Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Ugandan - Quỹ phát triển châu Phi * - Mục lục các bản dịch


Mời chọn chương Kinh


Số trang
1. Al-Faatihah - Chương Al-Fatihah 2. Bakarah - Chương Al-Baqarah 3. A’ali Imraan - Chương Ali 'Imran 4. Nnisa-e - Chương Al-Nisa' 5. Al Maedah - Chương Al-Ma-idah 6. Al Maedah - Chương Al-An-'am 7. Al A’raf - Chương Al-'Araf 8. Al Anifal - Chương Al-Anfal 9. Tawbah - Chương Al-Tawbah 10. Yunus - Chương Yunus 11. Huudu - Chương Hud 12. Yusuf - Chương Yusuf 13. Al R’ad - Chương Al-R'ad 14. Ibrahim - Chương Ibrahim 15. Al Hijri - Chương Al-Hijr 16. Al NAHL - Chương Al-Nahl 17. Al – Isra-e - Chương Al-Isra' 18. Al- Kahfi - Chương Al-Kahf 19. Mariam - Chương Mar-yam 20. Twaha - Chương Taha 21. Al Anbiy’a - Chương Al-Ambiya' 22. Al Hajji - Chương Al-Hajj 23. Al Mu-uminuuna - Chương Al-Muminun 24. Al Nuru - Chương Al-Nur 25. Al Furkan - Chương Al-Furqan 26. Al Shuar’au - Chương Al-Shu-'ara' 27. Al Namli - Chương Al-Naml 28. Al Kaswas - Chương Al-Qasas 29. Al An kabut - Chương Al-'Ankabut 30. Al ruum - Chương Al-Rum 31. Lukman - Chương Luqman 32. Sajdah - Chương Al-Sajadah 33. Al Ahzaab - Chương Al-Ahzab 34. Saba-e - Chương Saba' 35. Faatwir - Chương Fatir 36. Yaasin - Chương Yasin 37. Swaffaat - Chương Saffat 38. Swad - Chương Sad 39. Zumar - Chương Al-Zumar 40. Gaafir - Chương Ghafir 41. Fusswilat - Chương Fussilat 42. Shuuraa - Chương Al-Shura 43. Azzukhruf - Chương Al-Zukhruf 44. Dukhan - Chương Al-Dukhan 45. Jathiyah - Chương Al-Jathiyah 46. Al-Ahkaaf - Chương Al-Jathiyah 47. Muhammad - Chương Muhammad 48. Al Fat hu - Chương Al-Fat-h 49. Al Hujuraat - Chương Al-Hujurat 50. Kaaf - Chương Qaf 51. Dhariyaat - Chương Al-Zariyat 52. Twur - Chương Al-Tur 53. Najmu - Chương Al-Najm 54. Kamar - Chương Al-Qamar 55. Arrahmaan - Chương Al-Rahman 56. Waki-a - Chương Al-Waqi-'ah 57. Al Hadid - Chương Al-Hadid 58. Al-Mujadala - Chương Al-Mujadalah 59. Al-Hashri - Chương Al-Hashr 60. Al–Mum tahina - Chương Al-Mumtahinah 61. Asswaf - Chương Al-Saf 62. Al-Jumu’ah - Chương Al-Jumu-'ah 63. Al-Munafikuun - Chương Al-Munafiqun 64. Attaghabun - Chương Al-Taghabun 65. Attwalak - Chương Al-Talaq 66. Tahrim - Chương Al-Tahrim 67. Al-Mulku - Chương Al-Mulk 68. Al-Kalam - Chương Al-Qalam 69. Al-Haakat - Chương Al-Haqah 70. Al-Ma'arij - Chương Al-Ma-'arij 71. Nuuh - Chương Nuh 72. Al-Jinni - Chương Al-Jinn 73. Al–Muzzamil - Chương Al-Muzzammil 74. Al–Muddathir - Chương Al-Muddaththir 75. Al-Kiyamah - Chương Al-Qiyamah 76. Al-Insan - Chương Al-Insan 77. AL-Mur salaat - Chương Al-Mursalat 78. An – Nabae - Chương Al-Naba' 79. An – Naziaat - Chương Al-Nazi-'at 80. Abasa - Chương 'Abasa 81. At-Tak wiir - Chương Al-Takwir 82. Al-Infitwar - Chương Al-Infitar 83. Al-Mutwaffifiin - Chương Al-Mutaffifin 84. Al–Inshikak - Chương Al-Inshiqaq 85. Al–Buruuj - Chương Al-Buruj 86. At-Twarik - Chương Al-Tariq 87. Al-A'ala - Chương Al-'Ala 88. Al-Ghashiyah - Chương Al-Ghashiyah 89. Al-Fajr - Chương Al-Fajr 90. Al-Balad - Chương Al-Balad 91. Ashamsu - Chương Al-Shams 92. Al-Laili - Chương Al-Lail 93. Al-Dhuha - Chương Al-Dhuha 94. Asharh - Chương Al-Sharh 95. At-Tiin - Chương Al-Tin 96. Al-Alak - Chương Al-'Alaq 97. Al-Kadr - Chương Al-Qadar 98. Al-Bayyinah - Chương Al-Baiyinah 99. Az-Zalzalah - Chương Al-Zalzalah 100. Al-Aadiyaat - Chương Al-'Adiyat 101. Al-Kaari'a - Chương Al-Qari-'ah 102. At-Takaathur - Chương Al-Takathur 103. Al-Aswir - Chương Al-'Asr 104. Al-Humaza - Chương Al-Humazah 105. Al-Fiil - Chương Al-Fil 106. Kuraish - Chương Quraish 107. Al-Maa'un - Chương Al-Ma-'un 108. Al-Kauthara - Chương Al-Kawthar 109. Al-Kaafirun - Chương Al-Kafirun 110. An-Nasru - Chương Al-Nasr 111. Al Masad - Chương Al-Masad 112. Al-Ikhlaasw - Chương Al-Ikhlas 113. Al-Falak - Chương Al-Falaq 114. An-Naas - Chương Al-Nas
 
 
Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Ugandan - Quỹ phát triển châu Phi - Mục lục các bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Ugandan, dịch thuật bởi tập thể Quỹ phát triển châu Phi

Đóng lại