Përkthimi i kuptimeve të Kuranit Fisnik - Përkthimi bambarisht - Dejjan Muhammed * - Përmbajtja e përkthimeve


Zgjidh suren


Numri i faqes
1. Suretu El Fatiha 2. Suretu El Bekare 3. Suretu Ali Imran 4. Suretu En Nisa 5. Suretu El Maide 6. Suretu El Enam 7. Suretu El A’raf 8. Suretu El Enfal 9. Suretu Et Tevbe 10. Suretu Junus 11. Suretu Hud 12. Suretu Jusuf 13. Suretu Er Rad 14. Suretu Ibrahim 15. Suretu El Hixhr 16. Suretu En Nahl 17. Suretu El Isra 18. Suretu El Kehf 19. Suretu Merjem 20. Suretu Taha 21. Suretu El Enbija 22. Suretu El Haxh 23. Suretu El Muminun 24. Suretu En Nur 25. Suretu El Furkan 26. Suretu Esh Shuara 27. Suretu En Neml 28. Suretu El Kasas 29. Suretu El Ankebut 30. Suretu Er Rrum 31. Suretu Lukman 32. Suretu Es Sexhde 33. Suretu El Ahzab 34. Suretu Sebe’ 35. Suretu Fatir 36. Suretu Jasin 37. Suretu Es Saffat 38. Suretu Sad 39. Suretu Zumer 40. Suretu Gafir 41. Suretu Fussilet 42. Suretu Esh Shura 43. Suretu Ez Zuhruf 44. Suretu Ed Duhan 45. Suretu El Xhathije 46. Suretu El Ahkaf 47. Suretu Muhamed 48. Suretu El Fet-h 49. Suretu El Huxhurat 50. Suretu Kaf 51. Suretu Edh Dharijat 52. Suretu Et Tur 53. Suretu En Nexhm 54. Suretu El Kamer 55. Suretu Err Rrahman 56. Suretu El Vakia 57. Suretu El Hadid 58. Suretu El Muxhadele 59. Suretu El Hashr 60. Suretu El Mumtehine 61. Suretu Es Saff 62. Suretu El Xhumua 63. Suretu El Munafikun 64. Suretu Et Tegabun 65. Suretu Et Talak 66. Suretu Et Tahrim 67. Suretu El Mulk 68. Suretu El Kalem 69. Suretu El Hakkah 70. Suretu El Mearixh 71. Suretu Nuh 72. Suretu El Xhinn 73. Suretu El Muzzemmil 74. Suretu El Mudethir 75. Suretu El Kijame 76. Kaptina El Insan 77. Suretu El Murselat 78. Suretu En Nebe’ 79. Suretu En Naziat 80. Suretu Abese 81. Suretu Et Tekvir 82. Suretu El Infitar 83. Suretu El Mutaffifin 84. Suretu El Inshikak 85. Suretu El Buruxh 86. Suretu Et Tarik 87. Suretu El A’la 88. Suretu El Gashije 89. Suretu El Fexhr 90. Suretu El Beled 91. Suretu Esh Shems 92. Suretu El Lejl 93. Suretu Ed Duha 94. Suretu Esh Sherh 95. Suretu Et Tin 96. Suretu El Alak 97. Suretu El Kadr 98. Suretu El Bejjine 99. Suretu Ez Zelzele 100. Suretu El Adijat 101. Suretu El Karia 102. Suretu Et Tekathur 103. Suretu El Asr 104. Suretu El Hemze 105. Suretu El Fil 106. Suretu Kurejsh 107. Suretu El Maun 108. Suretu El Kevther 109. Suretu El Kafirun 110. Suretu En Nasr 111. Suretu El Mesed 112. Suretu El Ihlas 113. Suretu El Felek 114. Suretu En Nas
Mbyll