ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ - ߡߊߞ߫ߑߘߎߣߌߞߊ߲ ߘߟߊߡߌߘߊ * - ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ


ߌ ߖߏ߫ ߞߊ߬ ߝߐߘߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫


ߞߐߜߍ ߝߙߍߕߍ
1. ЕЛ ФАТИХА(Отворaње) - ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 2. ЕЛ БЕКАРА(Крава) - ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ 3. АЛИ ИМРАН(Семејството на Имран) - ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ 4. ЕН НИСА(Жени) - ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 5. ЕЛМАИДА(Трпеза) - ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߝߐߘߊ 6. ЕЛ ЕНАМ(Добиток) - ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 7. ЕЛ АРАФ(Бедеми) - ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲߫ ߝߐߘߊ 8. ЕЛ ЕНФАЛ(Плен) - ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 9. ЕТТЕУБА(Покајание) - ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߝߐߘߊ 10. ЈУНУС(ЈУНУС) - ߦߣߎߛߊ߫ ߝߐߘߊ 11. ХУД(Худ) - ߤߎ߯ߘߎ߫ ߝߐߘߊ 12. ЈУСУФ(Јусуф) - ߦߛߎߝߎ߫ ߝߐߘߊ 13. ЕР РАД(Гром) - ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ ߝߐߘߊ 14. ИБРАХИМ(Ибрахим) - ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߝߐߘߊ 15. ЕЛ ХИЏР(Хиџр) - ߤߌߖߙߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߐߘߊ 16. ЕН НАХЛ(Пчели) - ߟߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 17. ЕЛ ИСРА(Ноќното патување) - ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ ߝߐߘߊ 18. ЕЛ КЕХФ(Пештера) - ߝߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 19. МЕРЈЕМ(Мерјем) - ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߝߐߘߊ 20. ТАХА(Та-ха) - ߕ߭ߤߊ߫ ߝߐߘߊ 21. ЕЛ ЕНБИЈА(Веровесници) - ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 22. ЕЛ ХАЏЏ(Аџилак) - ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߝߐߘߊ 23. ЕЛ МУМИНУН(Верници) - ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 24. ЕН НУР(Светлина) - ߦߋߟߋ߲ ߝߐߘߊ 25. ЕЛ ФУРКАН(Фуркан) - ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߝߐߘߊ 26. ЕШ ШУАРА(Поети) - ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 27. ЕН НЕМЛ(Мравки) - ߡߣߍߡߣߍ ߝߐߘߊ 28. ЕЛ КАСАС(Кажување) - ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 29. ЕЛ АНКЕБУТ(Пајак) - ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ߓߊ ߝߐߘߊ 30. ЕР РУМ(Византијци) - ߙߎ߯ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 31. ЛУКМАН(Лукман) - ߟߎߞߌߡߊ߲߫ ߝߐߘߊ 32. ЕССЕЏДА(Сеџда) - ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߝߐߘߊ 33. ЕЛ АХЗАБ(Сојузници) - ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 34. САБЕ(Саба) - ߛߓߊߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 35. ЕЛ ФАТИР(Создателот) - ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߐߘߊ 36. ЈАСИН(Ја-син) - ߦߊߛߌߣ ߝߐߘߊ 37. ЕССАФАТ(Редови) - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 38. САД(Сад) - ߛ߫ ߝߐߘߊ 39. ЕЗ ЗУМЕР(Групи) - ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 40. ЕЛМУМИН(Верник) - ߦߝߊ߬ߓߊ߮ ߝߐߘߊ 41. ФУСИЛЕТ(Детално објаснување) - ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 42. ЕШ ШУРА(Договарање) - ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߝߐߘߊ 43. ЕЗ ЗУХРУФ(Украс) - ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߝߐߘߊ 44. ЕД ДУХАН(Чад) - ߛߌ߬ߛߌ ߝߐߘߊ 45. ЕЛ ЏАСИЈЕ(Тиешто коленичат) - ߢߐ߲߬ߞߌ߲߬ߣߍ߲ ߝߐߘߊ 46. ЕЛ АХКАФ(Ахкаф) - ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 47. МУХАММЕД(Мухаммед) - ߞߍ߬ߟߍ ߝߐߘߊ 48. ЕЛ ФЕТХ(Победа) - ߟߊ߬ߥߛߊ ߝߐߘߊ 49. ЕЛ ХУЏУРАТ(Соби) - ߓߏ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 50. КАФ(Каф) - ߞ߫ ߝߐߘߊ 51. ЕЗ ЗАРИЈАТ(Ветришта”) - ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 52. ЕТТУР(Гора) - ߞߐ߲߬ߞߍ ߝߐߘߊ 53. ЕН НЕЏМ(Ѕвезда) - ߟߏ߬ߟߏ ߝߐߘߊ 54. ЕЛ КАМЕР(Месечината) - ߞߊߙߏ ߝߐߘߊ 55. ЕР РАХМАН(Семилосниот) - ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 