Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Thái Lan * - Mục lục các bản dịch


Mời chọn chương Kinh
1. Al-Fātihah - Chương Al-Fatihah 2. Al-Baqarah - Chương Al-Baqarah 3. Āl-‘Imrān - Chương Ali 'Imran 4. An-Nisā’ - Chương Al-Nisa' 5. Al-Mā’idah - Chương Al-Ma-idah 6. Al-An‘ām - Chương Al-An-'am 7. Al-A‘rāf - Chương Al-'Araf 8. Al-Anfāl - Chương Al-Anfal 9. At-Tawbah - Chương Al-Tawbah 10. Yūnus - Chương Yunus 11. Hūd - Chương Hud 12. Yūsuf - Chương Yusuf 13. Ar-Ra‘d - Chương Al-R'ad 14. Ibrāhīm - Chương Ibrahim 15. Al-Hijr - Chương Al-Hijr 16. An-Nahl - Chương Al-Nahl 17. Al-Isrā’ - Chương Al-Isra' 18. Al-Kahf - Chương Al-Kahf 19. Maryam - Chương Mar-yam 20. Tā-ha - Chương Taha 21. Al-Anbiyā’ - Chương Al-Ambiya' 22. Al-Hajj - Chương Al-Hajj 23. Al-Mu’minūn - Chương Al-Muminun 24. An-Noor - Chương Al-Nur 25. Al-Furqān - Chương Al-Furqan 26. Ash-Shu‘arā’ - Chương Al-Shu-'ara' 27. An-Naml - Chương Al-Naml 28. Al-Qasas - Chương Al-Qasas 29. Al-‘Ankabūt - Chương Al-'Ankabut 30. Ar-Rūm - Chương Al-Rum 31. Luqmān - Chương Luqman 32. As-Sajdah - Chương Al-Sajadah 33. Al-Ahzāb - Chương Al-Ahzab 34. Saba’ - Chương Saba' 35. Fātir - Chương Fatir 36. Yā-Sīn - Chương Yasin 37. As-Sāffāt - Chương Saffat 38. Sād - Chương Sad 39. Az-Zumar - Chương Al-Zumar 40. Ghāfir - Chương Ghafir 41. Fussilat - Chương Fussilat 42. Ash-Shūra - Chương Al-Shura 43. Az-Zukhruf - Chương Al-Zukhruf 44. Ad-Dukhān - Chương Al-Dukhan 45. Al-Jāthiyah - Chương Al-Jathiyah 46. Al-Ahqāf - Chương Al-Ahqaf 47. Muhammad - Chương Muhammad 48. Al-Fat'h - Chương Al-Fat-h 49. Al-Hujurāt - Chương Al-Hujurat 50. Qāf - Chương Qaf 51. Adh-Dhāriyāt - Chương Al-Zariyat 52. At-Toor - Chương Al-Tur 53. An-Najm - Chương Al-Najm 54. Al-Qamar - Chương Al-Qamar 55. Ar-Rahmān - Chương Al-Rahman 56. Al-Wāqi‘ah - Chương Al-Waqi-'ah 57. Al-Hadīd - Chương Al-Hadid 58. Al-Mujādalah - Chương Al-Mujadalah 59. Al-Hashr - Chương Al-Hashr 60. Al-Mumtahanah - Chương Al-Mumtahinah 61. As-Saff - Chương Al-Saf 62. Al-Jumu‘ah - Chương Al-Jumu-'ah 63. Al-Munāfiqūn - Chương Al-Munafiqun 64. At-Taghābun - Chương Al-Taghabun 65. At-Talāq - Chương Al-Talaq 66. At-Tahrīm - Chương Al-Tahrim 67. Al-Mulk - Chương Al-Mulk 68. Al-Qalam - Chương Al-Qalam 69. Al-Hāqqah - Chương Al-Haqah 70. Al-Ma‘ārij - Chương Al-Ma-'arij 71. Nūh - Chương Nuh 72. Al-Jinn - Chương Al-Jinn 73. Al-Muzzammil - Chương Al-Muzzammil 74. Al-Muddaththir - Chương Al-Muddaththir 75. Al-Qiyāmah - Chương Al-Qiyamah 76. Al-Insān - Chương Al-Insan 77. Al-Mursalāt - Chương Al-Mursalat 78. An-Naba’ - Chương Al-Naba' 79. An-Nāzi‘āt - Chương Al-Nazi-'at 80. ‘Abasa - Chương 'Abasa 81. At-Takwīr - Chương Al-Takwir 82. Al-Infitār - Chương Al-Infitar 83. Al-Mutaffifīn - Chương Al-Mutaffifin 84. Al-Inshiqāq - Chương Al-Inshiqaq 85. Al-Burūj - Chương Al-Buruj 86. At-Tāriq - Chương Al-Tariq 87. Al-A‘lā - Chương Al-'Ala 88. Al-Ghāshiyah - Chương Al-Ghashiyah 89. Al-Fajr - Chương Al-Fajr 90. Al-Balad - Chương Al-Balad 91. Ash-Shams - Chương Al-Shams 92. Al-Layl - Chương Al-Lail 93. Ad-Duhā - Chương Al-Dhuha 94. Ash-Sharh - Chương Al-Sharh 95. At-Teen - Chương Al-Tin 96. Al-‘Alaq - Chương Al-'Alaq 97. Al-Qadr - Chương Al-Qadar 98. Al-Bayyinah - Chương Al-Baiyinah 99. Az-Zalzalah - Chương Al-Zalzalah 100. Al-‘Ādiyāt - Chương Al-'Adiyat 101. Al-Qāri‘ah - Chương Al-Qari-'ah 102. At-Takāthur - Chương Al-Takathur 103. Al-‘Asr - Chương Al-'Asr 104. Al-Humazah - Chương Al-Humazah 105. Al-Feel - Chương Al-Fil 106. Quraysh - Chương Quraish 107. Al-Mā‘ūn - Chương Al-Ma-'un 108. Al-Kawthar - Chương Al-Kawthar 109. Al-Kāfirūn - Chương Al-Kafirun 110. An-Nasr - Chương Al-Nasr 111. Al-Masad - Chương Al-Masad 112. Al-Ikhlās - Chương Al-Ikhlas 113. Al-Falaq - Chương Al-Falaq 114. An-Nās - Chương Al-Nas
Đóng lại