വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - الترجمة الإنكو - ديان محمد * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


ദയവായി സൂറത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക


പേജ് നമ്പർ
1. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 2. സൂറത്തുൽ ബഖറഃ 3. സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ 4. സൂറത്തുന്നിസാഅ് 5. സൂറത്തുൽ മാഇദ 6. സൂറത്തുൽ അൻആം 7. സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 8. സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ 9. സൂറത്തുത്തൗബഃ 10. സൂറത്ത് യൂനുസ് 11. സൂറത്ത് ഹൂദ് 12. സൂറത്ത് യൂസുഫ് 13. സൂറത്തു റഅ്ദ് 14. സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം 15. സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ 16. സൂറത്തുന്നഹ്ൽ 17. സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് 18. സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് 19. സൂറത്ത് മർയം 20. സൂറത്ത് ത്വാഹാ 21. സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് 22. സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 23. സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 24. സൂറത്തുന്നൂർ 25. സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 26. സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് 27. സൂറത്തുന്നംല് 28. സൂറത്തുൽ ഖസസ് 29. സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് 30. സൂറത്തു റൂം 31. സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ 32. സൂറത്തുസ്സജദഃ 33. സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് 34. സൂറത്തുസ്സബഅ് 35. സൂറത്ത് ഫാത്വിർ 36. സൂറത്ത് യാസീൻ 37. സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് 38. സൂറത്ത് സ്വാദ് 39. സൂറത്തുസ്സുമർ 40. സൂറത്ത് ഗാഫിർ 41. സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് 42. സൂറത്തുശ്ശൂറാ 43. സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് 44. സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ 45. സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ 46. സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് 47. സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് 48. സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് 49. സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് 50. സൂറത്ത് ഖാഫ് 51. സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് 52. സൂറത്തുത്തൂർ 53. സൂറത്തുന്നജ്മ് 54. സൂറത്തുൽ ഖമർ 55. സൂറത്തു റഹ്മാൻ 56. സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ 57. സൂറത്തുൽ ഹദീദ് 58. സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ 59. സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ 60. സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ 61. സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് 62. സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ 63. സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ 64. സൂറത്തുത്തഗാബുൻ 65. സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് 66. സൂറത്തുത്തഹ്രീം 67. സൂറത്തുൽ മുൽക് 68. സൂറത്തുൽ ഖലം 69. സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ 70. സൂറത്തുൽ മആരിജ് 71. സൂറത്ത് നൂഹ് 72. സൂറത്തുൽ ജിന്ന് 73. സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ 74. സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ 75. സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ 76. സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ 77. സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് 78. സൂറത്തുന്നബഅ് 79. സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് 80. സൂറത്ത് അബസ 81. സൂറത്തുത്തക്വീർ 82. സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ 83. സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ 84. സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് 85. സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് 86. സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് 87. സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ 88. സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ 89. സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ 90. സൂറത്തുൽ ബലദ് 91. സൂറത്തുശ്ശംസ് 92. സൂറത്തുല്ലൈൽ 93. സൂറത്തുള്ളുഹാ 94. സൂറത്തുശ്ശർഹ് 95. സൂറത്തുത്തീൻ 96. സൂറത്തുൽ അലഖ് 97. സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ 98. സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ 99. സൂറത്തുസ്സൽസലഃ 100. സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് 101. സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ 102. സൂറത്തുത്തകാഥുർ 103. സൂറത്തുൽ അസ്ർ 104. സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ 105. സൂറത്തുൽ ഫീൽ 106. സൂറത്ത് ഖുറൈശ് 107. സൂറത്തുൽ മാഊൻ 108. സൂറത്തുൽ കൗഥർ 109. സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ 110. സൂറത്തുന്നസ്ർ 111. സൂറത്തുൽ മസദ് 112. സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 113. സൂറത്തുൽ ഫലഖ് 114. സൂറത്തുന്നാസ്
അടക്കുക