56. ЕЛ ВАКИА(Случувањето) - ߟߏ߲߫ ߞߍߕߊ ߝߐߘߊ 57. ЕЛ ХАДИД(Железо) - ߣߍ߰ߝߌ߲ ߝߐߘߊ 58. ЕЛМУЏАДЕЛА(Расправа) - ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߟߊ ߝߐߘߊ 59. ЕЛ ХАШР(Протерување) - ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 60. ЕЛМУМТЕХИНА(Проверена) - ߡߛߏ߬ ߞߘߐߓߐߕߊ ߝߐߘߊ 61. ЕССАФФ(Строј) - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߝߐߘߊ 62. ЕЛ ЏУМА(Петок) - ߖߎߡߊ ߝߐߘߊ 63. ЕЛМУНАФИКУН(Дволични) - ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 64. ЕТТЕГАБУН(Измама) - ߢߐ߲߯ߠߊߓߣߐ ߝߐߘߊ 65. ЕТТАЛАК(Развод) - ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 66. ЕТТАХРИМ(Забрана) - ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 67. ЕЛМУЛК(Власт) - ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߝߐߘߊ 68. ЕЛ КАЛЕМ(Перо) - ߞߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 69. ЕЛ ХАККА(Часот неизбежен) - ߕߌ߯ߕߌ߯ߦߕߊ ߝߐߘߊ 70. ЕЛМЕАРИЏ(Степени) - ߛߊ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 71. НУХ(Нух) - ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߝߐߘߊ 72. ЕЛ ЏИНН(Џинни) - ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 73. ЕЛМУЗЕММИЛ(Завиткан) - ߡߊ߬ߡߟߋ߬ߞߋ߬ߓߊ߰ߕߐ ߝߐߘߊ 74. ЕЛМУДЕСИР(Покриен) - ߘߌ߬ߛߊ߬ߕߌ߮ ߝߐߘߊ 75. ЕЛ КИЈАМЕ(Крајот на светот) - ߟߐ߬ߓߊ ߝߐߘߊ 76. ЕЛ ИНСАН(Човек) - ߡߐ߱ ߝߐߘߊ 77. ЕЛМУРСЕЛАТ(Испратени) - ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 78. ЕН НЕБЕ(Вест) - ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߝߐߘߊ 79. ЕН НАЗИАТ(Тиешто кубат) - ߓߏ߬ߛߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 80. АБЕСЕ(Се намурти) - ߢߊߞߘߐߛߘߌ ߝߐߘߊ 81. ЕТТЕКВИР(Прекин на сјајот) - ߓߎߘߎ߲ߛߊߟߌ ߝߐߘߊ 82. ЕЛ ИНФИТАР(Расцепување) - ߝߙߊߟߌ ߝߐߘߊ 83. ЕЛМУТАФФИФИН(Тиешто не мерат чесно) - ߕߊ߲ߓߏ߲߫ ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 84. ЕЛ ИНШИКАК(Кинење) - ߛߍ߲ߞߍߟߌ ߝߐߘߊ 85. ЕЛ БУРУЏ(Соѕвездија) - ߛߘߍߟߏߟߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 86. ЕТТАРИК(Пулсар) - ߛߎߡߐ߬ߡߐ ߝߐߘߊ 87. ЕЛ АЛА(Севишниот) - ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 88. ЕЛ ГАШИЈА(Тешка неволја) - ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߬ߟߊ߲ ߝߐߘߊ 89. ЕЛ ФЕЏР(Зорa) - ߖߍ߲ߓߎߙߍ߲ ߝߐߘߊ 90. ЕЛ БЕЛЕД(Град) - ߛߏ ߝߐߘߊ 91. ЕШ ШЕМС(Сонце) - ߕߋ߬ߟߋ ߝߐߘߊ 92. ЕЛ ЛЕЈЛ(Ноќ) - ߛߎ ߝߐߘߊ 93. ЕД ДУХА(Утро) - ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߕߟߋ ߝߐߘߊ 94. ЕЛ ИНШИРАХ(Широкоградост) - ߦߙߌߥߊߟߌ ߝߐߘߊ 95. ЕТТИН(Смоква) - ߕߏ߬ߙߏ ߝߐߘߊ 96. ЕЛ АЛЕК(Грутка) - ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߝߐߘߊ 97. ЕЛ КАДР(Одредение) - ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߝߐߘߊ 98. ЕЛ БЕЈЈИНЕ(Јасен доказ) - ߔߊߞߌ ߝߐߘߊ 99. ЕЛ ЗИЛЗАЛ(Земјотрес) - ߦߙߍߦߙߍ ߝߐߘߊ 100. ЕЛ АДИЈАТ(Тиешто брзаат) - ( ߛߏ߬) ߜߛߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 101. ЕЛ КАРИА(Крајот на светот) - ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 102. ЕТТЕКАСУР(Натпреварување) - ߥߊߛߏߢߐ߲߯ߠߊ ߝߐߘߊ 103. ЕЛ АСР(Време) - ߥߎ߬ߛߎ ߝߐߘߊ 104. ЕЛ ХУМЕЗЕ(Клеветник) - ߡߊ߬ߕߋ߰ߙߎ߬ߟߌ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 105. ЕЛ ФИЛ(Слон) - ߛߋ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 106. КУРЕЈШ(Племето Курејш) - ߞߎ߬ߙߊߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 107. ЕЛМАУН(Позајмување) - ߓߟߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߝߋ߲ ߝߐߘߊ 108. ЕЛ КЕВСЕР(Река со благодати) - ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߝߐߘߊ 109. ЕЛ ЌАФИРУН(Неверници) - ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 110. ЕН НАСР(Помош) - ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 111. ЕБУ ЛЕХЕБ(Ебу Лехеб) - ߛߊ߲ߖߟߎ ߝߐߘߊ 112. ЕЛ ИХЛАС(Чисто верување) - ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 113. ЕЛ ФЕЛЕК(Мугри) - ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߝߐߘߊ 114. ЕН НАС(Луѓе) - ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ
ߘߊߕߎ߲߯ߠߌ߲