Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - الترجمة الأذرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - Translations’ Index


Please Choose Surah
1. əl-Fatihə - Al-Fātihah 2. əl-Bəqərə - Al-Baqarah 3. Ali-İmran - Āl-‘Imrān 4. ən-Nisa - An-Nisā’ 5. əl-Maidə - Al-Mā’idah 6. əl-Ənam - Al-An‘ām 7. əl-Əraf - Al-A‘rāf 8. əl-Ənfal - Al-Anfāl 9. ət-Tovbə - At-Tawbah 10. Yunus - Yūnus 11. Hud - Hūd 12. Yusuf - Yūsuf 13. ər-Rəd - Ar-Ra‘d 14. İbrahim - Ibrāhīm 15. əl-Hicr - Al-Hijr 16. ən-Nəhl - An-Nahl 17. əl-İsra - Al-Isrā’ 18. əl-Kəhf - Al-Kahf 19. Məryəm - Maryam 20. Ta ha - Tā-ha 21. əl-Ənbiya - Al-Anbiyā’ 22. əl-Həcc - Al-Hajj 23. əl-Muminun - Al-Mu’minūn 24. ən-Nur - An-Noor 25. əl-Furqan - Al-Furqān 26. əş-Şuəra - Ash-Shu‘arā’ 27. ən-Nəml - An-Naml 28. əl-Qəsəs - Al-Qasas 29. əl-Ənkəbut - Al-‘Ankabūt 30. ər-Rum - Ar-Rūm 31. Loğman - Luqmān 32. əs-Səcdə - As-Sajdah 33. əl-Əhzab - Al-Ahzāb 34. Səba - Saba’ 35. Fatir - Fātir 36. Ya sin - Yā-Sīn 37. əs-Saffat - As-Sāffāt 38. Sad - Sād 39. əz-Zumər - Az-Zumar 40. Ğafir - Ghāfir 41. Fussilət - Fussilat 42. əş-Şura - Ash-Shūra 43. əz-Zuxruf - Az-Zukhruf 44. əd-Duxan - Ad-Dukhān 45. əl-Casiyə - Al-Jāthiyah 46. əl-Əhqaf - Al-Ahqāf 47. Muhəmməd - Muhammad 48. əl-Fəth - Al-Fat'h 49. əl-Hucurat - Al-Hujurāt 50. Qaf - Qāf 51. əz-Zariyat - Adh-Dhāriyāt 52. ət-Tur - At-Toor 53. ən-Nəcm - An-Najm 54. əl-Qəmər - Al-Qamar 55. ər-Rəhman - Ar-Rahmān 56. əl-Vaqiə - Al-Wāqi‘ah 57. əl-Hədid - Al-Hadīd 58. əl-Mucadilə - Al-Mujādalah 59. əl-Həşr - Al-Hashr 60. əl-Mumtəhənə - Al-Mumtahanah 61. əs-Saff - As-Saff 62. əl-Cumuə - Al-Jumu‘ah 63. əl-Munafiqun - Al-Munāfiqūn 64. ət-Təğabun - At-Taghābun 65. ət-Talaq - At-Talāq 66. ət-Təhrim - At-Tahrīm 67. əl-Mulk - Al-Mulk 68. əl-Qələm - Al-Qalam 69. əl-Haqqə - Al-Hāqqah 70. əl-Məaric - Al-Ma‘ārij 71. Nuh - Nūh 72. əl-Cinn - Al-Jinn 73. əl-Muzzəmmil - Al-Muzzammil 74. əl-Muddəssir - Al-Muddaththir 75. əl-Qiyamə - Al-Qiyāmah 76. əl-İnsan - Al-Insān 77. əl-Mursəlat - Al-Mursalāt 78. ən-Nəbə - An-Naba’ 79. ən-Naziat - An-Nāzi‘āt 80. Əbəsə - ‘Abasa 81. ət-Təkvir - At-Takwīr 82. əl-İnfitar - Al-Infitār 83. əl-Mutaffifin - Al-Mutaffifīn 84. əl-İnşiqaq - Al-Inshiqāq 85. əl-Buruc - Al-Burūj 86. ət-Tariq - At-Tāriq 87. əl-Əla - Al-A‘lā 88. əl-Ğaşiyə - Al-Ghāshiyah 89. əl-Fəcr - Al-Fajr 90. əl-Bələd - Al-Balad 91. əş-Şəms - Ash-Shams 92. əl-Leyl - Al-Layl 93. əd-Duha - Ad-Duhā 94. əş-Şərh - Ash-Sharh 95. ət-Tin - At-Teen 96. əl-Ələq - Al-‘Alaq 97. əl-Qədr - Al-Qadr 98. əl-Beyyinə - Al-Bayyinah 99. əz-Zəlzələ - Az-Zalzalah 100. əl-Adiyat - Al-‘Ādiyāt 101. əl-Qariə - Al-Qāri‘ah 102. ət-Təkasur - At-Takāthur 103. əl-Əsr - Al-‘Asr 104. əl-Huməzə - Al-Humazah 105. əl-Fil - Al-Feel 106. Qureyş - Quraysh 107. əl-Maun - Al-Mā‘ūn 108. əl-Kovsər - Al-Kawthar 109. əl-Kafirun - Al-Kāfirūn 110. ən-Nəsr - An-Nasr 111. əl-Məsəd - Al-Masad 112. əl-İxlas - Al-Ikhlās 113. əl-Fələq - Al-Falaq 114. ən-Nas - An-Nās
close