Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Bản dịch tiếng Bồ Đào Nha. * - Mục lục các bản dịch

Tải về XML Tải về CSV Tải về Excel API
Please review the Terms and Policies

Mời chọn chương Kinh


Số trang
1. Suratu Al-Fatihah - Chương Al-Fatihah 2. Suratu Al-Baqarah - Chương Al-Baqarah 3. Suratu Ãli-Imran - Chương Ali 'Imran 4. Suratu An-Nisaa - Chương Al-Nisa' 5. Suratu Al-Maidah - Chương Al-Ma-idah 6. Suratu Al-An'aam - Chương Al-An-'am 7. Suratu Al-Araaf - Chương Al-'Araf 8. Suratu Al-Anfaal - Chương Al-Anfal 9. Suratu At-Tawbah - Chương Al-Tawbah 10. Suratu Yunus - Chương Yunus 11. Suratu Hud - Chương Hud 12. Suratu Yusuf - Chương Yusuf 13. Suratu Ar-Raad - Chương Al-R'ad 14. Suratu Ibrahim - Chương Ibrahim 15. Suratu Al-Hijr - Chương Al-Hijr 16. Suratu An-Nahl - Chương Al-Nahl 17. Suratu Al-Israa - Chương Al-Isra' 18. Suratu Al-Kahf - Chương Al-Kahf 19. Suratu Maryam - Chương Mar-yam 20. Suratu Ta-Ha - Chương Taha 21. Suratu Al-Anbiyaa - Chương Al-Ambiya' 22. Suratu Al-Hajj - Chương Al-Hajj 23. Suratu Al-Muminun - Chương Al-Muminun 24. Suratu An-Nur - Chương Al-Nur 25. Suratu Al-Furqan - Chương Al-Furqan 26. Suratu Ash-Shu'araa - Chương Al-Shu-'ara' 27. Suratu An-Naml - Chương Al-Naml 28. Suratu Al-Qassas - Chương Al-Qasas 29. Suratu Al-Ankabut - Chương Al-'Ankabut 30. Suratu Ar-Rum - Chương Al-Rum 31. Suratu Luqman - Chương Luqman 32. Suratu As-Sajda - Chương Al-Sajadah 33. Suratu Al-Ahzab - Chương Al-Ahzab 34. Suratu Saba - Chương Saba' 35. Suratu Fatir - Chương Fatir 36. Suratu Ya-sin - Chương Yasin 37. Suratu As-Saffat - Chương Saffat 38. Suratu Sad - Chương Sad 39. Suratu Az-Zumar - Chương Al-Zumar 40. Suratu Ghafir - Chương Ghafir 41. Suratu Fussilat - Chương Fussilat 42. Suratu Ash-Shura - Chương Al-Shura 43. Suratu Az-Zukhruf - Chương Al-Zukhruf 44. Suratu Ad-Dukhan - Chương Al-Dukhan 45. Suratu Al-Jathiya - Chương Al-Jathiyah 46. Suratu Al-Ahqaf - Chương Al-Ahqaf 47. Suratu Muhammad - Chương Muhammad 48. Suratu Al-Fath - Chương Al-Fat-h 49. Suratu Al-Hujurat - Chương Al-Hujurat 50. Suratu Qaf - Chương Qaf 51. Suratu Ath-Thariyat - Chương Al-Zariyat 52. Suratu At-Tur - Chương Al-Tur 53. Suratu An-Najm - Chương Al-Najm 54. Suratu Al-Qamar - Chương Al-Qamar 55. Suratu Ar-Rahman - Chương Al-Rahman 56. Suratu Al-Waqia - Chương Al-Waqi-'ah 57. Suratu Al-Hadid - Chương Al-Hadid 58. Suratu Al-Mudjadila - Chương Al-Mujadalah 59. Suratu Al-Hashr - Chương Al-Hashr 60. Suratu Al-Mumtahana - Chương Al-Mumtahinah 61. Suratu As-Saff - Chương Al-Saf 62. Suratu Al-Jumua - Chương Al-Jumu-'ah 63. Suratu Al-Munafiqun - Chương Al-Munafiqun 64. Suratu At-Taghabun - Chương Al-Taghabun 65. Suratu At-Talaq - Chương Al-Talaq 66. Suratu At-Tahrim - Chương Al-Tahrim 67. Suratu Al-Mulk - Chương Al-Mulk 68. Suratu Al-Qalam - Chương Al-Qalam 69. Suratu Al-Haqqah - Chương Al-Haqah 70. Suratu Al-Ma'arij - Chương Al-Ma-'arij 71. Suratu Nuh - Chương Nuh 72. Suratu Al-Jin - Chương Al-Jinn 73. Suratu Al-Muzzammil - Chương Al-Muzzammil 74. Suratu Al-Muddathir - Chương Al-Muddaththir 75. Suratu Al-Qiyamah - Chương Al-Qiyamah 76. Suratu Ai-Insan - Chương Al-Insan 77. Suratu Al-Mursalat - Chương Al-Mursalat 78. Suratu An-Naba - Chương Al-Naba' 79. Suratu An-Naazi'aat - Chương Al-Nazi-'at 80. Suratu Abassa - Chương 'Abasa 81. Suratu At-Takwir - Chương Al-Takwir 82. Suratu Al-Infitar - Chương Al-Infitar 83. Suratu Al-Mutaffifin - Chương Al-Mutaffifin 84. Suratu Al-Inshiqaq - Chương Al-Inshiqaq 85. Suratu Al-Buruj - Chương Al-Buruj 86. Suratu At-Tariq - Chương Al-Tariq 87. Suratu Al-Ala - Chương Al-'Ala 88. Suratu Al-Ghashiyah - Chương Al-Ghashiyah 89. Suratu Al-Fajr - Chương Al-Fajr 90. Suratu Al-Balad - Chương Al-Balad 91. Suratu Ash-Shams - Chương Al-Shams 92. Suratu Al-Lail - Chương Al-Lail 93. Suratu Ad-Duha - Chương Al-Dhuha 94. Suratu Ash-Sharh - Chương Al-Sharh 95. Suratu At-Tin - Chương Al-Tin 96. Suratu Al-Alaq - Chương Al-'Alaq 97. Suratu Al-Qadr - Chương Al-Qadar 98. Suratu Al-Bayyinah - Chương Al-Baiyinah 99. Suratu Az-Zalzalah - Chương Al-Zalzalah 100. Suratu Al-Aadiyat - Chương Al-'Adiyat 101. Suratu Al-Qari'ah - Chương Al-Qari-'ah 102. Suratu At-Takathur - Chương Al-Takathur 103. Suratu Al-Asr - Chương Al-'Asr 104. Suratu Al-Humazah - Chương Al-Humazah 105. Suratu Al-Fil - Chương Al-Fil 106. Suratu Quraich - Chương Quraish 107. Suratu Al-Maa'un - Chương Al-Ma-'un 108. Suratu Al-Kawthar - Chương Al-Kawthar 109. Suratu Al-Kafirun - Chương Al-Kafirun 110. Suratu An-Nasr - Chương Al-Nasr 111. Suratu Al-Massad - Chương Al-Masad 112. Suratu Al-Ikhlas - Chương Al-Ikhlas 113. Suratu Al-Falaq - Chương Al-Falaq 114. Suratu An-Naas - Chương Al-Nas
Đóng lại