Prijevod značenja časnog Kur'ana - Portugalski prijevod * - Sadržaj prijevodā


Molimo, odaberite suru


Broj stranice
1. Suratu Al - Fátihah - Sura el-Fatiha 2. Suratu Al - Baqarah - Sura el-Bekara 3. Suratu Ali - Imran - Sura Alu Imran 4. Suratu An - Nissa'i - Sura en-Nisa 5. Suratu Al - Má'idah - Sura el-Maida 6. Suratu Al - An'aám - Sura el-En'am 7. Suratu Al - Aráf - Sura el-A'araf 8. Suratu Al - Anfal - Sura el-Enfal 9. Suratu At-Taubah - Sura et-Tevba 10. Suratu Yúnuss - Sura Junus 11. Suratu Hud - Sura Hud 12. Suratu Yússuf - Sura Jusuf 13. Suratu Ar - Raad - Sura er-Ra'd 14. Suratu Ibrahim - Sura Ibrahim 15. Suratu Al - Hijri - Sura el-Hidžr 16. Suratu An - Nahli - Sura en-Nahl 17. Suratu Al - Issra'i - Sura el-Isra 18. Suratu Al - Kahf - Sura el-Kehf 19. Suratu Mariam - Sura Merjem 20. Suratu At -Ta ha - Sura Ta-Ha 21. Suratu Al - Ambiya - Sura el-Enbija 22. Suratu Al - Hajj - Sura el-Hadždž 23. Suratu Al - Mu'uminun - Sura el-Mu'minun 24. Suratu An - Núr - Sura en-Nur 25. Suratu Al - Furqan - Sura el-Furkan 26. Suratu Ach - Chu'ara - Sura eš-Šuara 27. Suratu An - Namli - Sura en-Neml 28. Suratu Al - Qaswass - Sura el-Kasas 29. Suratu Al - Ancabut - Sura el-Ankebut 30. Suratu Ar'rum - Sura er-Rum 31. Suratu Luqman - Sura Lukman 32. Suratu As'sijda - Sura es-Sedžda 33. Suratu Al - Ahzab - Sura el-Ahzab 34. Suratu Saba'a - Sura Sebe 35. Suratu Fátir - Sura Fatir 36. Suratu Yá sin - Sura Ja-Sin 37. Suratu As'safat - Sura es-Saffat 38. Suratu Swad - Sura Sad 39. Suratu Az'zumara - Sura ez-Zumer 40. Suratu Gháfir - Sura Gafir 41. Suratu Fussilat - Sura Fussilet 42. Suratu Ach'chura - Sura eš-Šura 43. Suratu Az'zukruf - Sura ez-Zuhruf 44. Suratu Ad'dukhan - Sura ed-Duhan 45. Suratu Al - Jássiyah - Sura el-Džasija 46. Suratu Al - Ahqáf - Sura el-Ahkaf 47. Suratu Muhammad - Sura Muhammed 48. Suratu Al - Fathi - Sura el-Feth 49. Suratu Al - Hujurat - Sura el-Hudžurat 50. Suratu Qaf - Sura Kaf 51. Suratu Adháriyat - Sura ez-Zarijat 52. Suratu At'tur - Sura et-Tur 53. Suratu An'najmu - Sura en-Nedžm 54. Suratu Al - Qamar - Sura el-Kamer 55. Suratu Ar'rahman - Sura er-Rahman 56. Suratu Al - Wáqia - Sura el-Vakia 57. Suratu Al - Hadid - Sura el-Hadid 58. Suratu Al - Mudjádalah - Sura el-Mudžadela 59. Suratu Al - Hasri - Sura el-Hašr 60. Suratu Al - Mumtahinah - Sura el-Mumtehina 61. Suratu As'saff - Sura es-Saff 62. Suratu Al - Jumaah - Sura el-Džuma 63. Suratu Al - Munaficúna - Sura el-Munafikun 64. Suratu At'taghábun - Sura et-Tegabun 65. Suratu At'taláq - Sura et-Talak 66. Suratu At'tahrím - Sura et-Tahrim 67. Suratu Al - Mulk - Sura el-Mulk 68. Suratu Al - Qalam - Sura el-Kalem 69. Suratu Al - Háqqah - Sura el-Hakka 70. Suratu Al - Maáridj - Sura el-Mearidž 71. Suratu Nuh - Sura Nuh 72. Suratu Al - Jinni - Sura el-Džinn 73. Suratu Al - Muzam'mil - Sura el-Muzzemmil 74. Suratu Al - Mudathiru - Sura el-Muddessir 75. Suratu Al Qiámah - Sura el-Kijama 76. Suratu Ai - Insan - Sura el-Insan 77. Suratu Al - Mursalat - Sura el-Murselat 78. Suratu An'naba - Sura en-Nebe 79. Suratu An'nazi'aat - Sura en-Naziat 80. Suratu Abassa - Sura Abese 81. Suratu At'takwír - Sura et-Tekvir 82. Suratu Al - Infitár - Sura el-Infitar 83. Suratu Al - Mutafifin - Sura el-Mutaffifin 84. Suratu Al - Inchiqáq - Sura el-Inšikak 85. Suratu Al - Burúdj - Sura el-Burudž 86. Suratu At'táriq - Sura et-Tarik 87. Suratu Al - Aalá - Sura el-A'la 88. Suratu Al - Ghcáhia - Sura el-Gašija 89. Suratu Al - Fajri - Sura el-Fedžr 90. Suratu Al - Balad - Sura el-Beled 91. Suratu Ach'chamsi - Sura eš-Šems 92. Suratu Al'lail - Sura el-Lejl 93. Suratu Ad'duhá - Sura ed-Duha 94. Suratu Ach'cherhe - Sura eš-Šerh 95. Suratu At'tín - Sura et-Tin 96. Suratu Al - Alaq - Sura el-Alek 97. Suratu Al - Qadar - Sura el-Kadr 98. Suratu Al - Bayyinah - Sura el-Bejjina 99. Suratu Az'zulzilah - Sura ez-Zelzela 100. Suratu Al - Ádiyat - Sura el-Adijat 101. Suratu Al - Qári'ah - Sura el-Karia 102. Suratu At'tacáthur - Sura et-Tekasur 103. Suratu Al - Assri - Sura el-Asr 104. Suratu Al - Humazah - Sura el-Humeza 105. Suratu Al - Fíl - Sura el-Fil 106. Suratu Quraix - Sura Kurejš 107. Suratu Al - Ma'un - Sura el-Maun 108. Suratu Al - Cauthar - Sura el-Kevser 109. Suratu Al - Cáfirun - Sura el-Kafirun 110. Suratu An'nassri - Sura en-Nasr 111. Suratu Al - Massad - Sura el-Mesed 112. Suratu Al - Iklass - Sura el-Ihlas 113. Suratu Al - Falaq - Sura el-Felek 114. Suratu An'nass - Sura en-Nas
 
 
Prijevod značenja časnog Kur'ana - Portugalski prijevod - Sadržaj prijevodā

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na portugalski jezik - Hilmi Nasr. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1432. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Zatvaranje