ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة الشيشيوا * - فهرس التراجم


ترجمة معاني سورة: الشمس
آية:
 

الشمس

وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا
“Ndikulumbilira dzuwa ndi dangalira lake.
التفاسير العربية:
وَٱلۡقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا
“Ndi mwezi pamene ukulitsatira (dzuwalo ndikulowa mmalo mwake powalitsa dziko dzuwalo litalowa).
التفاسير العربية:
وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا
“Ndi usana pamene ukulisonyeza poyera (kuti lisaphimbidwe).
التفاسير العربية:
وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰهَا
“Ndi usiku pamene ukuliphimba.
التفاسير العربية:
وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا
“Ndi thambo ndi (Mwini mphamvu zonse Wamkulu) Yemwe adalimanga ndi kulitukula (mwaluso).
التفاسير العربية:
وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا طَحَىٰهَا
“Ndi nthaka ndi (Mwini mphamvu zonse Wamkulu), Yemwe adaiyala (mbali zonse ndi kuichita kukhala ngati choyala).
التفاسير العربية:
وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّىٰهَا
“Ndi mzimu ndi Yemwe adawulinganiza (powupatsa mphamvu).
التفاسير العربية:
فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا
“Ndipo adaudziwitsa zoipa zake ndi zabwino zake; (ndi kuwupatsa ufulu ndi mphamvu zochitira zimene ukufuna).
التفاسير العربية:
قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا
“Ndithu wapambana amene wauyeretsa.
M’masiku oyamba pa chiyambi cha Usilamu, padapita masiku angapo Mtumiki (s.a.w) osamutsikira chivumbulutso. Iye poona izi adali kukaika ndi kudandaula kwakukulu, nao okanira a pa Makka adali kumchita chipongwe. Adali kumunena kuti: “Kodi Mbuye wako wakusiya kapena wakukwiira?’’ Basi apa Allah akumutonthoza Mneneri Wake, pamodzi ndi kuwayankha okanira aja kuti: “Sadamusiye ndipo sadakwiye naye.”
التفاسير العربية:
وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا
“Ndipo ndithu wataika amene wauononga.
Zopatsidwa zomwe adalonjezedwa apa ndi Allah, ndi zapadziko mpaka kumwamba (Akhera). Padziko lapansi adampatsa chilichonse chimene adali kuchilakalaka monga kuwaongola anthu ake, kuchilemekeza chipembedzo chake ndi kuwagonjetsa adani ake. Zonsezi Allah adamchitira mnyengo yochepa modabwitsa.
التفاسير العربية:
كَذَّبَتۡ ثَمُودُ بِطَغۡوَىٰهَآ
“Thamud (Samudu) adakanira (Mneneri wawo) chifukwa cha kulumpha malire kwawo.
Mneneri Muhammad (s.a.w) asanapatsidwe uneneri wake ndi Allah anali kudandaula kwambiri poona anthu ake ali osokera ndiponso poona kuti iye sadali kudziwa momwe angawaongolere. Pambuyo pake adali kumapita ku mapiri amene adali pafupi ndi mzinda wa Makka. Kumeneko adali kupemphera ndi kumalingalira ndi kupempha Allah kuti amusonyeze njira yachiongoko.
التفاسير العربية:
إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشۡقَىٰهَا
“Pamene woipitsitsa wawo adadzipereka (kupha ngamira yozizwitsa).
التفاسير العربية:
فَقَالَ لَهُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقۡيَٰهَا
“Pamenepo Mneneri wa Allah (Swaleh) adawauza: “Isiyeni ngamira ya Allah (idye mdziko la Allah). Musailetse kumwa madzi (pa tsiku lake).”
التفاسير العربية:
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمۡدَمَ عَلَيۡهِمۡ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمۡ فَسَوَّىٰهَا
“Koma adamutsutsa ndikuipha; kwa chifukwa chimenecho Mbuye wawo (Allah) adawaononga chifukwa cha tchimo lawo; adangowafafaniza (onse mnthaka).
التفاسير العربية:
وَلَا يَخَافُ عُقۡبَٰهَا
“Iye saopa zotsatira za chilangochi (chifukwa amenewa ndi malipiro a chilungamo pa zomwe adachita).
التفاسير العربية:

 
ترجمة معاني سورة: الشمس
فهرس السور رقم الصفحة
 
ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة الشيشيوا - فهرس التراجم

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الشيشيوا، ترجمها خالد إبراهيم بيتالا. نسخة عام 2020م.

إغلاق