Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Dịch thuật tiếng Uyghur - Sheikh Muhammad Saleh * - Mục lục các bản dịch

Tải về XML - Tải về CSV - Tải về Excel

Vui lòng chọn chương kinh


Số trang
1. سۈرە پاتىھە - Chương Al-Fatihah 2. سۈرە بەقەرە - Chương Al-Baqarah 3. سۈرە ئال ئىمران - Chương Ali 'Imran 4. سۈرە نىسا - Chương Al-Nisa' 5. سۈرە مائىدە - Chương Al-Ma-idah 6. سۈرە ئەنئام - Chương Al-An-'am 7. سۈرە ئەئراپ - Chương Al-'Araf 8. سۈرە ئەنپال - Chương Al-Anfal 9. سۈرە تەۋبە - Chương Al-Tawbah 10. سۈرە يۇنۇس - Chương Yunus 11. سۈرە ھۇد - Chương Hud 12. سۈرە يۈسۈپ - Chương Yusuf 13. سۈرە رەئد - Chương Al-R'ad 14. سۈرە ئىبراھىم - Chương Ibrahim 15. سۈرە ھىجر - Chương Al-Hijr 16. سۈرە نەھل - Chương Al-Nahl 17. سۈرە ئىسرا - Chương Al-Isra' 18. سۈرە كەھپ - Chương Al-Kahf 19. سۈرە مەريەم - Chương Mar-yam 20. سۈرە تاھا - Chương Taha 21. سۈرە ئەنبىيا - Chương Al-Ambiya' 22. سۈرە ھەج - Chương Al-Hajj 23. سۈرە مۆمىنۇن - Chương Al-Muminun 24. سۈرە نۇر - Chương Al-Nur 25. سۈرە پۇرقان - Chương Al-Furqan 26. سۈرە شۇئەرا - Chương Al-Shu-'ara' 27. سۈرە نەمل - Chương Al-Naml 28. سۈرە قەسەس - Chương Al-Qasas 29. سۈرە ئەنكەبۇت - Chương Al-'Ankabut 30. سۈرە رۇم - Chương Al-Rum 31. سۈرە لوقمان - Chương Luqman 32. سۈرە سەجدە - Chương Al-Sajadah 33. سۈرە ئەھزاب - Chương Al-Ahzab 34. سۈرە سەبەئ - Chương Saba' 35. سۈرە پاتىر - Chương Fatir 36. سۈرە ياسىن - Chương Yasin 37. سۈرە ساپپات - Chương Saffat 38. سۈرە ساد - Chương Sad 39. سۈرە زۇمەر - Chương Al-Zumar 40. سۈرە غاپىر - Chương Ghafir 41. سۈرە پۇسسىلەت - Chương Fussilat 42. سۈرە شۇرا - Chương Al-Shura 43. سۈرە زۇخرۇپ - Chương Al-Zukhruf 44. سۈرە دۇخان - Chương Al-Dukhan 45. سۈرە جاسىيە - Chương Al-Jathiyah 46. سۈرە ئەھقاپ - Chương Al-Jathiyah 47. سۈرە مۇھەممەد - Chương Muhammad 48. سۈرە پەتىھ - Chương Al-Fat-h 49. سۈرە ھۇجۇرات - Chương Al-Hujurat 50. سۈرە قاپ - Chương Qaf 51. سۈرە زارىيات - Chương Al-Zariyat 52. سۈرە تۇر - Chương Al-Tur 53. سۈرە نەجم - Chương Al-Najm 54. سۈرە قەمەر - Chương Al-Qamar 55. سۈرە رەھمان - Chương Al-Rahman 56. سۈرە ۋاقىئە - Chương Al-Waqi-'ah 57. سۈرە ھەدىد - Chương Al-Hadid 58. سۈرە مۇجادەلە - Chương Al-Mujadalah 59. سۈرە ھەشر - Chương Al-Hashr 60. سۈرە مۇمتەھىنە - Chương Al-Mumtahinah 61. سۈرە سەپ - Chương Al-Saf 62. سۈرە جۇمۇئە - Chương Al-Jumu-'ah 63. سۈرە