पवित्र कुरअानको अर्थको अनुवाद - नेपाली अनुवाद : जम्-ईयत अह्ले हदीस । * - अनुवादहरूको सूची


कृपया अध्यायलार्इ चयन गर
1. सूरतुल् फातिहा 2. सूरतुल् बकरः 3. सूरतु अाले इम्रान 4. सूरतुन्निसा 5. सूरतुल् माइदः 6. सूरतुल् अनअाम 7. सूरतुल् अअराफ 8. सूरतुल् अन्फाल 9. सूरतुत्ताैबः 10. सूरतु यूनुस 11. सूरतु हूद 12. सूरतु यूसुफ 13. सूरतुर्रअद 14. सूरतु इब्राहीम 15. सूरतुल् हिज्र 16. सूरतुन्नहल 17. सूरतुल् इस्रा 18. सूरतुल् कहफ 19. सूरतु मरयम 20. सूरतु ताहा 21. सूरतुल् अंबिया 22. सूरतुल् हज्ज 23. सूरतुल् मुमिनून 24. सूरतुन्नूर 25. सूरतुल् फुर्कान 26. सूरतुश्शुअरा 27. सूरतुन्नमल 28. सूरतुल् कसस 29. सूरतुल् अन्कबूत 30. सूरतुर्रूम 31. सूरतु लुकमान 32. सूरतस्सजिदः 33. सूरतुल् अहजाब 34. सूरत सबा 35. सूरतु फातिर 36. सूरतु यासीन 37. सूरतुस्साफ्फात 38. सूरतु साद 39. सूरतुज्जुमर 40. सूरतु गाफिर 41. सूरतु फुस्सिलत 42. सूरतुश्शूरा 43. सूरतुज्जुखरूफ 44. सूरतुद्दुखान 45. सूरतुल् जासिया 46. सूरतुल् अहकाफ 47. सूरतु मुहम्मद 48. सूरतुल् फतह 49. सूरतुल् हुजुरात 50. सूरतु काफ 51. सूरतुज्जारियात 52. सूरतुत्तूर 53. सूरतुन्नज्म 54. सूरतुल् कमर 55. सूरतुर्रहमान 56. सूरतुल् वाकियह 57. सूरतुल् हदीद 58. सूरतुल् मुजादिलह 59. सूरतुल् हश्र 60. सूरतुल् मुमतहिना 61. सूरतुस्सफ्फ 62. सूरतुल् जुमुअः 63. सूरतुल् मुनाफिकून 64. सूरतुत्तगाबुन 65. सूरतुत्तलाक 66. सूरतुत्तहरीम 67. सूरतुल् मुल्क 68. सूरतुल् कलम 69. सूरतुल् हाक्कः 70. सूरतुल् मअारिज 71. सूरतु नूह 72. सूरतुल् जिन्न 73. सूरतुल् मुज्जम्मिल 74. सूरतुल् मुद्दस्सिर 75. सूरतुल् कियामः 76. सूरतुल् इन्सान 77. सूरतुल् मुर्सलात 78. सूरतुन्नबा 79. सूरतुन्नाजिअात 80. सूरतु अबस 81. सूरतुत्तक्वीर 82. सूरतुल् इन्फितार 83. सूरतुल् मुतफ्फिफीन 84. सूरतुल् इन्शिकाक 85. सूरतुल् बुरूज 86. सूरतुत्तारिक 87. सूरतुल् अअ्ला 88. सूरतुल् गाशियः 89. सूरतुल् पज्र 90. सूरतुल् बलद 91. सूरतुश्शम्स 92. सूरतुल्लैल 93. सूरतुज्जुहा 94. सूरतुश्शरह 95. सूरतुत्तीन 96. सूरतुल् अलक 97. सूरतुल् कद्र 98. सूरतुल् बैयिनः 99. सूरतुज्जलजलः 100. सूरतुल् अादियात 101. सूरतुल् कारिअः 102. सूरतुत्तकासुर 103. सूरतुल् अस्र 104. सूरतुल् हुमुजः 105. सूरतुल् फील 106. सूरतु कुरैश 107. सूरतुल् माऊन 108. सूरतुल् काैसर 109. सूरतुल् काफिरून 110. सूरतुन्नस्र 111. सूरतुल् मसद 112. सूरतुल् इख्लास 113. सूरतुल् फलक 114. सूरतुन्नास
बन्द गर्नुस्