വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


പരിഭാഷ ആയത്ത്: (26) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ
ثُمَّ إِنَّ عَلَيۡنَا حِسَابَهُم
そしてわれらだけが、かれらの行動を清算する。それはあなたやあなた以外の者のすることではない。
അറബി ഖുർആൻ വിവരണങ്ങൾ:
ഈ പേജിലെ ആയത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ:
• فضل عشر ذي الحجة على أيام السنة.
●巡礼月初めの10夜は、その年の他の日々よりも功徳が大きい。

• ثبوت المجيء لله تعالى يوم القيامة وفق ما يليق به؛ من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل.
●審判の日にアッラーが到来することが、擬人化、比喩的解釈、属性拒否なしに、かれに相応しい形で実現することの確証。

• المؤمن إذا ابتلي صبر وإن أعطي شكر.
●忍耐を試され、感謝を捧げて、信者は成り立つ。

 
പരിഭാഷ ആയത്ത്: (26) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ
സൂറത്തുകളുടെ സൂചിക പേജ് നമ്പർ
 
വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ, മർകസു തഫ്സീർ ലി ദ്ദിറാസാത്ത് അൽ ഖുർആനിയ്യ പ്രസിദ്ദീകരിച്ചത്

അടക്കുക