مۇناپىقۇن - Chương Al-Munafiqun 64. سۈرە تەغابۇن - Chương Al-Taghabun 65. سۈرە تەلاق - Chương Al-Talaq 66. سۈرە تەھرىم - Chương Al-Tahrim 67. سۈرە مۈلك - Chương Al-Mulk 68. سۈرە قەلەم - Chương Al-Qalam 69. سۈرە ھاققە - Chương Al-Haqah 70. سۈرە مائارىج - Chương Al-Ma-'arij 71. سۈرە نۇھ - Chương Nuh 72. سۈرە جىن - Chương Al-Jinn 73. سۈرە مۇزەممىل - Chương Al-Muzzammil 74. سۈرە مۇدەسسىر - Chương Al-Muddaththir 75. سۈرە قىيامەت - Chương Al-Qiyamah 76. سۈرە ئىنسان - Chương Al-Insan 77. سۈرە مۇرسەلات - Chương Al-Mursalat 78. سۈرە نەبەئ - Chương Al-Naba' 79. سۈرە نازىئات - Chương Al-Nazi-'at 80. سۈرە ئەبەسە - Chương 'Abasa 81. سۈرە تەكۋىر - Chương Al-Takwir 82. سۈرە ئىنپىتار - Chương Al-Infitar 83. سۈرە مۇتەپپىپىن - Chương Al-Mutaffifin 84. سۈرە ئىنشىقاق - Chương Al-Inshiqaq 85. سۈرە بۇرۇج - Chương Al-Buruj 86. سۈرە تارىق - Chương Al-Tariq 87. سۈرە ئەئلا - Chương Al-'Ala 88. سۈرە غاشىيە - Chương Al-Ghashiyah 89. سۈرە پەجر - Chương Al-Fajr 90. سۈرە بەلەد - Chương Al-Balad 91. سۈرە شەمس - Chương Al-Shams 92. سۈرە لەيل - Chương Al-Lail 93. سۈرە زۇھا - Chương Al-Dhuha 94. سۈرە شەرھ - Chương Al-Sharh 95. سۈرە تىن - Chương Al-Tin 96. سۈرە ئەلەق - Chương Al-'Alaq 97. سۈرە قەدر - Chương Al-Qadar 98. سۈرە بەييىنە - Chương Al-Baiyinah 99. سۈرە زەلزەلە - Chương Al-Zalzalah 100. سۈرە ئادىيات - Chương Al-'Adiyat 101. سۈرە قارىئە - Chương Al-Qari-'ah 102. سۈرە تەكاسۇر - Chương Al-Takathur 103. سۈرە ئەسر - Chương Al-'Asr 104. سۈرە ھۈمەزە - Chương Al-Humazah 105. سۈرە پىل - Chương Al-Fil 106. سۈرە قۇرەيش - Chương Quraish 107. سۈرە مائۇن - Chương Al-Ma-'un 108. سۈرە كەۋسەر - Chương Al-Kawthar 109. سۈرە كاپىرۇن - Chương Al-Kafirun 110. سۈرە نەسر - Chương Al-Nasr 111. سۈرە مەسەد - Chương Al-Masad 112. سۈرە ئىخلاس - Chương Al-Ikhlas 113. سۈرە پەلەق - Chương Al-Falaq 114. سۈرە ناس - Chương Al-Nas
 
 
Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Dịch thuật tiếng Uyghur - Sheikh Muhammad Saleh - Mục lục các bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Uyghur, dịch thuật bởi Sheikh Muhammad Saleh, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1416 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm dịch thuật Ruwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn để trưng bày ý kiến, đánh giá và không ngừng nâng cao.

Đóng lại