Prijevod značenja časnog Kur'ana - Indonežanski prijevod - Kompleks kralja Fehda * - Sadržaj prijevodā


Molimo, odaberite suru


Broj stranice
1. Surah Al-Fātiḥah - Sura el-Fatiha 2. Surah Al-Baqarah - Sura el-Bekara 3. Surah Āli 'Imrān - Sura Alu Imran 4. Surah An-Nisā` - Sura en-Nisa 5. Surah Al-Māidah - Sura el-Maida 6. Surah Al-An'ām - Sura el-En'am 7. Surah Al-A'rāf - Sura el-A'araf 8. Surah Al-Anfāl - Sura el-Enfal 9. Surah At-Taubah - Sura et-Tevba 10. Surah Yūnus - Sura Junus 11. Surah Hūd - Sura Hud 12. Surah Yūsuf - Sura Jusuf 13. Surah Ar-Ra'd - Sura er-Ra'd 14. Surah Ibrāhīm - Sura Ibrahim 15. Surah Al-Ḥijr - Sura el-Hidžr 16. Surah An-Naḥl - Sura en-Nahl 17. Surah Al-Isrā` - Sura el-Isra 18. Surah Al-Kahf - Sura el-Kehf 19. Surah Maryam - Sura Merjem 20. Surah Ṭāha - Sura Ta-Ha 21. Surah Al-Anbiyā` - Sura el-Enbija 22. Surah Al-Ḥajj - Sura el-Hadždž 23. Surah Al-Mu`minūn - Sura el-Mu'minun 24. Surah An-Nūr - Sura en-Nur 25. Surah Al-Furqān - Sura el-Furkan 26. Surah Asy-Syu'arā` - Sura eš-Šuara 27. Surah An-Naml - Sura en-Neml 28. Surah Al-Qaṣaṣ - Sura el-Kasas 29. Surah Al-'Ankabūt - Sura el-Ankebut 30. Surah Ar-Rūm - Sura er-Rum 31. Surah Luqmān - Sura Lukman 32. Surah As-Sajdah - Sura es-Sedžda 33. Surah Al-Aḥzāb - Sura el-Ahzab 34. Surah Saba` - Sura Sebe 35. Surah Fāṭir - Sura Fatir 36. Surah Yāsīn - Sura Ja-Sin 37. Surah Aṣ-Ṣaffāt - Sura es-Saffat 38. Surah Ṣād - Sura Sad 39. Surah Az-Zumar - Sura ez-Zumer 40. Surah Gāfir - Sura Gafir 41. Surah Fuṣṣilat - Sura Fussilet 42. Surah Asy-Syūrā - Sura eš-Šura 43. Surah Az-Zukhruf - Sura ez-Zuhruf 44. Surah Ad-Dukhān - Sura ed-Duhan 45. Surah Al-Jāṡiyah - Sura el-Džasija 46. Surah Al-Aḥqāf - Sura el-Ahkaf 47. Surah Muḥammad - Sura Muhammed 48. Surah Al-Fatḥ - Sura el-Feth 49. Surah Al-Ḥujurāt - Sura el-Hudžurat 50. Surah Qāf - Sura Kaf 51. Surah Aż-Żāriyāt - Sura ez-Zarijat 52. Surah Aṭ-Ṭūr - Sura et-Tur 53. Surah An-Najm - Sura en-Nedžm 54. Surah Al-Qamar - Sura el-Kamer 55. Surah Ar-Raḥmān - Sura er-Rahman 56. Surah Al-Wāqi'ah - Sura el-Vakia 57. Surah Al-Ḥadīd - Sura el-Hadid 58. Surah Al-Mujādilah - Sura el-Mudžadela 59. Surah Al-Ḥasyr - Sura el-Hašr 60. Surah Al-Mumtaḥanah - Sura el-Mumtehina 61. Surah Aṣ-Ṣaf - Sura es-Saff 62. Surah Al-Jumu'ah - Sura el-Džuma 63. Surah Al-Munāfiqūn - Sura el-Munafikun 64. Surah At-Tagābun - Sura et-Tegabun 65. Surah Aṭ-Ṭalāq - Sura et-Talak 66. Surah At-Taḥrīm - Sura et-Tahrim 67. Surah Al-Mulk - Sura el-Mulk 68. Surah Al-Qalam - Sura el-Kalem 69. Surah Al-Ḥāqqah - Sura el-Hakka 70. Surah Al-Ma'ārij - Sura el-Mearidž 71. Surah Nūḥ - Sura Nuh 72. Surah Al-Jinn - Sura el-Džinn 73. Surah Al-Muzzammil - Sura el-Muzzemmil 74. Surah Al-Muddaṡṡir - Sura el-Muddessir 75. Surah Al-Qiyāmah - Sura el-Kijama 76. Surah Al-Insān - Sura el-Insan 77. Surah Al-Mursalāt - Sura el-Murselat 78. Surah An-Naba` - Sura en-Nebe 79. Surah An-Nāzi'āt - Sura en-Naziat 80. Surah 'Abasa - Sura Abese 81. Surah At-Takwīr - Sura et-Tekvir 82. Surah Al-Infiṭār - Sura el-Infitar 83. Surah Al-Muṭaffifīn - Sura el-Mutaffifin 84. Surah Al-Insyiqāq - Sura el-Inšikak 85. Surah Al-Burūj - Sura el-Burudž 86. Surah Aṭ-Ṭāriq - Sura et-Tarik 87. Surah Al-A'lā - Sura el-A'la 88. Surah Al-Gāsyiyah - Sura el-Gašija 89. Surah Al-Fajr - Sura el-Fedžr 90. Surah Al-Balad - Sura el-Beled 91. Surah Asy-Syams - Sura eš-Šems 92. Surah Al-Lail - Sura el-Lejl 93. Surah Aḍ-Ḍuḥā - Sura ed-Duha 94. Surah Asy-Syarḥ - Sura eš-Šerh 95. Surah At-Tīn - Sura et-Tin 96. Surah Al-'Alaq - Sura el-Alek 97. Surah Al-Qadr - Sura el-Kadr 98. Surah Al-Bayyinah - Sura el-Bejjina 99. Surah Az-Zalzalah - Sura ez-Zelzela 100. Surah Al-'Ādiyāt - Sura el-Adijat 101. Surah Al-Qāri'ah - Sura el-Karia 102. Surah At-Takāṡur - Sura et-Tekasur 103. Surah Al-'Āṣr - Sura el-Asr 104. Surah Al-Humazah - Sura el-Humeza 105. Surah Al-Fīl - Sura el-Fil 106. Surah Quraisy - Sura Kurejš 107. Surah Al-Mā'ūn - Sura el-Maun 108. Surah Al-Kauṡar - Sura el-Kevser 109. Surah Al-Kāfirūn - Sura el-Kafirun 110. Surah An-Naṣr - Sura en-Nasr 111. Surah Al-Masad - Sura el-Mesed 112. Surah Al-Ikhlāṣ - Sura el-Ihlas 113. Surah Al-Falaq - Sura el-Felek 114. Surah An-Nās - Sura en-Nas
 
 
Prijevod značenja časnog Kur'ana - Indonežanski prijevod - Kompleks kralja Fehda - Sadržaj prijevodā

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na indonežanski jezik - komisija ovlašćena od MInistarstva vjerskih poslova Indonezije. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1435. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Zatvaranje