Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Hausa * - Mục lục các bản dịch


Vui lòng chọn chương kinh


Số trang
1. Suratu Al'fatiha - Chương Al-Fatihah 2. Suratu Al'bakara - Chương Al-Baqarah 3. Suratu Aal'Imran - Chương Ali 'Imran 4. Suratu Al'nisaa - Chương Al-Nisa' 5. Suratu Al'ma'ida - Chương Al-Ma-idah 6. Suratu Al'an'am - Chương Al-An-'am 7. Suratu Al'a'raf - Chương Al-'Araf 8. Suratu Al'anfal - Chương Al-Anfal 9. Suratu Al'taubah - Chương Al-Tawbah 10. Suratu Yunus - Chương Yunus 11. Suratu Houd - Chương Hud 12. Suratu Yusuf - Chương Yusuf 13. Suratu Al'ra'ad - Chương Al-R'ad 14. Suratu Ibrahim - Chương Ibrahim 15. Suratu Alhijr - Chương Al-Hijr 16. Suratu Al'nahl - Chương Al-Nahl 17. Suratu Al'israa - Chương Al-Isra' 18. Suratu Al'kahf - Chương Al-Kahf 19. Suratu Maryam - Chương Mar-yam 20. Suratu Daha - Chương Taha 21. Suratu Al'anbiyaa - Chương Al-Ambiya' 22. Suratu Alhajj - Chương Al-Hajj 23. Suratu Almu'aminoun - Chương Al-Muminun 24. Suratu Al'nour - Chương Al-Nur 25. Suratu Al'furqan - Chương Al-Furqan 26. Suratu Al'shu'araa - Chương Al-Shu-'ara' 27. Suratu Al'naml - Chương Al-Naml 28. Sura tu Al'qasas - Chương Al-Qasas 29. Suratu Al'ankabout - Chương Al-'Ankabut 30. Suratu Al'roum - Chương Al-Rum 31. Suratu Luqman - Chương Luqman 32. Suratu Al'sajadah - Chương Al-Sajadah 33. Suratu Al'ahzab - Chương Al-Ahzab 34. Suratu Saba'i - Chương Saba' 35. Suratu Fadir - Chương Fatir 36. Suratu Yaseen - Chương Yasin 37. Suratu Al'safat - Chương Saffat 38. Suratu Saad - Chương Sad 39. Suratu Al'zumar - Chương Al-Zumar 40. Suratu Ghafir - Chương Ghafir 41. Suratu Fussilat - Chương Fussilat 42. Suratu Al'shuraa - Chương Al-Shura 43. Suratu Al'zukhruf - Chương Al-Zukhruf 44. Suratu Al'dukhan - Chương Al-Dukhan 45. Suratu Al'Jathiyah - Chương Al-Jathiyah 46. Suratu Al'ahkab - Chương Al-Jathiyah 47. Suratu Muhammad - Chương Muhammad 48. Suratu Al'fath - Chương Al-Fat-h 49. Suratu Al'hujurat - Chương Al-Hujurat 50. Suratu Qaaf - Chương Qaf 51. Suratu Al'thariyat - Chương Al-Zariyat 52. Suratu Al'dour - Chương Al-Tur 53. Suratu Al'najm - Chương Al-Najm 54. Suratu Al'kamar - Chương Al-Qamar 55. Suratu Al'rahman - Chương Al-Rahman 56. Suratu Al'waki'ah - Chương Al-Waqi-'ah 57. Suratu Alhadid - Chương Al-Hadid 58. Suratu Al'mujadalah - Chương Al-Mujadalah 59. Suratu Al'hashr - Chương Al-Hashr 60. Suratu Al'mumtahanah - Chương Al-Mumtahinah 61. Suratu Al'saff - Chương Al-Saf 62. Suratu Al'Jumu'a - Chương Al-Jumu-'ah 63. Suratu Al'munafikoun - Chương Al-Munafiqun 64. Suratu Al'taghaboun - Chương Al-Taghabun 65. Suratu Al'dalaq - Chương Al-Talaq 66. Suratu Al'tahreem - Chương Al-Tahrim 67. Suratu Al'mulk - Chương Al-Mulk 68. Suratu Al'kalam - Chương Al-Qalam 69. Suratu Al'haqah - Chương Al-Haqah 70. Suratu Al'ma'arij - Chương Al-Ma-'arij 71. Suratu Nouh - Chương Nuh 72. Suratu Al'jinn - Chương Al-Jinn 73. Suratu Al'muzammil - Chương Al-Muzzammil 74. Suratu Al'mudathir - Chương Al-Muddaththir 75. Suratu Alkiyama - Chương Al-Qiyamah 76. Suratu Al'insan - Chương Al-Insan 77. Suratu Almursala - Chương Al-Mursalat 78. Suratu Al'naba'i - Chương Al-Naba' 79. Suratu Al'nazi'at - Chương Al-Nazi-'at 80. Suratu Abasa - Chương 'Abasa 81. Suratu Al'takweer - Chương Al-Takwir 82. Suratu Al'ifidar - Chương Al-Infitar 83. Suratu Almudaffifeen - Chương Al-Mutaffifin 84. Suratu Alishiqaq - Chương Al-Inshiqaq 85. Suratu Al'burouj - Chương Al-Buruj 86. Suratu Al'dariq - Chương Al-Tariq 87. Suratu Al'a'ala - Chương Al-'Ala 88. Suratu Algashiyah - Chương Al-Ghashiyah 89. Suratu Al'fajr - Chương Al-Fajr 90. Suratu Al'balad - Chương Al-Balad 91. Suratu Al'shams - Chương Al-Shams 92. Suratu Al'lail - Chương Al-Lail 93. Suratu Al'dhuha - Chương Al-Dhuha 94. Suratu Al'sharh - Chương Al-Sharh 95. Suratu Al'teen - Chương Al-Tin 96. Suratu Al'alaq - Chương Al-'Alaq 97. Suratu Al'qadar - Chương Al-Qadar 98. Suratu Al'bayyinah - Chương Al-Baiyinah 99. Suratu Al'zalzala - Chương Al-Zalzalah 100. Suratu Al'adiyat - Chương Al-'Adiyat 101. Suratu Al'qari'ah - Chương Al-Qari-'ah 102. Suratu Al'takathur - Chương Al-Takathur 103. Suratu Al'asr - Chương Al-'Asr 104. Suratu Al'humazah - Chương Al-Humazah 105. Suratu Al'feel - Chương Al-Fil 106. Suratu Quraish - Chương Quraish 107. Suratu Al'maaoun - Chương Al-Ma-'un 108. Suratu Al'kauthar - Chương Al-Kawthar 109. Suratu Alkafiroun - Chương Al-Kafirun 110. Suratu Al'nasr - Chương Al-Nasr 111. Suratu Al'masad - Chương Al-Masad 112. Suratu Al'ikhlas - Chương Al-Ikhlas 113. Suratu Al'falaq - Chương Al-Falaq 114. Suratu Al'nas - Chương Al-Nas
 
 
Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Hausa - Mục lục các bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Hausan được chuyển ngữ do Anu Bakar Mahmoud Jawmi. Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Qur'an tại Madinah Al-Munawwarah. Ấn hành năm 1434 H. Lưu ý: Một số câu kinh được dịch được sửa chữa bởi Trung tâm dịch thuật Ruwwad.

Đóng lại