Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Dịch thuật tiếng Sinhala * - Mục lục các bản dịch


Vui lòng chọn chương kinh


Số trang
1. සූරා අල් ෆාතිහා - Chương Al-Fatihah 2. සූරා අල් බකරා - Chương Al-Baqarah 3. සූරා ආලු ඉම්රාන් - Chương Ali 'Imran 4. සූරා අන් නිසා - Chương Al-Nisa' 5. සූරා අල් මාඉදා - Chương Al-Ma-idah 6. සූරා අල් අන්ආම් - Chương Al-An-'am 7. සූරා අල් අඃරාෆ් - Chương Al-'Araf 8. සූරා අල් අන්ෆාල් - Chương Al-Anfal 9. සූරා අත් තව්බා - Chương Al-Tawbah 10. සූරා යූනුස් - Chương Yunus 11. සූරා හූද් - Chương Hud 12. සූරා යූසුෆ් - Chương Yusuf 13. සූරා අර් රඃද් - Chương Al-R'ad 14. සූරා ඉබ්රාහීම් - Chương Ibrahim 15. සූරා අල් හිජ්ර් - Chương Al-Hijr 16. සූරා අන් නහ්ල් - Chương Al-Nahl 17. සූරා අල් ඉස්රා - Chương Al-Isra' 18. සූරා අල් කහ්ෆ් - Chương Al-Kahf 19. සූරා මර්යම් - Chương Mar-yam 20. සූරා තාහා - Chương Taha 21. සූරා අල් අන්බියා - Chương Al-Ambiya' 22. සූරා අල් හජ් - Chương Al-Hajj 23. සූරා අල් මුඃමිනූන් - Chương Al-Muminun 24. සූරා අන් නූර් - Chương Al-Nur 25. සූරා අල් ෆුර්කාන් - Chương Al-Furqan 26. සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ - Chương Al-Shu-'ara' 27. සූරා අන් නම්ල් - Chương Al-Naml 28. සූරා අල් කසස් - Chương Al-Qasas 29. සූරා අල් අන්කබූත් - Chương Al-'Ankabut 30. සූරා අර් රූම් - Chương Al-Rum 31. සූරා ලුක්මාන් - Chương Luqman 32. සූරා අස්-සජදා - Chương Al-Sajadah 33. සූරා අල්-අහ්සාබ් - Chương Al-Ahzab 34. සූරා සබඃ - Chương Saba' 35. සූරා ෆාතිර් - Chương Fatir 36. සූරා යාසීන් - Chương Yasin 37. සූරා අස් සාෆ්ෆාත් - Chương Saffat 38. සූරා සාද් - Chương Sad 39. සූරා අස් සුමර් - Chương Al-Zumar 40. සූරා ගාෆිර් - Chương Ghafir 41. සූරා ෆුස්සිලත් - Chương Fussilat 42. සූරා අෂ් ෂූරා - Chương Al-Shura 43. සූරා අස් සුක්රුෆ් - Chương Al-Zukhruf 44. සූරා අද් දුකාන් - Chương Al-Dukhan 45. සූරා අල් ජාසියා - Chương Al-Jathiyah 46. සූරා අල් අහ්කාෆ් - Chương Al-Jathiyah 47. සූරා මුහම්මද් - Chương Muhammad 48. සූරා අල් ෆත්හ් - Chương Al-Fat-h 49. සූරා අල් හුජුරාත් - Chương Al-Hujurat 50. සූරා කාෆ් - Chương Qaf 51. සූරා අස්සාරියාත් - Chương Al-Zariyat 52. සූරා අත් තූර් - Chương Al-Tur 53. සූරා අන් නජ්ම් - Chương Al-Najm 54. සූරා අල් කමර් - Chương Al-Qamar 55. සූරා අර් රහ්මාන් - Chương Al-Rahman 56. සූරා අල් වාකිආ - Chương Al-Waqi-'ah 57. සූරා අල් හදීද් - Chương Al-Hadid 58. සූරා අල් මුජාදලා - Chương Al-Mujadalah 59. සූරා අල් හෂ්ර් - Chương Al-Hashr 60. සූරා අල් මුම්තහිනා - Chương Al-Mumtahinah 61. සූරා අස් සෆ් - Chương Al-Saf 62. සූරා අල් ජුමුආ - Chương Al-Jumu-'ah 63. සූරා අල් මුනාෆිකූන් - Chương Al-Munafiqun 64. සූරා අත් තාඝාබුන් - Chương Al-Taghabun 65. සූරා අත් තලාක් - Chương Al-Talaq 66. සූරා අත් තහ්රීම් - Chương Al-Tahrim 67. සූරා අල් මුල්ක් - Chương Al-Mulk 68. සූරා අල් කලම් - Chương Al-Qalam 69. සූරා අල් හාක්කා - Chương Al-Haqah 70. සූරා අල් මආරිජ් - Chương Al-Ma-'arij 71. සූරා නූහ් - Chương Nuh 72. සූරා අල් ජින් - Chương Al-Jinn 73. සූරා අල් මුස්සම්මිල් - Chương Al-Muzzammil 74. සූරා අල් මුද්දස්සිර් - Chương Al-Muddaththir 75. සූරා අල් කියාමා - Chương Al-Qiyamah 76. සූරා අල් ඉන්සාන් - Chương Al-Insan 77. සූරා අල් මුර්සලාත් - Chương Al-Mursalat 78. සූරා අන් නබඋ - Chương Al-Naba' 79. සූරා අන් නාසිආත් - Chương Al-Nazi-'at 80. සූරා අබස - Chương 'Abasa 81. සූරා අත් තක්වීර් - Chương Al-Takwir 82. සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් - Chương Al-Infitar 83. සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් - Chương Al-Mutaffifin 84. සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් - Chương Al-Inshiqaq 85. සූරා අල් බුරූජ් - Chương Al-Buruj 86. සූරා අත් තාරික් - Chương Al-Tariq 87. සූරා අල් අඃලා - Chương Al-'Ala 88. සූරා අල් ඝාෂියා - Chương Al-Ghashiyah 89. සූරා අල් ෆජ්ර් - Chương Al-Fajr 90. සූරා අල් බලද් - Chương Al-Balad 91. සූරා අෂ් ෂම්ෂ් - Chương Al-Shams 92. සූරා අල් ලෙය්ල් - Chương Al-Lail 93. සූරා අල් ළුහා - Chương Al-Dhuha 94. සූරා අෂ් ෂර්හ් - Chương Al-Sharh 95. සූරා අත් තීන් - Chương Al-Tin 96. සූරා අල් අලක් - Chương Al-'Alaq 97. සූරා අල් කද්ර් - Chương Al-Qadar 98. සූරා අල් බය්යිනා - Chương Al-Baiyinah 99. සූරා අස් සල්සලා - Chương Al-Zalzalah 100. සූරා අල් ආදියා - Chương Al-'Adiyat 101. සූරා අල් කාරිආ - Chương Al-Qari-'ah 102. සූරා අත් තකාසුර් - Chương Al-Takathur 103. සූරා අල් අස්ර් - Chương Al-'Asr 104. සූරා අල් හුමසා - Chương Al-Humazah 105. සූරා අල් ෆීල් - Chương Al-Fil 106. සූරා කුරෙය්ෂ් - Chương Quraish 107. සූරා අල් මාඌන් - Chương Al-Ma-'un 108. සූරා අල් කව්සර් - Chương Al-Kawthar 109. සූරා අල් කාෆිරූන් - Chương Al-Kafirun 110. සූරා අන් නස්ර් - Chương Al-Nasr 111. සූරා අල් මසද් - Chương Al-Masad 112. සූරා අල් ඉක්ලාස් - Chương Al-Ikhlas 113. සූරා අල් ෆලක් - Chương Al-Falaq 114. සූරා අන් නාස් - Chương Al-Nas
 
 
Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Dịch thuật tiếng Sinhala - Mục lục các bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Sinhala, dịch thuật bởi tập thể Trung tâm dịch thuật Ruwad, với sự hợp tác của trang web www.islamhouse.com

Đóng lại