ترجمهٔ معانی قرآن کریم - الترجمة السنهالية * - لیست ترجمه ها


لطفا سوره را انتخاب کنید


شماره صفحه
1. සූරා අල් ෆාතිහා - سوره فاتحه 2. සූරා අල් බකරා - سوره بقره 3. සූරා ආලු ඉම්රාන් - سوره آل عمران 4. සූරා අන් නිසා - سوره نساء 5. සූරා අල් මාඉදා - سوره مائده 6. සූරා අල් අන්ආම් - سوره انعام 7. සූරා අල් අඃරාෆ් - سوره اعراف 8. සූරා අල් අන්ෆාල් - سوره انفال 9. සූරා අත් තව්බා - سوره توبه 10. සූරා යූනුස් - سوره يونس 11. සූරා හූද් - سوره هود 12. සූරා යූසුෆ් - سوره يوسف 13. සූරා අර් රඃද් - سوره رعد 14. සූරා ඉබ්රාහීම් - سوره ابراهيم 15. සූරා අල් හිජ්ර් - سوره حجر 16. සූරා අන් නහ්ල් - سوره نحل 17. සූරා අල් ඉස්රා - سوره اسراء 18. සූරා අල් කහ්ෆ් - سوره كهف 19. සූරා මර්යම් - سوره مريم 20. සූරා තාහා - سوره طه 21. සූරා අල් අන්බියා - سوره انبياء 22. සූරා අල් හජ් - سوره حج 23. සූරා අල් මුඃමිනූන් - سوره مؤمنون 24. සූරා අන් නූර් - سوره نور 25. සූරා අල් ෆුර්කාන් - سوره فرقان 26. සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ - سوره شعراء 27. සූරා අන් නම්ල් - سوره نمل 28. සූරා අල් කසස් - سوره قصص 29. සූරා අල් අන්කබූත් - سوره عنكبوت 30. සූරා අර් රූම් - سوره روم 31. සූරා ලුක්මාන් - سوره لقمان 32. සූරා අස්-සජදා - سوره سجده 33. සූරා අල්-අහ්සාබ් - سوره احزاب 34. සූරා සබඃ - سوره سبأ 35. සූරා ෆාතිර් - سوره فاطر 36. සූරා යාසීන් - سوره يس 37. සූරා අස් සාෆ්ෆාත් - سوره صافات 38. සූරා සාද් - سوره ص 39. සූරා අස් සුමර් - سوره زمر 40. සූරා ගාෆිර් - سوره غافر 41. සූරා ෆුස්සිලත් - سوره فصلت 42. සූරා අෂ් ෂූරා - سوره شورى 43. සූරා අස් සුක්රුෆ් - سوره زخرف 44. සූරා අද් දුකාන් - سوره دخان 45. සූරා අල් ජාසියා - سوره جاثيه 46. සූරා අල් අහ්කාෆ් - سوره احقاف 47. සූරා මුහම්මද් - سوره محمد 48. සූරා අල් ෆත්හ් - سوره فتح 49. සූරා අල් හුජුරාත් - سوره حجرات 50. සූරා කාෆ් - سوره ق 51. සූරා අස්සාරියාත් - سوره ذاريات 52. සූරා අත් තූර් - سوره طور 53. සූරා අන් නජ්ම් - سوره نجم 54. සූරා අල් කමර් - سوره قمر 55. සූරා අර් රහ්මාන් - سوره رحمن 56. සූරා අල් වාකිආ - سوره واقعه 57. සූරා අල් හදීද් - سوره حديد 58. සූරා අල් මුජාදලා - سوره مجادله 59. සූරා අල් හෂ්ර් - سوره حشر 60. සූරා අල් මුම්තහිනා - سوره ممتحنه 61. සූරා අස් සෆ් - سوره صف 62. සූරා අල් ජුමුආ - سوره جمعه 63. සූරා අල් මුනාෆිකූන් - سوره منافقون 64. සූරා අත් තාඝාබුන් - سوره تغابن 65. සූරා අත් තලාක් - سوره طلاق 66. සූරා අත් තහ්රීම් - سوره تحريم 67. සූරා අල් මුල්ක් - سوره ملك 68. සූරා අල් කලම් - سوره قلم 69. සූරා අල් හාක්කා - سوره حاقه 70. සූරා අල් මආරිජ් - سوره معارج 71. සූරා නූහ් - سوره نوح 72. සූරා අල් ජින් - سوره جن 73. සූරා අල් මුස්සම්මිල් - سوره مزمل 74. සූරා අල් මුද්දස්සිර් - سوره مدثر 75. සූරා අල් කියාමා - سوره قيامه 76. සූරා අල් ඉන්සාන් - سوره انسان 77. සූරා අල් මුර්සලාත් - سوره مرسلات 78. සූරා අන් නබඋ - سوره نبأ 79. සූරා අන් නාසිආත් - سوره نازعات 80. සූරා අබස - سوره عبس 81. සූරා අත් තක්වීර් - سوره تكوير 82. සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් - سوره انفطار 83. සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් - سوره مطففين 84. සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් - سوره انشقاق 85. සූරා අල් බුරූජ් - سوره بروج 86. සූරා අත් තාරික් - سوره طارق 87. සූරා අල් අඃලා - سوره اعلى 88. සූරා අල් ඝාෂියා - سوره غاشيه 89. සූරා අල් ෆජ්ර් - سوره فجر 90. සූරා අල් බලද් - سوره بلد 91. සූරා අෂ් ෂම්ෂ් - سوره شمس 92. සූරා අල් ලෙය්ල් - سوره ليل 93. සූරා අල් ළුහා - سوره ضحى 94. සූරා අෂ් ෂර්හ් - سوره شرح 95. සූරා අත් තීන් - سوره تين 96. සූරා අල් අලක් - سوره علق 97. සූරා අල් කද්ර් - سوره قدر 98. සූරා අල් බය්යිනා - سوره بينه 99. සූරා අස් සල්සලා - سوره زلزله 100. සූරා අල් ආදියා - سوره عاديات 101. සූරා අල් කාරිආ - سوره قارعه 102. සූරා අත් තකාසුර් - سوره تكاثر 103. සූරා අල් අස්ර් - سوره عصر 104. සූරා අල් හුමසා - سوره همزه 105. සූරා අල් ෆීල් - سوره فيل 106. සූරා කුරෙය්ෂ් - سوره قريش 107. සූරා අල් මාඌන් - سوره ماعون 108. සූරා අල් කව්සර් - سوره كوثر 109. සූරා අල් කාෆිරූන් - سوره كافرون 110. සූරා අන් නස්ර් - سوره نصر 111. සූරා අල් මසද් - سوره مسد 112. සූරා අල් ඉක්ලාස් - اخلاص 113. සූරා අල් ෆලක් - سوره فلق 114. සූරා අන් නාස් - سوره ناس
 
 
ترجمهٔ معانی قرآن کریم - الترجمة السنهالية - لیست ترجمه ها

www.islamhouse.com ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة السنهالية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام.

بستن