ترجمهٔ معانی قرآن کریم - الترجمة التاميلية - عمر شريف * - لیست ترجمه ها


لطفا سوره را انتخاب کنید


شماره صفحه
1. ஸூரா அல்பாதிஹா - سوره فاتحه 2. ஸூரா அல்பகரா - سوره بقره 3. ஸூரா ஆலஇம்ரான் - سوره آل عمران 4. ஸூரா அந்நிஸா - سوره نساء 5. ஸூரா அல்மாயிதா - سوره مائده 6. ஸூரா அல்அன்ஆம் - سوره انعام 7. ஸூரா அல்அஃராப் - سوره اعراف 8. ஸூரா அல்அன்பால் - سوره انفال 9. ஸூரா அத்தவ்பா - سوره توبه 10. ஸூரா யூனுஸ் - سوره يونس 11. ஸூரா ஹூத் - سوره هود 12. ஸூரா யூஸுப் - سوره يوسف 13. ஸூரா அர்ரஃத் - سوره رعد 14. ஸூரா இப்ராஹீம் - سوره ابراهيم 15. அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் - سوره حجر 16. ஸூரா அந்நஹ்ல் - سوره نحل 17. ஸூரா அல்இஸ்ரா - سوره اسراء 18. ஸூரா அல்கஹ்ப் - سوره كهف 19. ஸூரா மர்யம் - سوره مريم 20. ஸூரா தாஹா - سوره طه 21. ஸூரா அல்அன்பியா - سوره انبياء 22. ஸூரா அல்ஹஜ் - سوره حج 23. ஸூரா அல்முஃமினூன் - سوره مؤمنون 24. ஸூரா அந்நூர் - سوره نور 25. ஸூரா அல்புர்கான் - سوره فرقان 26. ஸூரா அஷ்ஷுஅரா - سوره شعراء 27. ஸூரா அந்நம்ல் - سوره نمل 28. ஸூரா அல்கஸஸ் - سوره قصص 29. ஸூரா அல்அன்கபூத் - سوره عنكبوت 30. ஸூரா அர்ரூம் - سوره روم 31. ஸூரா லுக்மான் - سوره لقمان 32. ஸூரா அஸ்ஸஜதா - سوره سجده 33. ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் - سوره احزاب 34. ஸூரா ஸபஉ - سوره سبأ 35. ஸூரா பாதிர் - سوره فاطر 36. ஸூரா யாஸீன் - سوره يس 37. ஸூரா அஸ்ஸாபாத் - سوره صافات 38. ஸூரா ஸாத் - سوره ص 39. ஸூரா அஸ்ஸுமர் - سوره زمر 40. ஸூரா ஆஃபிர் - سوره غافر 41. ஸூரா புஸ்ஸிலத் - سوره فصلت 42. ஸூரா அஷ்ஷூரா - سوره شورى 43. ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் - سوره زخرف 44. ஸூரா அத்துகான் - سوره دخان 45. ஸூரா அல்ஜாஸியா - سوره جاثيه 46. ஸூரா அல்அஹ்காப் - سوره احقاف 47. ஸூரா முஹம்மத் - سوره محمد 48. ஸூரா அல்பத்ஹ் - سوره فتح 49. ஸூரா அல்ஹுஜராத் - سوره حجرات 50. ஸூரா காஃப் - سوره ق 51. ஸூரா அத்தாரியாத் - سوره ذاريات 52. ஸூரா அத்தூர் - سوره طور 53. ஸூரா அந்நஜ்ம் - سوره نجم 54. ஸூரா அல்கமர் - سوره قمر 55. ஸூரா அர்ரஹ்மான் - سوره رحمن 56. ஸூரா அல்வாகிஆ - سوره واقعه 57. ஸூரா அல்ஹதீத் - سوره حديد 58. ஸூரா அல்முஜாதலா - سوره مجادله 59. ஸூரா அல்ஹஷ்ர் - سوره حشر 60. ஸூரா அல்மும்தஹினா - سوره ممتحنه 61. ஸூரா அஸ்ஸப் - سوره صف 62. ஸூரா அல்ஜும்ஆ - سوره جمعه 63. ஸூரா அல்முனாபிகூன் - سوره منافقون 64. ஸூரா அத்தகாபுன் - سوره تغابن 65. ஸூரா அத்தலாக் - سوره طلاق 66. ஸூரா அத்தஹ்ரீம் - سوره تحريم 67. ஸூரா அல்முல்க் - سوره ملك 68. ஸூரா அல்கலம் - سوره قلم 69. ஸூரா அல்ஹாக்கா - سوره حاقه 70. ஸூரா அல்மஆரிஜ் - سوره معارج 71. ஸூரா நூஹ் - سوره نوح 72. ஸூரா அல்ஜின் - سوره جن 73. ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் - سوره مزمل 74. ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் - سوره مدثر 75. ஸூரா அல்கியாமா - سوره قيامه 76. ஸுரா அல்இன்ஸான் - سوره انسان 77. ஸூரா அல்முர்ஸலாத் - سوره مرسلات 78. ஸூரா அந்நபஃ - سوره نبأ 79. ஸூரா அந்நாஸிஆத் - سوره نازعات 80. ஸூரா அபஸ - سوره عبس 81. ஸூரா அத்தக்வீர் - سوره تكوير 82. ஸூரா அல்இன்பிதார் - سوره انفطار 83. ஸூரா அல்முதப்பிபீன் - سوره مطففين 84. ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் - سوره انشقاق 85. ஸூரா அல்புரூஜ் - سوره بروج 86. ஸூரா அத்தாரிக் - سوره طارق 87. ஸூரா அல்அஃலா - سوره اعلى 88. ஸூரா அல்காஷியா - سوره غاشيه 89. ஸூரா அல்பஜ்ர் - سوره فجر 90. ஸூரா அல்பலத் - سوره بلد 91. ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் - سوره شمس 92. ஸூரா அல்லைல் - سوره ليل 93. ஸூரா அழ்ழுஹா - سوره ضحى 94. ஸூரா அஷ்ஷரஹ் - سوره شرح 95. ஸூரா அத்தீன் - سوره تين 96. ஸூரா அல்அலக் - سوره علق 97. ஸூரா அல்கத்ர் - سوره قدر 98. ஸூரா அல்பையினாஹ் - سوره بينه 99. ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் - سوره زلزله 100. ஸூரா அல்ஆதியாத் - سوره عاديات 101. ஸூரா அல்காரிஆ - سوره قارعه 102. ஸூரா அத்தகாஸுர் - سوره تكاثر 103. ஸூரா அல்அஸ்ர் - سوره عصر 104. ஸூரா அல்ஹுமஸா - سوره همزه 105. ஸூரா அல்பீல் - سوره فيل 106. ஸூரா குரைஷ் - سوره قريش 107. ஸூரா அல்மாஊன் - سوره ماعون 108. ஸூரா அல்கவ்ஸர் - سوره كوثر 109. ஸூரா அல்காபிரூன் - سوره كافرون 110. ஸூரா அந்நஸ்ர் - سوره نصر 111. ஸூரா அல்மஸத் - سوره مسد 112. ஸூரா அல்இக்லாஸ் - اخلاص 113. ஸூரா அல்பலக் - سوره فلق 114. ஸூரா அந்நாஸ் - سوره ناس
بستن