Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Sinhala * - Mục lục các bản dịch

Tải về XML Tải về CSV Tải về Excel API
Please review the Terms and Policies

Mời chọn chương Kinh


Số trang
1. සූරා අල් ෆාතිහා - Chương Al-Fatihah 2. සූරා අල් බකරා - Chương Al-Baqarah 3. සූරා ආලු ඉම්රාන් - Chương Ali 'Imran 4. සූරා අන් නිසා - Chương Al-Nisa' 5. සූරා අල් මාඉදා - Chương Al-Ma-idah 6. සූරා අල් අන්ආම් - Chương Al-An-'am 7. සූරා අල් අඃරාෆ් - Chương Al-'Araf 8. සූරා අල් අන්ෆාල් - Chương Al-Anfal 9. සූරා අත් තව්බා - Chương Al-Tawbah 10. සූරා යූනුස් - Chương Yunus 11. සූරා හූද් - Chương Hud 12. සූරා යූසුෆ් - Chương Yusuf 13. සූරා අර් රඃද් - Chương Al-R'ad 14. සූරා ඉබ්රාහීම් - Chương Ibrahim 15. සූරා අල් හිජ්ර් - Chương Al-Hijr 16. සූරා අන් නහ්ල් - Chương Al-Nahl 17. සූරා අල් ඉස්රා - Chương Al-Isra' 18. සූරා අල් කහ්ෆ් - Chương Al-Kahf 19. සූරා මර්යම් - Chương Mar-yam 20. සූරා තාහා - Chương Taha 21. සූරා අල් අන්බියා - Chương Al-Ambiya' 22. සූරා අල් හජ් - Chương Al-Hajj 23. සූරා අල් මුඃමිනූන් - Chương Al-Muminun 24. සූරා අන් නූර් - Chương Al-Nur 25. සූරා අල් ෆුර්කාන් - Chương Al-Furqan 26. සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ - Chương Al-Shu-'ara' 27. සූරා අන් නම්ල් - Chương Al-Naml 28. සූරා අල් කසස් - Chương Al-Qasas 29. සූරා අල් අන්කබූත් - Chương Al-'Ankabut 30. සූරා අර් රූම් - Chương Al-Rum 31. සූරා ලුක්මාන් - Chương Luqman 32. සූරා අස්-සජදා - Chương Al-Sajadah 33. සූරා අල්-අහ්සාබ් - Chương Al-Ahzab 34. සූරා සබඃ - Chương Saba' 35. සූරා ෆාතිර් - Chương Fatir 36. සූරා යාසීන් - Chương Yasin 37. සූරා අස් සාෆ්ෆාත් - Chương Saffat 38. සූරා සාද් - Chương Sad 39. සූරා අස් සුමර් - Chương Al-Zumar 40. සූරා ගාෆිර් - Chương Ghafir 41. සූරා ෆුස්සිලත් - Chương Fussilat 42. සූරා අෂ් ෂූරා - Chương Al-Shura 43. සූරා අස් සුක්රුෆ් - Chương Al-Zukhruf 44. සූරා අද් දුකාන් - Chương Al-Dukhan 45. සූරා අල් ජාසියා - Chương Al-Jathiyah 46. සූරා අල් අහ්කාෆ් - Chương Al-Jathiyah 47. සූරා මුහම්මද් - Chương Muhammad 48. සූරා අල් ෆත්හ් - Chương Al-Fat-h 49. සූරා අල් හුජුරාත් - Chương Al-Hujurat 50. සූරා කාෆ් - Chương Qaf 51. සූරා අස්සාරියාත් - Chương Al-Zariyat 52. සූරා අත් තූර් - Chương Al-Tur 53. සූරා අන් නජ්ම් - Chương Al-Najm 54. සූරා අල් කමර් - Chương Al-Qamar 55. සූරා අර් රහ්මාන් - Chương Al-Rahman 56. සූරා අල් වාකිආ - Chương Al-Waqi-'ah 57. සූරා අල් හදීද් - Chương Al-Hadid 58. සූරා අල් මුජාදලා - Chương Al-Mujadalah 59. සූරා අල් හෂ්ර් - Chương Al-Hashr 60. සූරා අල් මුම්තහිනා - Chương Al-Mumtahinah 61. සූරා අස් සෆ් - Chương Al-Saf 62. සූරා අල් ජුමුආ - Chương Al-Jumu-'ah 63. සූරා අල් මුනාෆිකූන් - Chương Al-Munafiqun 64. සූරා අත් තාඝාබුන් - Chương Al-Taghabun 65. සූරා අත් තලාක් - Chương Al-Talaq 66. සූරා අත් තහ්රීම් - Chương Al-Tahrim 67. සූරා අල් මුල්ක් - Chương Al-Mulk 68. සූරා අල් කලම් - Chương Al-Qalam 69. සූරා අල් හාක්කා - Chương Al-Haqah 70. සූරා අල් මආරිජ් - Chương Al-Ma-'arij 71. සූරා නූහ් - Chương Nuh 72. සූරා අල් ජින් - Chương Al-Jinn 73. සූරා අල් මුස්සම්මිල් - Chương Al-Muzzammil 74. සූරා අල් මුද්දස්සිර් - Chương Al-Muddaththir 75. සූරා අල් කියාමා - Chương Al-Qiyamah 76. සූරා අල් ඉන්සාන් - Chương Al-Insan 77. සූරා අල් මුර්සලාත් - Chương Al-Mursalat 78. සූරා අන් නබඋ - Chương Al-Naba' 79. සූරා අන් නාසිආත් - Chương Al-Nazi-'at 80. සූරා අබස - Chương 'Abasa 81. සූරා අත් තක්වීර් - Chương Al-Takwir 82. සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් - Chương Al-Infitar 83. සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් - Chương Al-Mutaffifin 84. සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් - Chương Al-Inshiqaq 85. සූරා අල් බුරූජ් - Chương Al-Buruj 86. සූරා අත් තාරික් - Chương Al-Tariq 87. සූරා අල් අඃලා - Chương Al-'Ala 88. සූරා අල් ඝාෂියා - Chương Al-Ghashiyah 89. සූරා අල් ෆජ්ර් - Chương Al-Fajr 90. සූරා අල් බලද් - Chương Al-Balad 91. සූරා අෂ් ෂම්ෂ් - Chương Al-Shams 92. සූරා අල් ලෙය්ල් - Chương Al-Lail 93. සූරා අල් ළුහා - Chương Al-Dhuha 94. සූරා අෂ් ෂර්හ් - Chương Al-Sharh 95. සූරා අත් තීන් - Chương Al-Tin 96. සූරා අල් අලක් - Chương Al-'Alaq 97. සූරා අල් කද්ර් - Chương Al-Qadar 98. සූරා අල් බය්යිනා - Chương Al-Baiyinah 99. සූරා අස් සල්සලා - Chương Al-Zalzalah 100. සූරා අල් ආදියා - Chương Al-'Adiyat 101. සූරා අල් කාරිආ - Chương Al-Qari-'ah 102. සූරා අත් තකාසුර් - Chương Al-Takathur 103. සූරා අල් අස්ර් - Chương Al-'Asr 104. සූරා අල් හුමසා - Chương Al-Humazah 105. සූරා අල් ෆීල් - Chương Al-Fil 106. සූරා කුරෙය්ෂ් - Chương Quraish 107. සූරා අල් මාඌන් - Chương Al-Ma-'un 108. සූරා අල් කව්සර් - Chương Al-Kawthar 109. සූරා අල් කාෆිරූන් - Chương Al-Kafirun 110. සූරා අන් නස්ර් - Chương Al-Nasr 111. සූරා අල් මසද් - Chương Al-Masad 112. සූරා අල් ඉක්ලාස් - Chương Al-Ikhlas 113. සූරා අල් ෆලක් - Chương Al-Falaq 114. සූරා අන් නාස් - Chương Al-Nas
 
 
Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Sinhala - Mục lục các bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Sinhala, dịch thuật bởi tập thể Trung tâm dịch thuật Ruwad, với sự hợp tác của trang web www.islamhouse.com

Đóng lại