വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - നേപ്പാൾ വിവർത്തനം - ജംഇയ്യതെ അഹ്ലേ ഹദീഥ് * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


ദയവായി സൂറത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക


പേജ് നമ്പർ
1. सूरतुल् फातिहा - സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 2. सूरतुल् बकरः - സൂറത്തുൽ ബഖറഃ 3. सूरतु अाले इम्रान - സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ 4. सूरतुन्निसा - സൂറത്തുന്നിസാഅ് 5. सूरतुल् माइदः - സൂറത്തുൽ മാഇദ 6. सूरतुल् अनअाम - സൂറത്തുൽ അൻആം 7. सूरतुल् अअराफ - സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 8. सूरतुल् अन्फाल - സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ 9. सूरतुत्ताैबः - സൂറത്തുത്തൗബഃ 10. सूरतु यूनुस - സൂറത്ത് യൂനുസ് 11. सूरतु हूद - സൂറത്ത് ഹൂദ് 12. सूरतु यूसुफ - സൂറത്ത് യൂസുഫ് 13. सूरतुर्रअद - സൂറത്തു റഅ്ദ് 14. सूरतु इब्राहीम - സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം 15. सूरतुल् हिज्र - സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ 16. सूरतुन्नहल - സൂറത്തുന്നഹ്ൽ 17. सूरतुल् इस्रा - സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് 18. सूरतुल् कहफ - സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് 19. सूरतु मरयम - സൂറത്ത് മർയം 20. सूरतु ताहा - സൂറത്ത് ത്വാഹാ 21. सूरतुल् अंबिया - സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് 22. सूरतुल् हज्ज - സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 23. सूरतुल् मुमिनून - സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 24. सूरतुन्नूर - സൂറത്തുന്നൂർ 25. सूरतुल् फुर्कान - സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 26. सूरतुश्शुअरा - സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് 27. सूरतुन्नमल - സൂറത്തുന്നംല് 28. सूरतुल् कसस - സൂറത്തുൽ ഖസസ് 29. सूरतुल् अन्कबूत - സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് 30. सूरतुर्रूम - സൂറത്തു റൂം 31. सूरतु लुकमान - സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ 32. सूरतस्सजिदः - സൂറത്തുസ്സജദഃ 33. सूरतुल् अहजाब - സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് 34. सूरत सबा - സൂറത്തുസ്സബഅ് 35. सूरतु फातिर - സൂറത്ത് ഫാത്വിർ 36. सूरतु यासीन - സൂറത്ത് യാസീൻ 37. सूरतुस्साफ्फात - സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് 38. सूरतु साद - സൂറത്ത് സ്വാദ് 39. सूरतुज्जुमर - സൂറത്തുസ്സുമർ 40. सूरतु गाफिर - സൂറത്ത് ഗാഫിർ 41. सूरतु फुस्सिलत - സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് 42. सूरतुश्शूरा - സൂറത്തുശ്ശൂറാ 43. सूरतुज्जुखरूफ - സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് 44. सूरतुद्दुखान - സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ 45. सूरतुल् जासिया - സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ 46. सूरतुल् अहकाफ - സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് 47. सूरतु मुहम्मद - സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് 48. सूरतुल् फतह - സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് 49. सूरतुल् हुजुरात - സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് 50. सूरतु काफ - സൂറത്ത് ഖാഫ് 51. सूरतुज्जारियात - സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് 52. सूरतुत्तूर - സൂറത്തുത്തൂർ 53. सूरतुन्नज्म - സൂറത്തുന്നജ്മ് 54. सूरतुल् कमर - സൂറത്തുൽ ഖമർ 55. सूरतुर्रहमान - സൂറത്തു റഹ്മാൻ 56. सूरतुल् वाकियह - സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ 57. सूरतुल् हदीद - സൂറത്തുൽ ഹദീദ് 58. सूरतुल् मुजादिलह - സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ 59. सूरतुल् हश्र - സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ 60. सूरतुल् मुमतहिना - സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ 61. सूरतुस्सफ्फ - സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് 62. सूरतुल् जुमुअः - സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ 63. सूरतुल् मुनाफिकून - സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ 64. सूरतुत्तगाबुन - സൂറത്തുത്തഗാബുൻ 65. सूरतुत्तलाक - സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് 66. सूरतुत्तहरीम - സൂറത്തുത്തഹ്രീം 67. सूरतुल् मुल्क - സൂറത്തുൽ മുൽക് 68. सूरतुल् कलम - സൂറത്തുൽ ഖലം 69. सूरतुल् हाक्कः - സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ 70. सूरतुल् मअारिज - സൂറത്തുൽ മആരിജ് 71. सूरतु नूह - സൂറത്ത് നൂഹ് 72. सूरतुल् जिन्न - സൂറത്തുൽ ജിന്ന് 73. सूरतुल् मुज्जम्मिल - സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ 74. सूरतुल् मुद्दस्सिर - സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ 75. सूरतुल् कियामः - സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ 76. सूरतुल् इन्सान - സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ 77. सूरतुल् मुर्सलात - സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് 78. सूरतुन्नबा - സൂറത്തുന്നബഅ് 79. सूरतुन्नाजिअात - സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് 80. सूरतु अबस - സൂറത്ത് അബസ 81. सूरतुत्तक्वीर - സൂറത്തുത്തക്വീർ 82. सूरतुल् इन्फितार - സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ 83. सूरतुल् मुतफ्फिफीन - സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ 84. सूरतुल् इन्शिकाक - സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് 85. सूरतुल् बुरूज - സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് 86. सूरतुत्तारिक - സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് 87. सूरतुल् अअ्ला - സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ 88. सूरतुल् गाशियः - സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ 89. सूरतुल् पज्र - സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ 90. सूरतुल् बलद - സൂറത്തുൽ ബലദ് 91. सूरतुश्शम्स - സൂറത്തുശ്ശംസ് 92. सूरतुल्लैल - സൂറത്തുല്ലൈൽ 93. सूरतुज्जुहा - സൂറത്തുള്ളുഹാ 94. सूरतुश्शरह - സൂറത്തുശ്ശർഹ് 95. सूरतुत्तीन - സൂറത്തുത്തീൻ 96. सूरतुल् अलक - സൂറത്തുൽ അലഖ് 97. सूरतुल् कद्र - സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ 98. सूरतुल् बैयिनः - സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ 99. सूरतुज्जलजलः - സൂറത്തുസ്സൽസലഃ 100. सूरतुल् अादियात - സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് 101. सूरतुल् कारिअः - സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ 102. सूरतुत्तकासुर - സൂറത്തുത്തകാഥുർ 103. सूरतुल् अस्र - സൂറത്തുൽ അസ്ർ 104. सूरतुल् हुमुजः - സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ 105. सूरतुल् फील - സൂറത്തുൽ ഫീൽ 106. सूरतु कुरैश - സൂറത്ത് ഖുറൈശ് 107. सूरतुल् माऊन - സൂറത്തുൽ മാഊൻ 108. सूरतुल् काैसर - സൂറത്തുൽ കൗഥർ 109. सूरतुल् काफिरून - സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ 110. सूरतुन्नस्र - സൂറത്തുന്നസ്ർ 111. सूरतुल् मसद - സൂറത്തുൽ മസദ് 112. सूरतुल् इख्लास - സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 113. सूरतुल् फलक - സൂറത്തുൽ ഫലഖ് 114. सूरतुन्नास - സൂറത്തുന്നാസ്
അടക്കുക