Prijevod značenja časnog Kur'ana - Prijevod na Hausa jezik * - Sadržaj prijevodā


Molimo, odaberite suru


Broj stranice
1. Suratu Al'fatiha - Sura el-Fatiha 2. Suratu Al'bakara - Sura el-Bekara 3. Suratu Aal'Imran - Sura Alu Imran 4. Suratu Al'nisaa - Sura en-Nisa 5. Suratu Al'ma'ida - Sura el-Maida 6. Suratu Al'an'am - Sura el-En'am 7. Suratu Al'a'raf - Sura el-A'araf 8. Suratu Al'anfal - Sura el-Enfal 9. Suratu Al'taubah - Sura et-Tevba 10. Suratu Yunus - Sura Junus 11. Suratu Houd - Sura Hud 12. Suratu Yusuf - Sura Jusuf 13. Suratu Al'ra'ad - Sura er-Ra'd 14. Suratu Ibrahim - Sura Ibrahim 15. Suratu Alhijr - Sura el-Hidžr 16. Suratu Al'nahl - Sura en-Nahl 17. Suratu Al'israa - Sura el-Isra 18. Suratu Al'kahf - Sura el-Kehf 19. Suratu Maryam - Sura Merjem 20. Suratu Daha - Sura Ta-Ha 21. Suratu Al'anbiyaa - Sura el-Enbija 22. Suratu Alhajj - Sura el-Hadždž 23. Suratu Almu'aminoun - Sura el-Mu'minun 24. Suratu Al'nour - Sura en-Nur 25. Suratu Al'furqan - Sura el-Furkan 26. Suratu Al'shu'araa - Sura eš-Šuara 27. Suratu Al'naml - Sura en-Neml 28. Sura tu Al'qasas - Sura el-Kasas 29. Suratu Al'ankabout - Sura el-Ankebut 30. Suratu Al'roum - Sura er-Rum 31. Suratu Luqman - Sura Lukman 32. Suratu Al'sajadah - Sura es-Sedžda 33. Suratu Al'ahzab - Sura el-Ahzab 34. Suratu Saba'i - Sura Sebe 35. Suratu Fadir - Sura Fatir 36. Suratu Yaseen - Sura Ja-Sin 37. Suratu Al'safat - Sura es-Saffat 38. Suratu Saad - Sura Sad 39. Suratu Al'zumar - Sura ez-Zumer 40. Suratu Ghafir - Sura Gafir 41. Suratu Fussilat - Sura Fussilet 42. Suratu Al'shuraa - Sura eš-Šura 43. Suratu Al'zukhruf - Sura ez-Zuhruf 44. Suratu Al'dukhan - Sura ed-Duhan 45. Suratu Al'Jathiyah - Sura el-Džasija 46. Suratu Al'ahkab - Sura el-Ahkaf 47. Suratu Muhammad - Sura Muhammed 48. Suratu Al'fath - Sura el-Feth 49. Suratu Al'hujurat - Sura el-Hudžurat 50. Suratu Qaaf - Sura Kaf 51. Suratu Al'thariyat - Sura ez-Zarijat 52. Suratu Al'dour - Sura et-Tur 53. Suratu Al'najm - Sura en-Nedžm 54. Suratu Al'kamar - Sura el-Kamer 55. Suratu Al'rahman - Sura er-Rahman 56. Suratu Al'waki'ah - Sura el-Vakia 57. Suratu Alhadid - Sura el-Hadid 58. Suratu Al'mujadalah - Sura el-Mudžadela 59. Suratu Al'hashr - Sura el-Hašr 60. Suratu Al'mumtahanah - Sura el-Mumtehina 61. Suratu Al'saff - Sura es-Saff 62. Suratu Al'Jumu'a - Sura el-Džuma 63. Suratu Al'munafikoun - Sura el-Munafikun 64. Suratu Al'taghaboun - Sura et-Tegabun 65. Suratu Al'dalaq - Sura et-Talak 66. Suratu Al'tahreem - Sura et-Tahrim 67. Suratu Al'mulk - Sura el-Mulk 68. Suratu Al'kalam - Sura el-Kalem 69. Suratu Al'haqah - Sura el-Hakka 70. Suratu Al'ma'arij - Sura el-Mearidž 71. Suratu Nouh - Sura Nuh 72. Suratu Al'jinn - Sura el-Džinn 73. Suratu Al'muzammil - Sura el-Muzzemmil 74. Suratu Al'mudathir - Sura el-Muddessir 75. Suratu Alkiyama - Sura el-Kijama 76. Suratu Al'insan - Sura el-Insan 77. Suratu Almursala - Sura el-Murselat 78. Suratu Al'naba'i - Sura en-Nebe 79. Suratu Al'nazi'at - Sura en-Naziat 80. Suratu Abasa - Sura Abese 81. Suratu Al'takweer - Sura et-Tekvir 82. Suratu Al'ifidar - Sura el-Infitar 83. Suratu Almudaffifeen - Sura el-Mutaffifin 84. Suratu Alishiqaq - Sura el-Inšikak 85. Suratu Al'burouj - Sura el-Burudž 86. Suratu Al'dariq - Sura et-Tarik 87. Suratu Al'a'ala - Sura el-A'la 88. Suratu Algashiyah - Sura el-Gašija 89. Suratu Al'fajr - Sura el-Fedžr 90. Suratu Al'balad - Sura el-Beled 91. Suratu Al'shams - Sura eš-Šems 92. Suratu Al'lail - Sura el-Lejl 93. Suratu Al'dhuha - Sura ed-Duha 94. Suratu Al'sharh - Sura eš-Šerh 95. Suratu Al'teen - Sura et-Tin 96. Suratu Al'alaq - Sura el-Alek 97. Suratu Al'qadar - Sura el-Kadr 98. Suratu Al'bayyinah - Sura el-Bejjina 99. Suratu Al'zalzala - Sura ez-Zelzela 100. Suratu Al'adiyat - Sura el-Adijat 101. Suratu Al'qari'ah - Sura el-Karia 102. Suratu Al'takathur - Sura et-Tekasur 103. Suratu Al'asr - Sura el-Asr 104. Suratu Al'humazah - Sura el-Humeza 105. Suratu Al'feel - Sura el-Fil 106. Suratu Quraish - Sura Kurejš 107. Suratu Al'maaoun - Sura el-Maun 108. Suratu Al'kauthar - Sura el-Kevser 109. Suratu Alkafiroun - Sura el-Kafirun 110. Suratu Al'nasr - Sura en-Nasr 111. Suratu Al'masad - Sura el-Mesed 112. Suratu Al'ikhlas - Sura el-Ihlas 113. Suratu Al'falaq - Sura el-Felek 114. Suratu Al'nas - Sura en-Nas
 
 
Prijevod značenja časnog Kur'ana - Prijevod na Hausa jezik - Sadržaj prijevodā

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na hausa jezik - preveo Ebu Bekr Mahmud Džomi, izdato i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1434. godine po Hidžri. Bilješka: Neki navedeni ajeti prevedeni su od strane Ruwwad Center. Originalni prijevod dostupan za čitanje radi iznošenja mišljenja i ocjene prijevoda od strane čitalaca, u cilju kontinuiranog unapređivanja.

Zatvaranje