ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة الشيشيوا * - فهرس التراجم


ترجمة معاني سورة: التكاثر
آية:
 

التكاثر

أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ
“Kwakutangwanitsani kusonkhanitsa (chuma chambiri ndi ana).
(Ndime 1-4) Al-Kaaba, ndizachidziwikire kuti, adali malo opatulika kwa Arabu onse kuyambira nyengo ya Ibrahim (Abraham) (a.s) yemwe adamanga nyumbayi potsatira lamulo la Allah. Aquraish amene ankasunga ndi kuyang’anira Nyumba yopatulikayi, adali kupatsidwa ulemu ndi Arabu ena onse. Ndipo pa chifukwa chimenechi adali kutha kuyenda ulendo wopita ku Yemen nthawi ya dzinja, ndiponso ku Sham nthawi yachirimwe kukachita malonda ndikubwerera bwinobwino. Sadali kuputidwa ndi achifwamba m’njira, pophedwa kapena kulandidwa chuma chawo momwe ankachitiridwa Arabu ena. Pamene idamveka nkhani ya njovu kulemekezedwa kwawo kudaonjezeka kuchokera kwa mitundu yonse ya Arabu. Mu Sura imeneyi, Allah akuwakumbutsa za madalitso amenewa ndiponso akuwauza kuti adawafewetsera kayendedwe ka maulendo awo nthawi ya dzinja ndi chilimwe kuti akachite malonda ndikupeza chakudya ndi zina zofunika pa moyo wawo. Adawapatsa chitetezo posakhala ndi mantha m’njira; mantha omwe mitundu ina ya Arabu idali nawo. Madalitso onsewa ankawapeza chifukwa cha nyumba ya Al-Kaaba. Choncho kudali koyenera kwa iwo kumupembedza Mwini nyumbayo, osati mafano.
Pakadapanda nyumba Yakeyo sakadatha kumayenda maulendo mwa chitetezo, ndiponso sibwenzi kukudza aliyense ku mzindawo (Makka) chifukwa mukadakhala mulibe chodzetsa alendo.
التفاسير العربية:
حَتَّىٰ زُرۡتُمُ ٱلۡمَقَابِرَ
“Mpakana mwapita kumanda (mwamwalira ndikukalowa m’manda).
التفاسير العربية:
كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ
“Sichoncho! Mudziwa posachedwapa.
Sura imeneyi ikufotokoza m’mene alili makhalidwe a anthu ambiri, ngakhale amene amadzitcha kuti ndi Asilamu. Aliyense amene ali ndi makhalidwe otere ndiye kuti sakhulupilira za tsiku la chiweruziro. Akadakhala kuti akukhulupilira za tsikuli, sibwenzi akusiya kuwachitira za chifundo osauka ndi amasiye. Sapereka chithandizo ngakhale kulimbikitsa ena ngati iye alibe.
التفاسير العربية:
ثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ
“Ndiponso sichoncho! Mudziwa posachedwapa.
التفاسير العربية:
كَلَّا لَوۡ تَعۡلَمُونَ عِلۡمَ ٱلۡيَقِينِ
“Sichoncho! mukadakhala mukudziwa, kudziwa kwachitsimikizo (sibwenzi mukutangwanika ndi za mdziko).
التفاسير العربية:
لَتَرَوُنَّ ٱلۡجَحِيمَ
“Ndithudi mudzauona Moto.
التفاسير العربية:
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيۡنَ ٱلۡيَقِينِ
“Kenako mudzauona ndithu ndi diso lachitsimikizo.
التفاسير العربية:
ثُمَّ لَتُسۡـَٔلُنَّ يَوۡمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ
“Tsono patsikulo ndithudi mudzafunsidwa za mtendere (omwe munapatsidwa).
Kuchitira mphwayi mapemphero (Swala), kumeneku ndiko kupemphera modukizadukiza. Tsiku lina nkupempherapo, tsiku lina ayi. Kapenanso kupemphera modzionetsera kwa anthu (riyaa).
التفاسير العربية:

 
ترجمة معاني سورة: التكاثر
فهرس السور رقم الصفحة
 
ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة الشيشيوا - فهرس التراجم

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الشيشيوا، ترجمها خالد إبراهيم بيتالا. نسخة عام 2020م.

إغلاق