Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Dịch thuật tiếng Nepal - Hiệp Hội Chuyên Hadith * - Mục lục các bản dịch


Vui lòng chọn chương kinh


Số trang
1. सूरतुल् फातिहा - Chương Al-Fatihah 2. सूरतुल् बकरः - Chương Al-Baqarah 3. सूरतु अाले इम्रान - Chương Ali 'Imran 4. सूरतुन्निसा - Chương Al-Nisa' 5. सूरतुल् माइदः - Chương Al-Ma-idah 6. सूरतुल् अनअाम - Chương Al-An-'am 7. सूरतुल् अअराफ - Chương Al-'Araf 8. सूरतुल् अन्फाल - Chương Al-Anfal 9. सूरतुत्ताैबः - Chương Al-Tawbah 10. सूरतु यूनुस - Chương Yunus 11. सूरतु हूद - Chương Hud 12. सूरतु यूसुफ - Chương Yusuf 13. सूरतुर्रअद - Chương Al-R'ad 14. सूरतु इब्राहीम - Chương Ibrahim 15. सूरतुल् हिज्र - Chương Al-Hijr 16. सूरतुन्नहल - Chương Al-Nahl 17. सूरतुल् इस्रा - Chương Al-Isra' 18. सूरतुल् कहफ - Chương Al-Kahf 19. सूरतु मरयम - Chương Mar-yam 20. सूरतु ताहा - Chương Taha 21. सूरतुल् अंबिया - Chương Al-Ambiya' 22. सूरतुल् हज्ज - Chương Al-Hajj 23. सूरतुल् मुमिनून - Chương Al-Muminun 24. सूरतुन्नूर - Chương Al-Nur 25. सूरतुल् फुर्कान - Chương Al-Furqan 26. सूरतुश्शुअरा - Chương Al-Shu-'ara' 27. सूरतुन्नमल - Chương Al-Naml 28. सूरतुल् कसस - Chương Al-Qasas 29. सूरतुल् अन्कबूत - Chương Al-'Ankabut 30. सूरतुर्रूम - Chương Al-Rum 31. सूरतु लुकमान - Chương Luqman 32. सूरतस्सजिदः - Chương Al-Sajadah 33. सूरतुल् अहजाब - Chương Al-Ahzab 34. सूरत सबा - Chương Saba' 35. सूरतु फातिर - Chương Fatir 36. सूरतु यासीन - Chương Yasin 37. सूरतुस्साफ्फात - Chương Saffat 38. सूरतु साद - Chương Sad 39. सूरतुज्जुमर - Chương Al-Zumar 40. सूरतु गाफिर - Chương Ghafir 41. सूरतु फुस्सिलत - Chương Fussilat 42. सूरतुश्शूरा - Chương Al-Shura 43. सूरतुज्जुखरूफ - Chương Al-Zukhruf 44. सूरतुद्दुखान - Chương Al-Dukhan 45. सूरतुल् जासिया - Chương Al-Jathiyah 46. सूरतुल् अहकाफ - Chương Al-Jathiyah 47. सूरतु मुहम्मद - Chương Muhammad 48. सूरतुल् फतह - Chương Al-Fat-h 49. सूरतुल् हुजुरात - Chương Al-Hujurat 50. सूरतु काफ - Chương Qaf 51. सूरतुज्जारियात - Chương Al-Zariyat 52. सूरतुत्तूर - Chương Al-Tur 53. सूरतुन्नज्म - Chương Al-Najm 54. सूरतुल् कमर - Chương Al-Qamar 55. सूरतुर्रहमान - Chương Al-Rahman 56. सूरतुल् वाकियह - Chương Al-Waqi-'ah 57. सूरतुल् हदीद - Chương Al-Hadid 58. सूरतुल् मुजादिलह - Chương Al-Mujadalah 59. सूरतुल् हश्र - Chương Al-Hashr 60. सूरतुल् मुमतहिना - Chương Al-Mumtahinah 61. सूरतुस्सफ्फ - Chương Al-Saf 62. सूरतुल् जुमुअः - Chương Al-Jumu-'ah 63. सूरतुल् मुनाफिकून - Chương Al-Munafiqun 64. सूरतुत्तगाबुन - Chương Al-Taghabun 65. सूरतुत्तलाक - Chương Al-Talaq 66. सूरतुत्तहरीम - Chương Al-Tahrim 67. सूरतुल् मुल्क - Chương Al-Mulk 68. सूरतुल् कलम - Chương Al-Qalam 69. सूरतुल् हाक्कः - Chương Al-Haqah 70. सूरतुल् मअारिज - Chương Al-Ma-'arij 71. सूरतु नूह - Chương Nuh 72. सूरतुल् जिन्न - Chương Al-Jinn 73. सूरतुल् मुज्जम्मिल - Chương Al-Muzzammil 74. सूरतुल् मुद्दस्सिर - Chương Al-Muddaththir 75. सूरतुल् कियामः - Chương Al-Qiyamah 76. सूरतुल् इन्सान - Chương Al-Insan 77. सूरतुल् मुर्सलात - Chương Al-Mursalat 78. सूरतुन्नबा - Chương Al-Naba' 79. सूरतुन्नाजिअात - Chương Al-Nazi-'at 80. सूरतु अबस - Chương 'Abasa 81. सूरतुत्तक्वीर - Chương Al-Takwir 82. सूरतुल् इन्फितार - Chương Al-Infitar 83. सूरतुल् मुतफ्फिफीन - Chương Al-Mutaffifin 84. सूरतुल् इन्शिकाक - Chương Al-Inshiqaq 85. सूरतुल् बुरूज - Chương Al-Buruj 86. सूरतुत्तारिक - Chương Al-Tariq 87. सूरतुल् अअ्ला - Chương Al-'Ala 88. सूरतुल् गाशियः - Chương Al-Ghashiyah 89. सूरतुल् पज्र - Chương Al-Fajr 90. सूरतुल् बलद - Chương Al-Balad 91. सूरतुश्शम्स - Chương Al-Shams 92. सूरतुल्लैल - Chương Al-Lail 93. सूरतुज्जुहा - Chương Al-Dhuha 94. सूरतुश्शरह - Chương Al-Sharh 95. सूरतुत्तीन - Chương Al-Tin 96. सूरतुल् अलक - Chương Al-'Alaq 97. सूरतुल् कद्र - Chương Al-Qadar 98. सूरतुल् बैयिनः - Chương Al-Baiyinah 99. सूरतुज्जलजलः - Chương Al-Zalzalah 100. सूरतुल् अादियात - Chương Al-'Adiyat 101. सूरतुल् कारिअः - Chương Al-Qari-'ah 102. सूरतुत्तकासुर - Chương Al-Takathur 103. सूरतुल् अस्र - Chương Al-'Asr 104. सूरतुल् हुमुजः - Chương Al-Humazah 105. सूरतुल् फील - Chương Al-Fil 106. सूरतु कुरैश - Chương Quraish 107. सूरतुल् माऊन - Chương Al-Ma-'un 108. सूरतुल् काैसर - Chương Al-Kawthar 109. सूरतुल् काफिरून - Chương Al-Kafirun 110. सूरतुन्नस्र - Chương Al-Nasr 111. सूरतुल् मसद - Chương Al-Masad 112. सूरतुल् इख्लास - Chương Al-Ikhlas 113. सूरतुल् फलक - Chương Al-Falaq 114. सूरतुन्नास - Chương Al-Nas
 
 
Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Dịch thuật tiếng Nepal - Hiệp Hội Chuyên Hadith - Mục lục các bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Nepal, dịch thuật bởi Trung Tâm Hiệp Hội chuyên Hadith - Nepal, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1436 A.H

Đóng lại