raaf 8. Sûratu'l-Enfâl - Al-Anfaal 9. Sûratu't-Tevbe - At-Tawba 10. Sûratu Yûnus - Yunus 11. Sûratu Hûd - Hud 12. Sûratu Yûsuf - Yusuf 13. Sûratu'r-Ra'd - Ar-Ra'd 14. Sûratu İbrâhîm - Ibrahim 15. Sûratu'l-Hicr - Al-Hijr 16. Sûratu'n-Nahl - An-Nahl 17. Sûratu'l-İsrâ - Al-Israa 18. Sûratu'l-Kehf - Al-Kahf 19. Sûratu Meryem - Maryam 20. Sûratu Tâhâ - Taa-Haa 21. Sûratu'l-Enbiyâ - Al-Anbiyaa 22. Sûratu'l-Hacc - Al-Hajj 23. Sûratu'l-Mu'minûn - Al-Muminoon 24. Sûratu'n-Nûr - An-Noor 25. Sûratu'l-Furkân - Al-Furqaan 26. Sûratu'ş-Şuarâ' - Ash-Shu'araa 27. Sûratu'n-Neml - An-Naml 28. Sûratu'l-Kasas - Al-Qasas 29. Sûratu'l-Ankebût - Al-Ankaboot 30. Sûratu'r-Rûm - Ar-Room 31. Sûratu'l-Lokmân - Luqman 32. Sûratu's-Secde - As-Sajda 33. Sûratu'l-Ahzâb - Al-Ahzaab 34. Sûratu's-Sebe - Saba 35. Sûratu Fâtır - Faatir 36. Sûratu Yâsîn - Yaseen 37. Sûratu's-Saffât - As-Saaffaat 38. Sûratu's-Sâd - Saad 39. Sûratu'z-Zumer - Az-Zumar 40. Sûretu Ğâfir - Al-Ghaafir 41. Sûretu Fussilet - Fussilat 42. Sûretu'ş-Şûrâ - Ash-Shura 43. Sûretu'z-Zuhruf - Az-Zukhruf 44. Sûretu'd-Duhân - Ad-Dukhaan 45. Sûretu'l-Câsiye - Al-Jaathiya 46. Sûretu'l-Ahkâf - Al-Ahqaf 47. Sûretu Muhammed - Muhammad 48. Sûretu'l-Feth - Al-Fath 49. Sûretu'l-Hucurât - Al-Hujuraat 50. Sûretu Kâf - Qaaf 51. Sûretu'z-Zâriyât - Adh-Dhaariyat 52. Sûretu't-Tûr - At-Tur 53. Sûretu'n-Necm - An-Najm 54. Sûretu'l-Kamer - Al-Qamar 55. Sûretu'r-Rahmân - Ar-Rahmaan 56. Sûretu'l-Vâkıa - Al-Waaqia 57. Sûretu'l-Hadîd - Al-Hadid 58. Sûretu'l-Mucâdele - Al-Mujaadila 59. Sûretu'l-Haşr - Al-Hashr 60. Sûretu'l-Mumtehine - Al-Mumtahana 61. Sûretu's-Saf - As-Saff 62. Sûretu'l-Cumuah - Al-Jumu'a 63. Sûretu'l-Munâfikûn - Al-Munaafiqoon 64. Sûretu't-Teğâbun - At-Taghaabun 65. Sûretu't-Talâk - At-Talaaq 66. Sûretu't-Tahrîm - At-Tahrim 67. Sûretu'l-Mulk - Al-Mulk 68. Sûretu'l-Kalem - Al-Qalam 69. Sûretu'l-Hakkâh - Al-Haaqqa 70. Sûretu'l-Meâric - Al-Ma'aarij 71. Sûretu'n-Nûh - Nooh 72. Sûretu'l-Cin - Al-Jinn 73. Sûretu'l-Muzzemmil - Al-Muzzammil 74. Sûretu'l-Muddessir - Al-Muddaththir 75. Sûretu'l-Kıyâmeh - Al-Qiyaama 76. Sûretu'l-İnsân - Al-Insaan 77. Sûretu'l-Mürselât - Al-Mursalaat 78. Sûretu'n-Nebe - An-Naba 79. Sûretu'n-Nâziât - An-Naazi'aat 80. Sûretu Abese - Abasa 81. Sûretu't-Tekvîr - At-Takwir 82. Sûretu'l-İnfitâr - Al-Infitaar 83. Sûretu'l-Mutaffifîn - Al-Mutaffifin 84. Sûretu'l-İnşikâk - Al-Inshiqaaq 85. Sûretu'l-Burûc - Al-Burooj 86. Sûretu't-Târık - At-Taariq 87. Sûretu'l-Â'lâ - Al-A'laa 88. Sûretu'l-Ğâşiye - Al-Ghaashiya 89. Sûretu'l-Fecr - Al-Fajr 90. Sûretu'l-Beled - Al-Balad 91. Sûretu'ş-Şems - Ash-Shams 92. Sûretu'l-Leyl - Al-Lail 93. Sûretu'd-Duhâ - Ad-Dhuhaa 94. Sûretu'ş-Şerh - Ash-Sharh 95. Sûretu't-Tîn - At-Tin 96. Sûretu'l-Alak - Al-Alaq 97. Sûretu'l-Kadr - Al-Qadr 98. Sûretu'l-Beyyine - Al-Bayyina 99. Sûretu'l-Zelzele - Az-Zalzala 100. Sûretu'l-Âdiyât - Al-Aadiyaat 101. Sûretu'l-Kâria - Al-Qaari'a 102. Sûretu't-Tekâsur - At-Takaathur 103. Sûretu'l-Asr - Al-Asr 104. Sûretu'l-Humezeh - Al-Humaza 105. Sûretu'l-Fîl - Al-Fil 106. Sûretu Kurayş - Quraish 107. Sûretu'l-Mâûn - Al-Maa'un 108. Sûretu'l-Kevser - Al-Kawthar 109. Sûretu'l-Kâfirûn - Al-Kaafiroon 110. Sûretu'n-Nasr - An-Nasr 111. Sûretu'l-Mesed - Al-Masad 112. Sûretu'l-İhlâs - Al-Ikhlaas 113. Sûretu'l-Felak - Al-Falaq 114. Sûretu'n-Nâs - An-Naas
 
 
Translation of the meaning of the noble Quran - Turkish translation - Shaban - Translations

Shaban Britch's translation of the meanings of the noble Qur'an into Turkish

Close