Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ - Shaaban Britsh * - Mục lục các bản dịch


Vui lòng chọn chương kinh


Số trang
1. Sûratu'l-Fâtiha - Chương Al-Fatihah 2. Sûratu'l-Bakarah - Chương Al-Baqarah 3. Sûratu Âl-i İmrân - Chương Ali 'Imran 4. Sûratu'n-Nisâ - Chương Al-Nisa' 5. Sûratu'l-Mâide - Chương Al-Ma-idah 6. Sûratu'l-En'âm - Chương Al-An-'am 7. Sûratu'l-A'râf - Chương Al-'Araf 8. Sûratu'l-Enfâl - Chương Al-Anfal 9. Sûratu't-Tevbe - Chương Al-Tawbah 10. Sûratu Yûnus - Chương Yunus 11. Sûratu Hûd - Chương Hud 12. Sûratu Yûsuf - Chương Yusuf 13. Sûratu'r-Ra'd - Chương Al-R'ad 14. Sûratu İbrâhîm - Chương Ibrahim 15. Sûratu'l-Hicr - Chương Al-Hijr 16. Sûratu'n-Nahl - Chương Al-Nahl 17. Sûratu'l-İsrâ - Chương Al-Isra' 18. Sûratu'l-Kehf - Chương Al-Kahf 19. Sûratu Meryem - Chương Mar-yam 20. Sûratu Tâhâ - Chương Taha 21. Sûratu'l-Enbiyâ - Chương Al-Ambiya' 22. Sûratu'l-Hacc - Chương Al-Hajj 23. Sûratu'l-Mu'minûn - Chương Al-Muminun 24. Sûratu'n-Nûr - Chương Al-Nur 25. Sûratu'l-Furkân - Chương Al-Furqan 26. Sûratu'ş-Şuarâ' - Chương Al-Shu-'ara' 27. Sûratu'n-Neml - Chương Al-Naml 28. Sûratu'l-Kasas - Chương Al-Qasas 29. Sûratu'l-Ankebût - Chương Al-'Ankabut 30. Sûratu'r-Rûm - Chương Al-Rum 31. Sûratu'l-Lokmân - Chương Luqman 32. Sûratu's-Secde - Chương Al-Sajadah 33. Sûratu'l-Ahzâb - Chương Al-Ahzab 34. Sûratu's-Sebe - Chương Saba' 35. Sûratu Fâtır - Chương Fatir 36. Sûratu Yâsîn - Chương Yasin 37. Sûratu's-Saffât - Chương Saffat 38. Sûratu's-Sâd - Chương Sad 39. Sûratu'z-Zumer - Chương Al-Zumar 40. Sûretu Ğâfir - Chương Ghafir 41. Sûretu Fussilet - Chương Fussilat 42. Sûretu'ş-Şûrâ - Chương Al-Shura 43. Sûretu'z-Zuhruf - Chương Al-Zukhruf 44. Sûretu'd-Duhân - Chương Al-Dukhan 45. Sûretu'l-Câsiye - Chương Al-Jathiyah 46. Sûretu'l-Ahkâf - Chương Al-Jathiyah 47. Sûretu Muhammed - Chương Muhammad 48. Sûretu'l-Feth - Chương Al-Fat-h 49. Sûretu'l-Hucurât - Chương Al-Hujurat 50. Sûretu Kâf - Chương Qaf 51. Sûretu'z-Zâriyât - Chương Al-Zariyat 52. Sûretu't-Tûr - Chương Al-Tur 53. Sûretu'n-Necm - Chương Al-Najm 54. Sûretu'l-Kamer - Chương Al-Qamar 55. Sûretu'r-Rahmân - Chương Al-Rahman 56. Sûretu'l-Vâkıa - Chương Al-Waqi-'ah 57. Sûretu'l-Hadîd - Chương Al-Hadid 58. Sûretu'l-Mucâdele - Chương Al-Mujadalah 59. Sûretu'l-Haşr - Chương Al-Hashr 60. Sûretu'l-Mumtehine - Chương Al-Mumtahinah 61. Sûretu's-Saf - Chương Al-Saf 