அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு - என்கோ பம்பாரா மொழிபெயர்ப்பு- தய்யான் முஹம்மத் * - மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை


தயவு செய்து அத்தியாயத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்


பக்க எண்
1. ஸூரா அல்பாதிஹா 2. ஸூரா அல்பகரா 3. ஸூரா ஆலஇம்ரான் 4. ஸூரா அந்நிஸா 5. ஸூரா அல்மாயிதா 6. ஸூரா அல்அன்ஆம் 7. ஸூரா அல்அஃராப் 8. ஸூரா அல்அன்பால் 9. ஸூரா அத்தவ்பா 10. ஸூரா யூனுஸ் 11. ஸூரா ஹூத் 12. ஸூரா யூஸுப் 13. ஸூரா அர்ரஃத் 14. ஸூரா இப்ராஹீம் 15. அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் 16. ஸூரா அந்நஹ்ல் 17. ஸூரா அல்இஸ்ரா 18. ஸூரா அல்கஹ்ப் 19. ஸூரா மர்யம் 20. ஸூரா தாஹா 21. ஸூரா அல்அன்பியா 22. ஸூரா அல்ஹஜ் 23. ஸூரா அல்முஃமினூன் 24. ஸூரா அந்நூர் 25. ஸூரா அல்புர்கான் 26. ஸூரா அஷ்ஷுஅரா 27. ஸூரா அந்நம்ல் 28. ஸூரா அல்கஸஸ் 29. ஸூரா அல்அன்கபூத் 30. ஸூரா அர்ரூம் 31. ஸூரா லுக்மான் 32. ஸூரா அஸ்ஸஜதா 33. ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் 34. ஸூரா ஸபஉ 35. ஸூரா பாதிர் 36. ஸூரா யாஸீன் 37. ஸூரா அஸ்ஸாபாத் 38. ஸூரா ஸாத் 39. ஸூரா அஸ்ஸுமர் 40. ஸூரா ஆஃபிர் 41. ஸூரா புஸ்ஸிலத் 42. ஸூரா அஷ்ஷூரா 43. ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் 44. ஸூரா அத்துகான் 45. ஸூரா அல்ஜாஸியா 46. ஸூரா அல்அஹ்காப் 47. ஸூரா முஹம்மத் 48. ஸூரா அல்பத்ஹ் 49. ஸூரா அல்ஹுஜராத் 50. ஸூரா காஃப் 51. ஸூரா அத்தாரியாத் 52. ஸூரா அத்தூர் 53. ஸூரா அந்நஜ்ம் 54. ஸூரா அல்கமர் 55. ஸூரா அர்ரஹ்மான் 56. ஸூரா அல்வாகிஆ 57. ஸூரா அல்ஹதீத் 58. ஸூரா அல்முஜாதலா 59. ஸூரா அல்ஹஷ்ர் 60. ஸூரா அல்மும்தஹினா 61. ஸூரா அஸ்ஸப் 62. ஸூரா அல்ஜும்ஆ 63. ஸூரா அல்முனாபிகூன் 64. ஸூரா அத்தகாபுன் 65. ஸூரா அத்தலாக் 66. ஸூரா அத்தஹ்ரீம் 67. ஸூரா அல்முல்க் 68. ஸூரா அல்கலம் 69. ஸூரா அல்ஹாக்கா 70. ஸூரா அல்மஆரிஜ் 71. ஸூரா நூஹ் 72. ஸூரா அல்ஜின் 73. ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் 74. ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் 75. ஸூரா அல்கியாமா 76. ஸுரா அல்இன்ஸான் 77. ஸூரா அல்முர்ஸலாத் 78. ஸூரா அந்நபஃ 79. ஸூரா அந்நாஸிஆத் 80. ஸூரா அபஸ 81. ஸூரா அத்தக்வீர் 82. ஸூரா அல்இன்பிதார் 83. ஸூரா அல்முதப்பிபீன் 84. ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் 85. ஸூரா அல்புரூஜ் 86. ஸூரா அத்தாரிக் 87. ஸூரா அல்அஃலா 88. ஸூரா அல்காஷியா 89. ஸூரா அல்பஜ்ர் 90. ஸூரா அல்பலத் 91. ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் 92. ஸூரா அல்லைல் 93. ஸூரா அழ்ழுஹா 94. ஸூரா அஷ்ஷரஹ் 95. ஸூரா அத்தீன் 96. ஸூரா அல்அலக் 97. ஸூரா அல்கத்ர் 98. ஸூரா அல்பையினாஹ் 99. ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் 100. ஸூரா அல்ஆதியாத் 101. ஸூரா அல்காரிஆ 102. ஸூரா அத்தகாஸுர் 103. ஸூரா அல்அஸ்ர் 104. ஸூரா அல்ஹுமஸா 105. ஸூரா அல்பீல் 106. ஸூரா குரைஷ் 107. ஸூரா அல்மாஊன் 108. ஸூரா அல்கவ்ஸர் 109. ஸூரா அல்காபிரூன் 110. ஸூரா அந்நஸ்ர் 111. ஸூரா அல்மஸத் 112. ஸூரா அல்இக்லாஸ் 113. ஸூரா அல்பலக் 114. ஸூரா அந்நாஸ்
மூடுக