ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាជប៉ុនលើការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអាន * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ


ការបកប្រែអត្ថន័យ អាយ៉ាត់: (11) ជំពូក​: សូរ៉ោះជូមូអះ
وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ قُلۡ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ مِّنَ ٱللَّهۡوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِۚ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ
しかしムスリムの中には、商いや遊び事を見かけると、あなたを説教台に立ったままにして、そちらに飛び散ってしまう。言ってやるがいい。アッラーの正しい行いに対するご褒美は、飛び出した理由である商売や遊戯よりも良いのだ。そしてアッラーは最善の糧の供給者だと。
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ក្នុង​ចំណោម​អត្ថប្រយោជន៍​នៃអាយ៉ាត់ទាំងនេះក្នុងទំព័រនេះ:
• وجوب السعي إلى الجمعة بعد النداء وحرمة ما سواه من الدنيا إلا لعذر.
●金曜礼拝の呼び掛けがあれば、現世のことは離れて礼拝に向かうべきである。ただし正当な理由があれば別だ。

• تخصيص سورة للمنافقين فيه تنبيه على خطورتهم وخفاء أمرهم.
●偽信者たち章は、偽信者の問題の大きさとそれが隠されていることに、注意を喚起している。

• العبرة بصلاح الباطن لا بجمال الظاهر ولا حسن المنطق.
●外見の良さや口上手ではなく、内面の正しさについての教訓である。

 
ការបកប្រែអត្ថន័យ អាយ៉ាត់: (11) ជំពូក​: សូរ៉ោះជូមូអះ
សន្ទស្សន៍នៃជំពូក លេខ​ទំព័រ
 
ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាជប៉ុនលើការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអាន - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ការបកប្រែជាភាសាជប៉ុនលើការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានចេញដោយមជ្ឍមណ្ឌល តាហ្វសៀរនៃការសិក្សាគម្ពីគួរអាន

បិទ