62. Sûretu'l-Cumuah - Chương Al-Jumu-'ah 63. Sûretu'l-Munâfikûn - Chương Al-Munafiqun 64. Sûretu't-Teğâbun - Chương Al-Taghabun 65. Sûretu't-Talâk - Chương Al-Talaq 66. Sûretu't-Tahrîm - Chương Al-Tahrim 67. Sûretu'l-Mulk - Chương Al-Mulk 68. Sûretu'l-Kalem - Chương Al-Qalam 69. Sûretu'l-Hakkâh - Chương Al-Haqah 70. Sûretu'l-Meâric - Chương Al-Ma-'arij 71. Sûretu'n-Nûh - Chương Nuh 72. Sûretu'l-Cin - Chương Al-Jinn 73. Sûretu'l-Muzzemmil - Chương Al-Muzzammil 74. Sûretu'l-Muddessir - Chương Al-Muddaththir 75. Sûretu'l-Kıyâmeh - Chương Al-Qiyamah 76. Sûretu'l-İnsân - Chương Al-Insan 77. Sûretu'l-Mürselât - Chương Al-Mursalat 78. Sûretu'n-Nebe - Chương Al-Naba' 79. Sûretu'n-Nâziât - Chương Al-Nazi-'at 80. Sûretu Abese - Chương 'Abasa 81. Sûretu't-Tekvîr - Chương Al-Takwir 82. Sûretu'l-İnfitâr - Chương Al-Infitar 83. Sûretu'l-Mutaffifîn - Chương Al-Mutaffifin 84. Sûretu'l-İnşikâk - Chương Al-Inshiqaq 85. Sûretu'l-Burûc - Chương Al-Buruj 86. Sûretu't-Târık - Chương Al-Tariq 87. Sûretu'l-Â'lâ - Chương Al-'Ala 88. Sûretu'l-Ğâşiye - Chương Al-Ghashiyah 89. Sûretu'l-Fecr - Chương Al-Fajr 90. Sûretu'l-Beled - Chương Al-Balad 91. Sûretu'ş-Şems - Chương Al-Shams 92. Sûretu'l-Leyl - Chương Al-Lail 93. Sûretu'd-Duhâ - Chương Al-Dhuha 94. Sûretu'ş-Şerh - Chương Al-Sharh 95. Sûretu't-Tîn - Chương Al-Tin 96. Sûretu'l-Alak - Chương Al-'Alaq 97. Sûretu'l-Kadr - Chương Al-Qadar 98. Sûretu'l-Beyyine - Chương Al-Baiyinah 99. Sûretu'l-Zelzele - Chương Al-Zalzalah 100. Sûretu'l-Âdiyât - Chương Al-'Adiyat 101. Sûretu'l-Kâria - Chương Al-Qari-'ah 102. Sûretu't-Tekâsur - Chương Al-Takathur 103. Sûretu'l-Asr - Chương Al-'Asr 104. Sûretu'l-Humezeh - Chương Al-Humazah 105. Sûretu'l-Fîl - Chương Al-Fil 106. Sûretu Kurayş - Chương Quraish 107. Sûretu'l-Mâûn - Chương Al-Ma-'un 108. Sûretu'l-Kevser - Chương Al-Kawthar 109. Sûretu'l-Kâfirûn - Chương Al-Kafirun 110. Sûretu'n-Nasr - Chương Al-Nasr 111. Sûretu'l-Mesed - Chương Al-Masad 112. Sûretu'l-İhlâs - Chương Al-Ikhlas 113. Sûretu'l-Felak - Chương Al-Falaq 114. Sûretu'n-Nâs - Chương Al-Nas
 
 
Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ - Shaaban Britsh - Mục lục các bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ được chuyển ngữ do Shaaban Birtsh. Lưu ý: Trong bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, được quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Đóng lại